Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 16/04/2021 15:34

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: Thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chuyên môn

10:53 | 11/09/2020
Hòa chung không khí thi đua của cả nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trên lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thi đua thiết thực

Hàng năm, Cục CT&BVNTD tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc thực hiện công tác chuyên môn theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ.

Đặc biệt, giai đoạn 2016 – 2020 có nhiều khó khăn, thách thức: Lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là lĩnh vực mới, phức tạp; nguồn nhân lực hạn chế… Thông qua các phong trào thi đua, đơn vị vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Về quản lý cạnh tranh và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch trình cấp có thẩm quyền ban hành; tăng cường công tác giám sát và quản lý cạnh tranh, đặc biệt là kiểm soát tốt các hoạt động tập trung kinh tế. Cùng với đó, tập trung rà soát, theo dõi và xử lý các vụ việc điều tra, xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh. Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; cấp và cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng   Thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chuyên môn
Tuyên truyền, phổ biến Luật cạnh tranh

Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách chuyên nghiệp, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, hướng tới xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Quyết định 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 -2020, Cục CT&BVNTD đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc.

Hoạt động chuyên môn tích cực của Cục CT&BVNTD không chỉ nâng cao kiến thức pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân, tổ chức kinh doanh, người tiêu dùng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và dần thiết lập sự bình đẳng trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng với các doanh nghiệp mà còn tác động để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và tạo được niềm tin của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Cán bộ công chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác đoàn thể cũng được quan tâm. Cán bộ, công chức của Cục tích cực hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt và các hoạt động từ thiện khác do Cục CT&BVNTD cũng như do Bộ Công Thương phát động...

Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2016 – 2019, Cục CT&BVNTD liên tục được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ Công Thương, 2 năm nhận Cờ thi đua của Bộ và 1 năm nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Lan tỏa sâu rộng

Theo Cục trưởng Cục CT&BVNTD Nguyễn Sinh Nhật Tân: Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua sẽ là nền tảng, cơ sở quan trọng để đơn vị cùng hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III với những thành tích xuất sắc hơn.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng   Thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chuyên môn
Tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại và an toàn thực phẩm

Cụ thể, trong giai đoạn tiếp theo, Cục CT&BVNTD tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục để CBCCVC, NLĐ nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, NLĐ; lấy thi đua làm đòn bẩy kích thích tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân nhằm tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.Cục CT&BVNTD đề nghị các CBCCVC, NLĐ trong đơn vị hưởng ứng thực hiện thực chất, có hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị Bộ, ngành Công Thương được giao.

Cùng với đó, đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, xây dựng các điển hình tiên tiến thực hiện tốt phong trào thi đua, đúc rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng; thực hiện tốt việc khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất; kết hợp giữa động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất nhằm phát huy vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng trong các hoạt động chuyên môn...

Để công tác đẩy mạnh thi đua đạt hiệu quả, Cục CT&BVNTD nhận định cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai phong trào theo hướng thi đua phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch cụ thể để phát động thi đua, đơn vị hướng đến tính thiết thực, hiệu quả, loại bỏ những con số, chỉ tiêu hình thức. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, nhất là đăng ký thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, tránh hiện tượng chung chung, không rõ ràng.

Nguyễn Mai