Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 14:44

Công tác tham mưu, phát triển nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả

06:00 | 30/09/2020
Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể, thời gian qua Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Công Thương tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động và phát triển nguồn nhân lực.

Tinh giản, kiện toàn bộ máy

Với mục tiêu góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Bộ Công Thương đã xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác cải cách thể chế, cơ cấu bộ máy. Là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động, phát triển nguồn nhân lực, năm 2019, Vụ TCCB tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Cán sự Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy. Đặc biệt, sau khi Nghị định 98/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được ban hành, Vụ TCCB đã tham gia thẩm định trình Lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng Quyết định sắp xếp, sáp nhập các Đội Quản lý thị trường (QLTT) cấp huyện; phối hợp với Tổng cục QLTT hoàn thiện Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc Tổng cục QLTT hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quyết định của Bộ Công Thương.

4820-img-5624
Vụ Tổ chức thực hiện công tác tham mưu trong điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngoài ra, Vụ TCCB còn triển khai rà soát lại cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc bộ, tham gia với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương; tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị để báo cáo bộ xem xét phê duyệt; tiến hành triển khai rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc bộ theo Quy hoạch quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tham gia với các đơn vị chức năng về công tác quản lý nhà nước, thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ.

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, vụ đã triển khai xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiến hành thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm lại cán bộ các đơn vị trực thuộc bộ; kiện toàn nhân sự chủ chốt Tổng cục QLTT và các Cục QLTT tại Trung ương và địa phương. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý các chức danh lãnh đạo tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hướng dẫn các đơn vị thuộc bộ thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc bộ về công tác tổ chức cán bộ, rà soát chính trị nội bộ được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề chính trị; tham gia xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý công chức, viên chức các đơn vị thuộc bộ. Song song đó, Vụ TCCB thực hiện công tác về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền lương kế hoạch của các đơn vị; thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ theo phân cấp quản lý; chế độ nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch... cho cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn, đúng nguyên tắc và thẩm quyền.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương và đáp ứng nhu cầu hội nhập của đất nước là nhiệm vụ chính trị luôn được Bộ Công Thương quan tâm, chú trọng. Vì vậy, với chức năng được giao, vụ tiếp tục duy trì gắn với công tác quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm. Theo đó, vụ đã tăng cường xây dựng đề xuất kế hoạch về rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực ngành Công Thương trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng mô hình đào tạo kết hợp sản xuất; đổi mới đào tạo theo mô hình tương hỗ Vocational- Academic- Business…

Bên cạnh đó, vụ còn tham gia, xây dựng chính sách mới về giáo dục đào tạo, như: Sửa đổi Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư về đào tạo lưu học sinh diện Hiệp định, Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù... Ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 với Tổ chức các trường Kosen Nhật Bản để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp, triển khai thực hiện ở 3 trường cao đẳng của bộ. Xây dựng, tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế có uy tín như WB, ADB, KFW... cho các dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, vụ đã ban hành các chính sách đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, như: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề trọng điểm - Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5033-v211
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Về công tác quản lý giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc bộ, vụ đã tham gia hướng dẫn các trường triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định trong hoạt động giáo dục; tiếp tục định hướng và thúc đẩy việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc bộ theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, năm 2019, vụ đã đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao kế hoạch cho 20 đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức về hội nhập quốc tế, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, kỹ năng. Nhờ đó, năm 2019 công tác về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn của cán bộ công chức Bộ Công Thương trong điều kiện hội nhập quốc tế đã đạt một số chỉ tiêu, kết quả tích cực.

Với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao, Vụ Tổ chức cán bộ được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ Công Thương công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm 2019.

Hoa Quỳnh