Công tác tham mưu, phát triển nguồn nhân lực được thực hiện hiệu quả

Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể, thời gian qua Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Công Thương tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động và phát triển nguồn nhân lực.

Tinh giản, kiện toàn bộ máy

Với mục tiêu góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Bộ Công Thương đã xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác cải cách thể chế, cơ cấu bộ máy. Là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Bộ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động, phát triển nguồn nhân lực, năm 2019, Vụ TCCB tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Cán sự Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy. Đặc biệt, sau khi Nghị định 98/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được ban hành, Vụ TCCB đã tham gia thẩm định trình Lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự Đảng Quyết định sắp xếp, sáp nhập các Đội Quản lý thị trường (QLTT) cấp huyện; phối hợp với Tổng cục QLTT hoàn thiện Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc Tổng cục QLTT hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quyết định của Bộ Công Thương.

4820-img-5624
Vụ Tổ chức thực hiện công tác tham mưu trong điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngoài ra, Vụ TCCB còn triển khai rà soát lại cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc bộ, tham gia với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương; tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị để báo cáo bộ xem xét phê duyệt; tiến hành triển khai rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc bộ theo Quy hoạch quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tham gia với các đơn vị chức năng về công tác quản lý nhà nước, thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ.

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, vụ đã triển khai xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiến hành thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm lại cán bộ các đơn vị trực thuộc bộ; kiện toàn nhân sự chủ chốt Tổng cục QLTT và các Cục QLTT tại Trung ương và địa phương. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý các chức danh lãnh đạo tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; hướng dẫn các đơn vị thuộc bộ thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc bộ về công tác tổ chức cán bộ, rà soát chính trị nội bộ được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề chính trị; tham gia xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý công chức, viên chức các đơn vị thuộc bộ. Song song đó, Vụ TCCB thực hiện công tác về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền lương kế hoạch của các đơn vị; thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ theo phân cấp quản lý; chế độ nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch... cho cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn, đúng nguyên tắc và thẩm quyền.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương và đáp ứng nhu cầu hội nhập của đất nước là nhiệm vụ chính trị luôn được Bộ Công Thương quan tâm, chú trọng. Vì vậy, với chức năng được giao, vụ tiếp tục duy trì gắn với công tác quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm. Theo đó, vụ đã tăng cường xây dựng đề xuất kế hoạch về rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực ngành Công Thương trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng mô hình đào tạo kết hợp sản xuất; đổi mới đào tạo theo mô hình tương hỗ Vocational- Academic- Business…

Bên cạnh đó, vụ còn tham gia, xây dựng chính sách mới về giáo dục đào tạo, như: Sửa đổi Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư về đào tạo lưu học sinh diện Hiệp định, Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù... Ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 với Tổ chức các trường Kosen Nhật Bản để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp, triển khai thực hiện ở 3 trường cao đẳng của bộ. Xây dựng, tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế có uy tín như WB, ADB, KFW... cho các dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, vụ đã ban hành các chính sách đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia, như: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề trọng điểm - Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5033-v211
Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Về công tác quản lý giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc bộ, vụ đã tham gia hướng dẫn các trường triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định trong hoạt động giáo dục; tiếp tục định hướng và thúc đẩy việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc bộ theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, năm 2019, vụ đã đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao kế hoạch cho 20 đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức về hội nhập quốc tế, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, kỹ năng. Nhờ đó, năm 2019 công tác về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn của cán bộ công chức Bộ Công Thương trong điều kiện hội nhập quốc tế đã đạt một số chỉ tiêu, kết quả tích cực.

Với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao, Vụ Tổ chức cán bộ được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ Công Thương công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm 2019.
Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Nguồn nhân lực

Tin mới nhất

EVNHCMC: Khuyến khích người lao động làm chủ công nghệ

EVNHCMC: Khuyến khích người lao động làm chủ công nghệ

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã và đang chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề có trách nhiệm, đủ năng lực để tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.
Lực lượng quản lý thị trường Thái Bình: Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Lực lượng quản lý thị trường Thái Bình: Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Nhờ phát huy tinh thần tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động bám sát địa bàn, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thái Bình đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý thị trường trên địa bàn

Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu gom hoặc tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa. Đồng thời, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn, không để hàng lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại, kém chất lượng.
Bộ Công Thương luôn coi trọng công tác chỉ đạo vận hành các nhà máy thuỷ điện mùa mưa bão

Bộ Công Thương luôn coi trọng công tác chỉ đạo vận hành các nhà máy thuỷ điện mùa mưa bão

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong những năm vừa qua, Bộ Công Thương đã luôn chú trọng đến công tác chỉ đạo quản lý, vận hành các nhà máy thuỷ điện, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Quản lý thị trường: Phát huy ưu điểm từ mô hình ngành dọc

Quản lý thị trường: Phát huy ưu điểm từ mô hình ngành dọc

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã đạt những hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh, phòng, chống hàng giả, hàng lậu, hàng gian lận thương mại. Đặc biệt, sau 2 năm hoạt động theo mô hình ngành dọc, lực lượng QLTT đã chứng minh được tính hiệu quả xuyên suốt, mang lại hiệu ứng tốt trên thị trường, nhận được đánh giá tích cực từ phía Chính phủ, các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tin cùng chuyên mục

Quản lý thị trường Bắc Kạn: Nắm chắc địa bàn, đánh trúng mục tiêu

Quản lý thị trường Bắc Kạn: Nắm chắc địa bàn, đánh trúng mục tiêu

Với phương châm “Quản lý và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo sát sao các Đội QLTT nắm chắc địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật.
Quản lý thị trường Hòa Bình: Nhận diện nhiều vấn đề nổi cộm trong chống buôn lậu, hàng giả

Quản lý thị trường Hòa Bình: Nhận diện nhiều vấn đề nổi cộm trong chống buôn lậu, hàng giả

Hòa chung trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.
Hiệu quả cao từ hoạt động tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Hiệu quả cao từ hoạt động tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua khen thưởng, giai đoạn 2016-2020, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) luôn quan tâm và nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công Thương về thi đua, khen thưởng.
Phong trào thi đua là động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công thương địa phương

Phong trào thi đua là động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công thương địa phương

Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, những năm qua, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng; động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Lồng ghép công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ thanh tra

Lồng ghép công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ thanh tra

Với những kết quả và thành tích đạt được trong giai đoạn 2016-2020, cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra, trình Thanh tra Chính phủ xem xét, đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Thanh tra Bộ Công Thương.
Thúc đẩy tăng trưởng giao thương bền vững sang thị trường châu Á - châu Phi

Thúc đẩy tăng trưởng giao thương bền vững sang thị trường châu Á - châu Phi

Được thành lập mới (năm 2017) sau khi sáp nhập Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Phi và một phần Vụ Hợp tác quốc tế, nhưng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (AP) đã nhanh chóng, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, góp phần phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang khu vực Á - Phi bền vững.
Tăng cường quan hệ thương mại với các nước Âu - Mỹ

Tăng cường quan hệ thương mại với các nước Âu - Mỹ

Với sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện, phong trào thi đua, khen thưởng của Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Vụ AM) đã góp phần khơi dậy sự tin tưởng, năng lực và nhiệt tình các cán bộ trong đơn vị, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Thương mại điện tử và kinh tế số đã tiến bước dài trong hội nhập

Thương mại điện tử và kinh tế số đã tiến bước dài trong hội nhập

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT& KTS) đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển TMĐT; đồng thời, xác định rõ, TMĐT là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền KTS, giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao sức cạnh tranh.
Phát huy vai trò đầu mối quản lý tài chính, doanh nghiệp

Phát huy vai trò đầu mối quản lý tài chính, doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ và Đảng uỷ cơ quan Bộ giao, trong điều kiện phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, nhân lực thiếu hụt, nhưng những năm qua, tập thể Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp đã đoàn kết, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương.
Phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ), góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trên lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thi đua yêu nước tạo động lực phấn đấu và cống hiến

Thi đua yêu nước tạo động lực phấn đấu và cống hiến

Vụ Kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê đầu tư, các chương trình, đề án phát triển của ngành... Một trong những nhân tố góp phần giúp Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian qua, đó là công tác thi đua luôn được quan tâm, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả.
Đổi mới phương thức tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng

Đổi mới phương thức tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng

Luôn bám sát các chương trình công tác, kế hoạch của Đảng ủy Bộ và của Bộ Công Thương để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là điểm nổi bật trong công tác của Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương thời gian qua. Cùng đó, Cơ quan chuyên trách không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được giao.
Coi trọng chất lượng và hiệu quả thi đua trong nghiên cứu khoa học

Coi trọng chất lượng và hiệu quả thi đua trong nghiên cứu khoa học

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước do Viện Nghiên cứu điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) phát động đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức của Viện; gắn với nhiều nội dung, tiêu chí và biện pháp cụ thể; coi trọng chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua.
Bảo vệ môi trường và an toàn công nghiệp

Bảo vệ môi trường và an toàn công nghiệp

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, cùng quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, công chức Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (KTAT & MTCN) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác triển khai nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của ngành Công Thương.
Quảng Bình: Phát động thi đua sâu rộng tại lực lượng quản lý thị trường

Quảng Bình: Phát động thi đua sâu rộng tại lực lượng quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình xác định, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng trong thực thi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh. Bên cạnh làm tốt công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh Quảng Bình, cục QLTT Quảng Bình còn phát động phong trào thi đua, ký giao ước tại đơn vị.
Hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong phát triển khoa khọc công nghệ

Hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong phát triển khoa khọc công nghệ

Giai đoạn 2016-2020, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – Bộ Công Thương tập trung vào công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công; đồng thời đẩy mạnh việc hướng dẫn, thống nhất trong tổ chức triển khai, lấy mục tiêu phát triển doanh nghiệp (DN) làm trọng tâm, từ đó đóng góp vào mục tiêu và yêu cầu phát triển ngành Công Thương.
Thi đua yêu nước tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế

Thi đua yêu nước tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế

Các ý kiến phát biểu trước và trong Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III (2020-2025) đều khẳng định, thi đua yêu nước đã tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, đặc biệt thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định thị trường.
Xây dựng thị trường điện cạnh tranh minh bạch

Xây dựng thị trường điện cạnh tranh minh bạch

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương, hàng năm, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã xây dựng, tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ được giao, trong đó có xây dựng thị trường điện cạnh tranh minh bạch.
Phong trào thi đua yêu nước đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Công Thương

Phong trào thi đua yêu nước đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Công Thương

Các phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương đã mang lại những hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cầu nối cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại

Cầu nối cho doanh nghiệp xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, qua 20 năm thành lập, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) - Bộ Công Thương đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác XTTM trong và ngoài nước, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu với định hướng từng bước hướng tới phát triển thương mại bền vững.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động