Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ: Đoàn kết, dân chủ, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới

PV

PV

Thực hiện Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ Công Thương về kế hoạch Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Ban chấp hành Chi bộ khóa mới để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

chi bo vu to chuc can bo doan ket dan chu tap trung thuc hien thang loi nhiem ky moi
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Vũ Thị The, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương, hiện có 29 đảng viên (28 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị), được tổ chức thành 4 tổ đảng. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ là lãnh đạo đảng viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực của ngành Công Thương; chính sách lao động, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong giai đoạn này, mặc dù nhân sự của Vụ có nhiều biến động, đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh đột xuất nhưng các công chức của Vụ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận công việc mới được giao, thực hiện một khối lượng lớn các công việc tham mưu cho Bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức, lao động, phát triển nguồn nhân lực, công tác tiền lương và bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương trong 3 năm qua có những thay đổi theo đúng chủ trương tinh gọn, hiệu quả: Số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị trong nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2015 xuống còn 30 đơn vị trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021; số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 123 phòng (giảm 74 phòng). Đã sắp xếp giảm được 235 đội quản lý thị trường cấp huyện; thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (cổ phần hóa 2 viện, sáp nhập giảm 01 trường), chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và SCIC: 9 doanh nghiệp (6 tập đoàn, 2 tổng công ty, 1 công ty).

Vụ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương thực hiện tốt việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ theo phân cấp quản lý theo quy định, quy trình và quy chế; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc bộ để xem xét, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo trong việc bố trí, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, nghiệp vụ và theo quy hoạch, đặc biệt đã thực hiện tốt công tác cán bộ Tổng cục quản lý thị trường và các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định 98. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm tình hình cán bộ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề phức tạp, từ đó đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, có kết luận chính xác, công bố công khai, đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ theo phân cấp quản lý, kể cả đương chức và nghỉ hưu; chính sách đối với người có công. Chế độ nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch... cho cán bộ công chức, viên chức đúng thời hạn, đúng nguyên tắc và thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc; tham gia góp ý với khối lượng lớn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đề án phát triển ngành nghề và các quy định và cơ chế, chính sách, nghị quyết, chỉ thị do các cơ quan chức năng xây dựng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được duy trì thường xuyên, gắn với công tác quy hoạch cán bộ và vị trí việc làm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương, gắn với nhu cầu xã hội.

chi bo vu to chuc can bo doan ket dan chu tap trung thuc hien thang loi nhiem ky moi
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua được Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ quan tâm trên cả 4 mặt trận: chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Cụ thể, Chi bộ đã triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ, có hiệu quả.

Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương; 100% đảng viên tự giác học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ, có trách nhiệm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng và gương mẫu trước quần chúng. Duy trì sinh hoạt chi bộ thường xuyên, thực hiện đổi mới về nội dung sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của từng đảng viên; đảm bảo các buổi sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ.

Chi bộ luôn chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm; phối hợp với chính quyền trong việc sắp xếp, quy hoạch, cử cán bộ Vụ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đánh giá đảng viên hàng năm.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Chi bộ coi trọng và được đưa vào nội dung hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Do nhân sự Vụ Tổ chức cán bộ mới được tăng cường thêm, trong đó có 4 công chức là quần chúng, Chi bộ đã phân công hướng dẫn và bồi dưỡng đối với 01 quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung được Chi bộ quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và thường xuyên được triển khai. Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng uỷ Bộ Công Thương, Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác tự kiểm tra, giám sát của từng đảng viên và vai trò của các tổ đảng trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các đảng viên. Qua đó giúp các đảng viên trong Vụ nhận ra hạn chế thiếu sót của mình, có biện pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm và thực hiện công tác dân vận của Đảng trong cấp ủy, chính quyền, đảng viên, công chức của Vụ. Kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong Chi bộ. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý, giám sát cán bộ công chức thực thi pháp luật. Chỉ đạo và phối hợp với Công đoàn Vụ ổn định tổ chức, thực hiện tốt việc chăm lo điều kiện làm việc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công chức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác chuyên môn của Vụ.

Tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ban chấp hành công đoàn Vụ lãnh đạo đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao trong lĩnh vực tổ chức cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý lao động, tiền lương; xây dựng Đề án vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới của Bộ, giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ, lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đảm bảo 100% hồ sơ, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giải quyết đúng quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu thực hiện xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trở thành Chi bộ gương mẫu trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ được học tập Nghị quyết của Đảng. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”; không có đảng viên vi phạm tư cách. Trong nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục bồi dưỡng để xem xét kết nạp thêm 4 đảng viên mới cho Chi bộ.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020; Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đánh giá cao tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, ghi nhận những nỗ lực to lớn và thành tích của Chi bộ trong việc lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai quá trình tinh giản, sắp xếp bộ máy tổ chức của Bộ Công Thương. Đến nay, thực tiễn đã cho thấy tính hiệu quả, phù hợp của những đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý, đánh giá cán bộ trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, khối lượng và yêu cầu công việc cả về chất lượng và tiến độ đều rất cao nhưng với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nên Chi bộ đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thể hiện rõ tầm nhìn xa, tính chủ động cao, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự của ngành Công Thương. Chi bộ Vụ đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bám sát yêu cầu và kế hoạch đã được Chi bộ xây dựng hàng năm, theo đúng các quy định của Trung ương Đảng, Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ Công Thương.

chi bo vu to chuc can bo doan ket dan chu tap trung thuc hien thang loi nhiem ky moi
Đồng chí Phan Văn Bản đánh giá cao các công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Đồng chí Phan Văn Bản thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu đã được Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

Trước tiên, nhiệm vụ cốt lõi của Chi bộ là lãnh đạo các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ hai về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Chi bộ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2020-2022; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng công tác tập trung dân chủ.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thứ tư, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Vụ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022.

Cuối cùng, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Chi bộ coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Vụ Tổ chức và bộ phận chuyên trách của Đảng ủy Bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ giao về công tác cán bộ, quản lý cán bộ đảng viên, xử lý các vi phạm.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đồng chí Phan Văn Bản, đồng chí Lý Quốc Hùng khẳng định tầm quan trọng then chốt của công tác tổ chức, cán bộ và cho biết sẽ phối hợp sâu sắc hơn với bộ phận chuyên trách của Đảng ủy Bộ trong công tác cán bộ, đặc biệt là trong việc đánh giá phẩm chất chính trị của các cán bộ trong thời gian tới.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 5 đồng chí là các đồng chí Lý Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh Hương, Đỗ Thanh Liêm, Nguyễn Thị Thúy An. Trong đó, đồng chí Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó bí thư Chi bộ; 3 đồng chí còn lại là chi ủy viên.

chi bo vu to chuc can bo doan ket dan chu tap trung thuc hien thang loi nhiem ky moi
Chi uỷ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

chi bo vu to chuc can bo doan ket dan chu tap trung thuc hien thang loi nhiem ky moi
Các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương)

Có thể bạn quan tâm

Mobile VerionPhiên bản di động