18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW:

Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung bước đầu phát huy hiệu quả. Cần có những thể chế rõ ràng về liên kết vùng để thúc đẩy toàn vùng phát triển.
Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới

Liên kết vùng bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội

Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định.

Mục tiêu của Chính phủ là xây dựng vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh và bền vững, là vùng động lực phát triển cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
GRDP tỉnh Quảng Nam tăng trưởng cao nhờ vai trò quan trọng của Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó Thaco Trường Hải đã góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô cơ khí Việt Nam (Ảnh: Sản xuất tại Thaco Trường Hải)

Để thực hiện các mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số quyết định, quy chế, chỉ thị nhằm tổ chức, vận hành và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm, trong đó có vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Các địa phương trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và các địa phương thuộc vùng Duyên hải miền Trung cũng đã đồng thuận thành lập bộ máy tổ chức vùng Duyên hải miền Trung; Thành lập được Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Các địa phương thuộc vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, tổ chức thực hiện liên kết phát triển tiểu vùng và vùng theo 6 lĩnh vực trọng tâm; phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để đánh giá thực trạng, bàn giải pháp về liên kết phát triển vùng.

Từ những liên kết bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội các thành viên trong vùng. Đặc biệt là những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế.

Trong giai đoạn 2001-2019, tốc độ tăng GRDP bình quân toàn vùng luôn được duy trì ở mức tăng trưởng cao (10,25%/năm). Trong đó, Thành phố Đà Nẵng tăng trung bình 12,05%/năm; GRDP Quảng Nam tăng trung bình 11,58%/năm. Tỉnh Quảng Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhờ vào vai trò quan trọng của khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải đã góp phẩn phát triển ngành công nghiệp cơ khí ô tô Việt Nam, tạo ra một số sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tỉnh Thừa Thiên Huế tăng trưởng bình quân 9,7%/năm. Tỉnh Quảng Ngãi có GRDP tăng trưởng 11,19%/năm, nhờ vào đóng góp của Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ năm 2009. Tỉnh Bình Định có tốc độ tăng trưởng khoảng 8,73%/năm.

Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
GRDP của các địa phương trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2001 - 2019 tăng bình quân 10,25%/năm (Ảnh: Một góc thành phố Đà Nẵng)

Vẫn còn nhiều hạn chế trong liên kết vùng

Mặc dù đã có những kết quả bước đầu, tuy nhiên, thực tiễn phát triển cho thấy kinh tế của vùng chưa bền vững, quy mô nền kinh tế vùng còn tương đối nhỏ, chiếm tỷ trọng thấp trong nền kinh tế Việt Nam. Quy mô GRDP toàn vùng chiếm 7,09% GDP cả nước (năm 2019). Đóng góp kinh tế của vùng trong nền kinh tế quốc gia chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng kinh tế động lực. Một số địa phương tuy có số thu ngân sách lớn, tăng trưởng theo các năm nhưng về cơ bản kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào một số doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với trung bình của cả nước. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững, hiệu quả chưa cao, cơ cấu chuyển dịch chậm, chưa rõ nét…

3/5 địa phương Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có thu ngân sách điều tiết về ngân sách trung ương gồm Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, các thỏa thuận liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung còn mang tính hình thức, hành chính, chưa có phối hợp thực chất. Liên kết trong xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch còn yếu và thiếu hiệu quả. Các hoạt động liên kết theo ngành, lĩnh vực sản xuất chưa phát huy hiệu quả. Kết nối về đầu tư còn rời rạc, chưa có cơ chế thống nhất, nhất là trong các khu kinh tế, khu công nghiệp. kết nối về đào tạo và sử dụng lao động chưa có trọng tâm, chưa đáp ứng quy mô của vùng. kết nối về khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông còn khiêm tốn. Chưa xây dựng được hệ thống dữ liệu chung. Nguồn lực phục vụ các hoạt động còn hạn chế.

Cần có thể chế rõ ràng về liên kết vùng với cơ chế điều phối đủ mạnh

Đại diện lãnh đạo các địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong Nhóm tư vấn, Tổ điều phối vùng cho rằng hiện chưa có thể chế rõ ràng về liên kết vùng với cơ chế điều phối đủ mạnh, rõ ràng để Hội đồng vùng và các địa phương trong vùng phối hợp hiệu quả.

Hội đồng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung nhưng sau một thời gian đầu hoạt động hiệu quả thì ngày càng rời rạc, bộc lộ những khó khăn, hạn chế, chưa thực sự phát huy được hiệu quả cao như mục tiêu đề ra.

Cần có những thể chế rõ ràng thúc đẩy liên kết Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Ngày 01/7, tại tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới” (Ảnh: Cảng Chu Lai, tỉnh Quảng Nam)

Thiếu cơ chế có hiệu quả và hiệu lực để triển khai các cam kết hợp tác và liên kết; thiếu cơ chế tài chính cho hoạt động liên kết vùng; và thiếu một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan điều phối trong vùng. Cơ chế chia sẻ lợi ích, trách nhiệm giữa các địa phương khi có nguồn thu, chi phí từ các hoạt động liên kết chưa được Luật hóa, hiện Luật Ngân sách Nhà nước phân cấp cho mỗi địa phương nguồn thu và nhiệm vụ chi dẫn tới cạnh tranh giữa chính quyền các địa phương trong việc “thu hút”, “lôi kéo” các dự án đầu tư, hạ tầng để phát triển địa bàn mình nhằm tăng thu, thay vì liên kết để cùng hưởng lợi. Với hình thức liên kết tự nguyện, do thiếu quy định pháp lý về chia sẻ lợi ích cho ngân sách mỗi tỉnh dẫn tới giảm động cơ liên kết, phối hợp.

Các Thỏa thuận hợp tác/Khung hợp tác/Tầm nhìn chiến lược liên kết vùng, tiểu vùng thiếu cụ thể, chưa đề cập tới. Việc chỉ dừng ở thỏa thuận mà không được nâng lên thành hợp đồng kinh tế, có tính ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm cụ thể hoặc đưa vào nghị quyết Hội đồng nhân dân.

Góp phần hoàn thiện Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, đồng thời tìm ra những giải pháp căn cơ, hữu hiệu nhằm giải quyết nút thắt phát triển của khu vực Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, ngày 01/7 tới, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW sẽ phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Tọa đàm Khoa học “Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì Hội nghị.

Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh đã thông tin khẳng định Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long
Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Chiều 16/8, diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022”.
Quảng Trị: Một nón chụp turbine điện gió rơi từ độ cao 100m

Quảng Trị: Một nón chụp turbine điện gió rơi từ độ cao 100m

Một chiếc nón chụp phía trước turbine điện gió đã rơi xuống đất tại huyện Hướng Hoá, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.
Bình Dương có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bình Dương có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hiện tỉnh Bình Dương có 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Ngày 16/8, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Chính phủ bố trí vốn xây dựng đường tránh TP. Đông Hà.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

3 cán bộ thuộc Sở Y tế Quảng Ninh vừa bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về clip lễ cúng dường trong lễ Vu Lan gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Sau vụ

Sau vụ 'tiệc chia tay', Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị xem xét xử lý kỷ luật

Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận về vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.
TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

Mặt tiền “đất vàng” ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang được hoàn trả khiến nhiều người rất vui mừng bởi sắp được kinh doanh trở lại.
Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã lựa chọn 11 sản phẩm nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, tại TP. Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Chiều 15/8, diễn ra Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022.
Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Mới đây, Nghệ An là địa phương bị Bộ LĐ-TB&XH "điểm tên" về chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quyết định 08.
Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.
TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

Nhận tin báo cháy tại căn 5 tầng ở quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng nhánh chóng đến hiện trường dập lửa, giải cứu 10 người thoát ra ngoài.
Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển các cụm công nghiệp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Thuyền viên Nguyễn Văn Sinh nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được cấp cứu kịp thời, qua nguy hiểm và đưa về thành phố Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị.
Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 1.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội trên vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh)
Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Trong tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến sẽ khởi công Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan trong quý I/2023.
Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Sau cơn bão số 2, theo thống kê sơ bộ, tỉnh Hòa Bình đã có những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Đà Nẵng - Hà Nội

Chiều 12/8 tại thành phố Đà Nẵng, 250 doanh nghiệp đến từ thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có cơ hội xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, hợp tác sâu rộng.
Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Mời gọi doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào TP. Đà Nẵng

Những năm qua, đầu tư của kiều bào vào TP. Đà Nẵng có xu hướng tăng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn.
Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đạt 28,72 triệu USD. Hợp tác Kinh tế đã nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động