Cần có cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, an ninh

Chiều nay 30/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp: Mở đường cho công nghệ lưỡng dụng

Theo đó, Quốc hội thảo luận dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Báo cáo giải trình tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết qua rà soát và lấy ý kiến, đa số đại biểu tán thành quy định về xây dựng Quỹ để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Quy định mới một số chính sách

Báo cáo tại hội trường, ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định nhiều chính sách đặc thù trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (CNQP, AN và ĐVCN), có những nội dung khác quy định của pháp luật liên quan, vì vậy đề nghị bổ sung 01 điều quy định về áp dụng pháp luật. Về nội dung này, Uỷ ban Thương vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là về ngân sách nhà nước, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đầu tư, khoa học công nghệ, chính sách đối với người lao động là chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư...

Cần có cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh
Ông Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

Để thể chế quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển CNQP, AN, đồng thời, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vai trò đặc biệt quan trọng của CNQP, AN và ĐVCN trong thực hiện các chiến lược về quốc phòng, quân sự, an ninh quốc gia, dự thảo Luật cần có các chính sách đặc thù, đột phá, cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy phát triển CNQP, AN. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý nhiều quy định, chính sách đặc thù, vượt trội trong dự thảo Luật theo hướng: Quy định mới một số chính sách chưa được pháp luật quy định; kế thừa, phát triển các chính sách hiện đã được quy định ở các Pháp lệnh và văn bản dưới Luật và Quy định các chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với các chế độ, chính sách hiện hành ở các luật có liên quan.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, để thuận lợi, khả thi trong tổ chức thực hiện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung 01 điều quy định về áp dụng Luật CNQP, AN và ĐVCN, trong đó quy định cụ thể việc áp dụng những nội dung khác so với các luật hiện hành như Điều 2 dự thảo Luật.

Sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cũng nêu, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ và đặt hàng sản xuất quốc phòng, an ninh; tách bạch việc đặt hàng sản xuất quốc phòng và đặt hàng sản xuất an ninh để có cơ chế đặc thù cho phù hợp. Ý kiến khác đề nghị cân nhắc bỏ quy định này vì đã được quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Đấu thầu.

Về vấn đề này, ông Lê Tấn Tới cho biết: Hiện nay, Luật Đấu thầu và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đã quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, tuy nhiên các văn bản này không áp dụng đối với lĩnh vực sản xuất quốc phòng an ninh (QPAN); mặt khác, sản phẩm, dịch vụ CNQP, AN không phải là sản phẩm, dịch vụ công mà là sản phẩm đặc thù, nhất là các sản phẩm như vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Trên thực tế, Chính phủ đang giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản xuất sản phẩm, dịch vụ QPAN.

Cần có cơ chế vượt trội, khả thi để thúc đẩy phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh
Quang cảnh Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV

“Để bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, hằng năm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh (CNAN) nòng cốt sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ với số lượng lớn từ các nguồn ngân sách. Trong đó có nhiều nhiệm vụ cấp bách, sản phẩm mới, đặc thù chưa xác định đủ yếu tố lập dự toán. Đồng thời, phương thức đặt hàng, đấu thầu còn áp dụng để sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm, kiểm ngư và các lực lượng thực thi pháp luật khác”- ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Đề xuất xây dựng Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh

Liên quan đến nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; hoạt động quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh có ý kiến đề nghị quy định Nhà nước bố trí ngân sách thành một mục riêng cho CNQP, AN ngoài danh mục chi cho QPAN; bổ sung nội dung tăng vốn điều lệ cho cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN nòng cốt.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tách Điều 16 dự thảo Luật Chính phủ trình thành 2 điều: Điều 20 quy định về nguồn lực tài chính CNQP, AN và Điều 21 quy định về hoạt động quản lý nguồn lực tài chính cho CNQP, AN.

Đồng thời, để bảo đảm thuận lợi, chủ động trong tổ chức thực hiện, cần phải ưu tiên bố trí ngân sách cho nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất QPAN, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung chính sách “Nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư, có các cơ chế, chính sách đặc thù bảo đảm cho CNQP, AN và ĐVCN” tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật; bổ sung quy định “Ưu tiên phân bổ nguồn lực dự toán ngân sách nhà nước 03 năm và 05 năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất sản phẩm QPAN và các sản phẩm khác phục vụ QPAN của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN nòng cốt trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách nhà nước” như khoản 1 Điều 21 để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, nội dung này đã giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 21, việc quy định nội dung này như trong dự thảo Luật để tạo đặc thù so với khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Nhiều ý kiến đề nghị hình thành Quỹ CNQP, AN để tập trung huy động nguồn lực, có cơ chế linh hoạt, chủ động cho xây dựng, phát triển CNQP, AN nhất là thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, chiến lược, rủi ro cao, đồng thời quy định bảo đảm chặt chẽ, khả thi; ý kiến khác đề nghị không quy định về Quỹ này để phù hợp với chủ trương hạn chế hình thành các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Sau khi xin ý kiến Hội nghị, đại biểu Quốc hội đa số ý kiến tán thành quy định về xây dựng Quỹ CNQP, AN để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển CNQP, AN. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là giải pháp, cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt, có tính rủi ro cao. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển đều có các quỹ tài chính phục vụ cho lĩnh vực này.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhà ở riêng lẻ

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhà ở riêng lẻ

Thủ tướng vừa ký Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Việt Nam - Trung Quốc: Triển khai hiệu quả tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Trung Quốc: Triển khai hiệu quả tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước đồng ý thúc đẩy Tuyên bố chung, nâng cao quan hệ Đối tác chiến lược, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Cuba luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Cuba luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau

Chiều 24/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen và Đoàn cán bộ Đại sứ quán Cuba đến chào xã giao.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo nóng về cát san lấp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo nóng về cát san lấp

Chiều 24/6, tại tỉnh Bến Tre, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Chiều 24/6/2024, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tin cùng chuyên mục

Có nên áp dụng mức thuế suất 5% đối với phân bón?

Có nên áp dụng mức thuế suất 5% đối với phân bón?

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh giá kỹ về tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế suất 5%.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Chiều 24/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tỷ lệ tán thành cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc

Tại Trung Quốc, chiều 24/6/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Công ty Đầu máy toa xe Đại Liên và lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Điện Trung Quốc.
Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho phân bón: Mức nào thì phù hợp?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho phân bón: Mức nào thì phù hợp?

Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế 5% thay vì không chịu thuế như hiện hành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Trưa 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay Chu Thủy Tử, Đại Liên, Trung Quốc để tham dự Hội nghị WEF Đại Liên 2024.
Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc sẽ thảo luận 6 nội dung chính

Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc sẽ thảo luận 6 nội dung chính

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức tại Trung Quốc sẽ thảo luận 6 nội dung chính.
Hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn kinh tế thế giới phát triển trên nhiều lĩnh vực

Hợp tác giữa Việt Nam và Diễn đàn kinh tế thế giới phát triển trên nhiều lĩnh vực

Từ khi Việt Nam và WEF thiết lập quan hệ năm 1989, hợp tác giữa Việt Nam và WEF được lãnh đạo hai bên quan tâm thúc đẩy, phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự WEF và làm việc tại Trung Quốc

Sáng 24/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự WEF và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6/2024.
Quốc hội đồng ý thành lập Tòa án chuyên biệt

Quốc hội đồng ý thành lập Tòa án chuyên biệt

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, với tỷ lệ 94,25% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi.
Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể lộ trình điều chỉnh giá điện, viện phí, học phí

Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể lộ trình điều chỉnh giá điện, viện phí, học phí

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và mục tiêu, kịch bản kiểm soát lạm phát cụ thể, báo cáo trước ngày 30/6/2024.
Thủ tướng nêu đích danh 9 tỉnh, thành chậm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thủ tướng nêu đích danh 9 tỉnh, thành chậm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng còn lại của một số dự án còn chậm ở 9 địa phương.
Thủ tướng dự WEF 2024 và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng dự WEF 2024 và cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc

Việc Thủ tướng dự WEF Đại Liên là cơ hội để quảng bá thành tựu tăng trưởng kinh tế; truyền đi thông điệp mạnh mẽ về Việt Nam năng động, đổi mới, nhiều sức hút.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế thế giới

Thủ tướng Chính phủ sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới.
Công điện của Thủ tướng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Công điện của Thủ tướng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Thủ tướng vừa ký công điện yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 nghiêm túc, chu đáo và quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bài học kinh nghiệm từ đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bài học kinh nghiệm từ đường dây 500kV mạch 3

Chiều ngày 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, động viên lực lượng thi công dự án đường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Chiều 22/6, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá thuộc đường dây 500kV mạch 3
Thủ tướng dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6/2024.
Thượng tọa Thích Chân Quang, Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng: Thuyết pháp không thể tùy tiện

Thượng tọa Thích Chân Quang, Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng: Thuyết pháp không thể tùy tiện

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo kỷ luật Thượng toạ Thích Chân Quang bằng việc không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong thời gian 2 năm.
Lời cảm ơn của Báo Công Thương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Lời cảm ơn của Báo Công Thương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Báo Công Thương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị và bạn đọc cả nước....
Báo Công Thương được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII

Báo Công Thương được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII

Tối 21/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động