Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/01/2021 19:50

Các doanh nghiệp Trung ương đạt doanh thu 1,73 triệu tỷ đồng

00:32 | 16/01/2020
Ngày 15/1/2020 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị.
cac doanh nghiep trung uong dat doanh thu 173 trieu ty dong

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự nỗ lực vượt khó của các tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, góp phần vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cho đến nay, trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Đảng ta đã ban hành khá đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị. “Trong đó, nhiều Nghị quyết có liên quan trực tiếp đến Đảng ủy Khối như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH T.Ư khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”- đồng chí Nguyễn Văn Bình nói.

“Trong năm 2020, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng”- đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý.

Cần tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo những cách làm hay, mới trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế T.Ư yêu cầu Đảng ủy Khối quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ các trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

cac doanh nghiep trung uong dat doanh thu 173 trieu ty dong
Đồng chí Nguyễn Văn Bình- Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các cấp ủy trong Khối cần chỉ đạo thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của đảng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng.

Cùng với đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể.

Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khoá XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội.

Kết quả so với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt trên 157,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước trên 258,2 nghìn tỷ đồng. Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng; 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5.000 tỷ đồng.

Năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, được tổ chức chu đáo, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sát sao các đảng bộ trực thuộc tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” và đã có gần 1.000 ý kiến/230 bài của hơn 30 đảng bộ trực thuộc Khối tham gia.

cac doanh nghiep trung uong dat doanh thu 173 trieu ty dong
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư khai mạc hội nghị

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với ban cán sự các bộ ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và doanh nghiệp; xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đến nay, đã có 29/31 đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai thực hiện việc hợp nhất, qua đó giảm số đầu mối cơ quan tham mưu trong doanh nghiệp, tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020 Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối.

cac doanh nghiep trung uong dat doanh thu 173 trieu ty dong
Trao bằng khen cho các cấp ủy có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của lãnh đạo các đơn vị trong khối. Ông Dương Quang Thành- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng có việc các Nghị định chưa phù hợp với các nghị quyết của Đảng. Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 5 (khóa XII) là một nghị quyết giải quyết cơ bản hết tất cả những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp nhà nước, nhưng việc triển khai các cơ chế, chính sách để thực hiện Nghị quyết còn chậm.

“Chẳng hạn như tách bạch giữa nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ kinh doanh sản xuất; rồi các tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp nhà nước theo quản trị tiên tiến của thế giới, những quy định này là chưa có nên việc triển khai của các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn”- ông Thành nhìn nhận.

Trong khi đó, ông Lê Đức Thọ- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đề nghị sớm ban hành quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ thiết lập cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu.

“Cần sớm ban hành quy định và hướng dẫn xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đặc biệt là cơ chế đối với người đứng đầu đảm nhận các vị trí phụ trách và phụ trách các đơn vị có tính rủi ro cao, tạo môi trường điều kiến khuyến khích thúc đẩy đổi mới, sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)- ông Thọ nói.

Nhân dịp này Đảng ủy Khối đã la chn 21 tác phm có cht lưng tt nht để trao gii Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) cp Khi (gồm 2 gii A, 3 gii B, 7 gii C, 9 gii khuyến khích) và gi tham dựGii cp Trung ương; Ban Thưng vụ Đng y Khi biu dương, khen thưng 6 đng y trc thuc có thành tích xut sc trong hưng ng và tham gia Gii Búa lim vàng. Đảng ủy Khối cũng trao tặng bằng khen cho các đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Quang Lộc