Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó có vai trò của tổ chức công đoàn.
Công đoàn ngành Công Thương: Đề cao mục tiêu an toàn lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi

Lợi dụng quy định của pháp luật Việt Nam cho phép thành lập “Tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, các phần tử xấu đã ráo riết tuyên truyền, lôi kéo công nhân, người lao động nhằm tập hợp lực lượng và cho ra đời tổ chức “công đoàn độc lập” hay "nghiệp đoàn độc lập", "nghiệp đoàn tự do" ở Việt Nam. Dưới lớp vỏ bọc này, các thế lực thù địch rêu rao những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, xúi giục, kích động, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Các cấp công đoàn ngành Công Thương luôn nâng cao ý thức trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh này, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cấp công đoàn ngành Công Thương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ.

Có thể kể đến như: Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Công văn số 656/KH-CĐCT về Kế hoạch và hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; định hướng tuyên truyền nhằm tăng cường xây dựng đảng bộ, chi bộ, công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong hệ thống công đoàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Theo ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam: Kể từ khi triển khai Nghị quyết, các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động

Tổ chức công đoàn cơ sở và cấp ủy Đảng đồng cấp thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng kịp thời, định hướng xử lý thông tin, phát hiện và ngăn chặn những thông tin xấu; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương, về đời sống, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam còn phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương; trong đó tham gia với Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nhất là trong công tác hoạt động kinh tế quốc tế (đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại), công tác phát triển thị trường, các chính sách quản lý nhà nước về năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hóa chất...

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Hoạt động cảm ơn người lao động luôn được duy trì

Để nâng cao tính dân chủ, các công đoàn trực thuộc đã tham gia góp ý trong quá trình cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; chế độ chính sách, đào tạo nguồn nhân lực cho người lao động của ngành; tham gia góp ý nhiều văn bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật, Nghị định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, công tác đào tạo...

Đáng chú ý, hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật được triển khai tới các cấp công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động như: Giám sát việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, xây dựng và thực hiện nội quy lao động… Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các đơn vị đã xây dựng, ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ...

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Các cấp công đoàn thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, người lao động

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực song Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn một số đơn vị chưa chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn để nắm bắt kịp thời sự thay đổi của chính sách pháp luật. Một số cán bộ công đoàn cơ sở còn khó khăn trong hoạt động cũng như thực hiện vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn. Việc nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động ở một số tổ chức công đoàn cơ sở chưa thật sâu sát, các vấn đề vướng mắc của công đoàn viên tại một vài đơn vị chưa được giải quyết triệt để...

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngành Công Thương phải đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Các cấp công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, diễn biến phát sinh ở cơ sở, tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết…

Quan trọng là phải giáo dục đoàn viên công đoàn, người lao động nhận thức đúng bản chất chính trị cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Tập huấn nâng cao kỹ năng thỏa ước lao động tập thể cho các công đoàn cơ sở

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các doanh nghiệp, cơ sở phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Khi người lao động chưa tham gia tổ chức công đoàn mà muốn thành lập tổ chức đại diện của người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho một nhóm lao động nào đó thì chúng ta hoàn toàn cởi mở, cho phép nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Thực tiễn tại nhiều nước trên thế giới cho thấy những bài học đắt giá nếu buông lỏng quản lý đối với phong trào công nhân, đặc biệt khi nó được dẫn dắt bởi các tổ chức công đoàn độc lập với Nhà nước. Bài học đắt giá nhất nhiều người làm công tác công đoàn hiện nay vẫn nhắc đến, đó là phong trào công nhân tại Ba Lan được dẫn dắt bởi “Công đoàn đoàn kết Ba Lan” vào những năm cuối thập niên 80 đã dẫn đến việc Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan mất vai trò lãnh đạo và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan vào thời điểm đó.

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề vướng mắc của công đoàn viên, tránh những hệ lụy đáng tiếc do mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời, Công đoàn Công Thương Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm 2028: 80% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Không công khai do sợ sai

Không công khai do sợ sai

Công khai, minh bạch là một giải pháp quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong lãnh đạo, quản lý điều hành để khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng.
Đồn Biên phòng Trường Sa: Giữ vững “trận địa tư tưởng” nơi đầu sóng

Đồn Biên phòng Trường Sa: Giữ vững “trận địa tư tưởng” nơi đầu sóng

Luôn vững vàng về tư tưởng, thời gian qua Đồn Biên phòng Trường Sa - BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản trái phép IUU.
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để phá hoại đoàn kết tôn giáo

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để phá hoại đoàn kết tôn giáo

Một trong những chiêu thức mới phá hoại đoàn kết tôn giáo đó là lợi dụng ‘hiện tượng Thích Minh Tuệ’ để kích động, chia rẽ và phá hoại.
Từ vụ Huy Đức bị bắt đến việc xuyên tạc tự do báo chí tại Việt Nam

Từ vụ Huy Đức bị bắt đến việc xuyên tạc tự do báo chí tại Việt Nam

Sau khi ông Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị bắt, trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã xuất hiện các thông tin xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam
Vẫn là chiêu trò lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Vẫn là chiêu trò lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ được các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết thì lại xuất hiện chiêu trò lợi dụng để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Vạch mặt chân tướng Việt Tân quanh việc tự nguyện dừng hạnh đạo của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)

Vạch mặt chân tướng Việt Tân quanh việc tự nguyện dừng hạnh đạo của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)

Việc Việt Tân kích động khi trong nước giải quyết thấu tình đạt lý “hiện tượng” Thích Minh Tuệ cho thấy tổ chức phản động này thêm một lần tự lột mặt nạ.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam: “Luỹ thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Việt Nam: “Luỹ thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới

Qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã làm tốt công tác xây dựng “Lũy thép biên phòng nhân dân” nơi biên giới.
Infographic: Hình thành khả năng

Infographic: Hình thành khả năng ''miễn dịch'' trước thông tin xấu, độc cho Đoàn viên, thanh niên

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đoàn viên, thanh niên Việt Nam cần hình thành khả năng "miễn dịch" trước thông tin xấu, độc.
Ảo vọng ‘cờ vàng ba sọc’ và âm mưu Diễn biến hoà bình - hãy cảnh giác!

Ảo vọng ‘cờ vàng ba sọc’ và âm mưu Diễn biến hoà bình - hãy cảnh giác!

Chiến tranh đã đi qua ngót nửa thế kỷ nhưng đây đó trên địa cầu vẫn còn có những thế lực, những kẻ ôm mộng “ngày về” Việt Nam bằng ảo vọng “cờ vàng”.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Thực tiễn lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chứng minh chỉ có đoàn kết chính nghĩa mới đem lại thắng lợi cho cách mạng và mọi điều trong đời sống, xã hội.
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc.
Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn 559.
VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, VCCI đã tổ chức Diễn đàn ''Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh'' vào chiều ngày 14/5.
Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhìn lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ''lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'' 70 năm trước, chúng ta càng cảm phục Bác Hồ về nghệ thuật dùng người.
Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Sau hơn hai thế kỷ, tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn có sức sống, những quy luật được ông vạch ra vẫn đang chi phối nhiều mặt của kinh tế thế giới
Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng đâu đó vẫn âm ỉ những luận điệu hằn học về một ''ngày quốc hận''.
Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Nhiều cán bộ đảng viên, có cả cán bộ cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta do thoái hóa, biến chất, tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật, cho thôi giữ các chức vụ.
Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tinh thần bất khuất, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú để lại cho các thế hệ mai sau tấm gương ngời sáng của một người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Theo các chuyên gia, công nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên cần có những chính sách hỗ trợ đủ mạnh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp.
Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác thông tin, tuyên truyền của Tổng cục Quản lý thị trường luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương.
Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia và nền kinh tế.
Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Để chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã phải liên tục thay đổi, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mà các nhà mua hàng đưa ra.
Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Là Bộ kinh tế đa ngành, Bộ Công Thương đã bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ được xem là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, từ đó giúp tự chủ công nghiệp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động