Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi tạo không gian, nguồn lực cho phát triển đất nước

Ngày 20/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) và Triển khai các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp bộ máy tại Bộ.
Hôm nay, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi Luật Đất đai (sửa đổi): Chuyên gia "hiến kế" định giá đất sát thực tế

Tham dự và chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các thứ trưởng trực thuộc bộ và lãnh đạo các đơn vị trong toàn Bộ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi tạo không gian, nguồn lực cho phát triển đất nước
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Bộ tham dự và chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với 3 nội dung chính, gồm:

Một là, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm: đất sử dụng trong hoạt động khoáng sản (dầu khí, than, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản); đất cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất phát triển hạ tầng chợ; đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm hệ thống truyền dẫn xăng, dầu, khí và đường dây truyền tải điện; đất sử dụng trong phạm vi bảo vệ và phạm vi phụ cận đập, hồ chứa nước thuộc công trình thủy điện…

Hai là, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bao gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất;

Ba là, cho ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày tại dự thảo Luật.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Huy động tâm huyết, trí tuệ để góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là nguồn lực vô cùng to lớn để phát triển đất nước nhưng không phải là vô tận”. Vì vậy, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất đai luôn là chủ trương lớn, quan trọng được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sau 10 năm thực hiện Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ; việc tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về đất đai được các cấp, ngành quan tâm, thực hiện có hiệu quả hơn; ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cần sớm được khắc phục.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình hình mới, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chính phủ đã trình Quốc hội đưa Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022), chuẩn bị cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023) và sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023).

Theo Bộ trưởng, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của từng Bộ, ngành, địa phương nói riêng, đặc biệt là đối với ngành Công Thương bởi đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, tham gia vào tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Ngành và có thời gian sử dụng dài, hệ số sinh lời cao.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Huy động tâm huyết, trí tuệ để góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)
Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm triển khai Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Quyết định số 240/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Ngành tham gia, đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và người dân; đồng thời, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước cũng như của ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị phát động công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là ý kiến về các nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ) và các nội dung có liên quan đến phạm vi quản lý của Ngành, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định về đất đai trong lĩnh vực Công Thương. Đồng thời, Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) là đơn vị chủ trì tổng hợp toàn bộ các ý kiến góp ý của các đại biểu, các ý kiến góp ý của các đơn vị, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Công Thương để hoàn thiện Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Công Thương trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Công Thương cho biết hiện đã và đang triển khai công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bộ Công Thương theo Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, Bộ sẽ triển khai đồng thời việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết số 20/NQ-CP và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự một cách hiệu quả nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cũng như nguyên tắc khách quan, minh bạch, từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể người lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Huy động tâm huyết, trí tuệ để góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)
Đại diện các đơn vị trong Bộ Công Thương góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai tại Hội nghị hôm nay. Đặc biệt, cần làm thật tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị có sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự.

Bộ trưởng cũng giao các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, hoàn thành trong tháng 03/2023, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới, đồng thời thực hiện 02 mục tiêu: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện ban soạn thảo cho biết: Bộ Công Thương là một trong các Bộ triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ sớm nhất. Đồng thời, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng đã trình bày dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội gồm 16 chương, 236 điều. Trong đó, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết có 9 vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Huy động tâm huyết, trí tuệ để góp phần hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi)
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Cục Công nghiệp, Cục Công Thương địa phương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Thị trường trong nước đã có những ý kiến đóng góp chi tiết vào dự thảo Luật. Trong đó, đáng chú ý là việc sửa đổi bổ sung quy định về đất chợ, đất công trình năng lượng; quy hoạch, xác định nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình công cộng tại cụm công nghiệp, khu chế xuất...

Sau khi lắng nghe các ý kiến này, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện ban soạn thảo cho rằng, các ý kiến đóng góp là hết sức thiết thực, sâu sắc, làm rõ nhiều vấn đề...Ban soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu và bổ sung vào dự thảo.

Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thủ tướng khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân

Thủ tướng khảo sát thực tế việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho bệnh nhân

Sáng 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ đề xuất 3 chính sách mới trong quản lý xuất, nhập cảnh

Chính phủ đề xuất 3 chính sách mới trong quản lý xuất, nhập cảnh

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, hoàn thiện thủ tục một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.
Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Long An cần có chính sách khuyến khích, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu theo hướng bền vững.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh

Chiều 31/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc): Tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Bộ Công Thương và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc): Tăng cường hợp tác trong tình hình mới

Ngày 31/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với đồng chí Lưu Ninh - Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong (MRC) quốc tế lần thứ 4 tại Vientiane, Lào vào ngày 5/4/2023.
Đến năm 2030, Việt Nam cần gần 12 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt

Đến năm 2030, Việt Nam cần gần 12 tỷ USD đầu tư cho hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt

Ngày 30/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.
Việt Nam - Úc tổ chức họp Nhóm công tác Thương mại lần 4: Hợp tác thực thi hiệu quả các FTA

Việt Nam - Úc tổ chức họp Nhóm công tác Thương mại lần 4: Hợp tác thực thi hiệu quả các FTA

Sáng 30/3, Cuộc họp lần thứ 4 Nhóm công tác về Thương mại thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam – Úc được tổ chức trực tuyến.
TỔNG THUẬT: Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

TỔNG THUẬT: Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”

Sáng 30/3/2023, tại Thái Bình, đã diễn ra Hội thảo “Phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tối 29/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Chiều 29/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết kinh tế số là một trong ba nội dung xuyên suốt chủ đề chung của Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Sáng 29/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ của Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia.
Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 29.3, tại Hà Nội,Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Ngày 28/3/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc.
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.
Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/3/2023 Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tạo động lực khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tạo động lực khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật đất đai (sửa đổi) chủ trì cuộc họp.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Quảng Ninh về bảo vệ, phát triển rừng

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Quảng Ninh về bảo vệ, phát triển rừng

Chiều ngày 28/03/2023, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Vương Ninh thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp.
Những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Bổ sung Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp cựu Tổng thống Chile

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp cựu Tổng thống Chile

Chiều 27/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Michelle Bachelet - cựu Tổng thống Chile đang ở thăm Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc quan tâm, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc quan tâm, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc quan tâm, mở rộng nhập khẩu hàng hoá, nhất là nông sản có thế mạnh của Việt Nam.
Chủ tịch nước: Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá

Chủ tịch nước: Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao-cơ quan xét xử cao nhất của nước ta
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động