Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/01/2021 05:13

Bộ Công Thương tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

13:57 | 22/04/2020
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/BCSĐ ngày 20/9/2019 và Quyết định số 02-QĐ/BCSĐ ngày 07/01/2020 thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) đồng thời xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai.
bo cong thuong tich cuc trien khai nghi quyet 35 nqtw ve bao ve nen tang tu tuong cua dang dau tranh phan bac cac quan diem sai trai thu dich
Bộ Công Thương tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng, xây dựng xã hội trong sạch vững mạnh, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nhận thức sâu sắc, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngày 20/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/BCSĐ ngày 20/9/2019 và Quyết định số 02-QĐ/BCSĐ ngày 07/01/2020 thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) do đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng Ban Chỉ đạo và giao Văn phòng Ban cán sự đảng là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Quy chế số 01-QC/BCĐ ngày 22/10/2019 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 21/01/2020 về kế hoạch hoạt động năm 2020 và các năm tiếp theo với những chương trình, nhiệm vụ cụ thể; ban hành Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 25/3/2020 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc, trong đó gắn liền với trách nhiệm của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch năm 2020, Ban chỉ đạo 35 sẽ triển khai nhiều nội dung, trong đó tập trung vào việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như các Trang thông tin điện tử của các đơn vị báo chí trực thuộc và triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời triển khai thực hiện việc thành lập Nhóm cộng tác viên để sẵn sàng đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin trái chiều liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nhìn chung, tuy mới đi vào hoạt động nhưng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương