Bộ Công Thương: Phát huy hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực

Mặc dù có những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, tuy nhiên năm 2021, các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được Bộ Công Thương triển khai tích cực, hiệu quả bám sát tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Hoàn thành “mục tiêu kép”

Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đã hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo được cơ bản tiến độ, kế hoạch năm học, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên các trường thuộc Bộ.

Đồng thời, theo ghi nhận của Vụ Tổ chức cán bộ, quy mô đào tạo các năm gần đây ổn định, ngành nghề đào tạo đa dạng, kịp thời đáp ứng yêu cầu thị trường lao động bên cạnh việc hình thành các ngành thế mạnh đặc thù tại của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ. Riêng tuyển sinh năm qua đạt 91,8% kế hoạch đề ra là nỗ lực đáng được ghi nhận trong bối cảnh liên tục giãn cách xã hội.

Đặc biệt, do sự xuất hiện của dịch Covid, Vụ Tổ chức cán bộ và các trường đã phát huy hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bước đầu sử dụng công nghệ Big data trong thống kê, trao đổi dữ liệu, cung cấp thông tin cho triển khai chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề truyền thông phát sinh và công tác quản lý, điều hành, ra quyết định.

Bộ Công Thương: Phát huy hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực
Quy mô đào tạo các năm gần đây của các trường thuộc Bộ Công Thương ổn định

Nêu rõ một số kết quả nổi bật đạt được trong năm qua, theo Vụ Tổ chức cán bộ đó là đơn vị này đã xây dựng, trình Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường thuộc Bộ Công Thương thông qua gắn kết doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã tiến hành tổ chức xây dựng các đề án phát triển nguồn nhân lực, như: Rà soát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực ngành Công Thương trong bối cảnh CMCN 4.0. Phối hợp các đơn vị của Bộ xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công Thương với Hàn Quốc, Nhật Bản,... trong đó đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp, thương mại. Thực hiện đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chuyên môn của cán bộ công chức Bộ Công Thương trong điều kiện hội nhập quốc tế; xây dựng các đề án về nâng cao năng lực, chuyên môn của cán bộ công chức Bộ Công Thương...

Bước vào năm 2022, thực hiện nhiệm vụ đề ra đối với công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là việc gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo; hoàn thành việc trình Bộ phê duyệt các đề án về phát triển nguồn nhân lực, cụ thể hóa thành các văn bản triển khai thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hợp tác quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tham mưu Bộ trình Chính phủ cho phép bổ sung nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng một số đề án, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực và định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ đào tạo công của 5 ngành nghề trình độ đại học; tổ chức thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; nâng cao hiệu quả quản lý giám sát của Bộ theo hướng áp dụng mạnh mẽ công nghệ số và công nghệ thông tin, song song với việc tiếp tục hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi mặt hoạt động của các cơ sở đào tạo trực thuộc.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng, công khai chuẩn đầu ra theo ngành/nghề đào tạo, phân tầng giáo dục đại học, thúc đẩy chương trình hợp tác quốc tế, nhân rộng mô hình đào tạo hiệu quả (như đào tạo kỹ sư thực hành), các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành công thương. Mặt khác, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ, vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ quản lý tốt đáp ứng yêu cầu của việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Đào tạo an toàn và linh hoạt gắn với kiểm soát dịch Covid-19

Bộ Công Thương có 34 trường, bao gồm: 1 trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 9 trường đại học; 24 trường cao đẳng. Nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, năm học 2020- 2022, tại Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã yêu cầu các trường thuộc Bộ tổ chức các hoạt động đào tạo an toàn và linh hoạt gắn với kiểm soát dịch; ứng dụng sản phẩm nghiên cứu vào phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng và đạo đức đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục đẩy mạnh tự chủ và giải trình xã hội, đổi mới nâng cao năng lực quản trị đại học (ĐH), hướng tới quản trị ĐH 4.0; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực kỹ thuật - công nghệ, đảm bảo yêu cầu cuộc CMCN 4.0 trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực có tay nghề, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nền tảng, thương mại điện tử và kinh tế số.

Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 song song với đảm bảo hoạt động đào tạo với các biện pháp chủ động, tích cực hơn; ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu trong phòng chống dịch, tư vấn cơ chế, chính sách cho phục hổi kinh tế; xây dựng mô hình, giáo trình, tài liệu cho học trực tuyến một cách bài bản và củng cố hạ tầng kỹ thuật cho việc quản lý, dạy và học online. Tập trung đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình, các trường chưa tự chủ 100% chủ động rà soát và lên kế hoạch, lộ trình hướng tới tự chủ toàn diện; các trường đã tự chủ 100% tăng cường phân cấp, minh bạch thông tin, tăng cường giám sát, đánh giá của xã hội.

Bên cạnh đó, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo và tổ chức nhà trường; chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong trường theo hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học liên ngành, ứng dụng thực tiễn. Nâng cao trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm, khả năng nghiên cứu, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giảng viên chương trình chất lượng cao nâng cao thông qua hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế.

Đồng thời, các trường được yêu cầu tăng cường xây dựng đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động nghiên cứu chiến lược phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp phụ trợ, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và kinh tế số để dự báo nhu cầu thị trường lao động, xác định ngành nghề đào tạo phù hợp; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế thông qua việc củng cố các kỹ năng ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên, nhân viên và cán bộ quản lý; mở rộng các hình thức liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam; xây dựng các chương trình đào tạo hướng tới chuẩn quốc tế...

Bộ Công Thương cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác quản lý đào tạo, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp tại các trường thuộc Bộ Công Thương; hỗ trợ kết nối các trường của Bộ với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Lý do Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS?

Bộ GD&ĐT không cho phép tuyển thẳng, cộng điểm do nhận thấy chính sách có thể gây mất công bằng, vì học sinh khu vực trung tâm dễ tiếp cận đạt chứng chỉ hơn.
15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

15 tỉnh phía Bắc tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024

Ngày 29/2 tại Tuyên Quang, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 với 15 tỉnh phía Bắc.
TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

TP. Hồ Chí Minh: Nhà xe Thành Bưởi được hoạt động trở lại

Sau 4 tháng bị tước giấy phép, nhà xe Thành Bưởi đã được Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động trở lại.
Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước được sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

Hà Nội dự chi 2.800 tỷ đồng cải tạo đường huyết mạch nối Hà Đông - Văn Điển

TP. Hà Nội dự kiến đầu tư 2.800 tỷ đồng để cải tạo tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Cà Mau chính thức xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn. Người đàn ông này 36 tuổi, ở xã Định Bình, TP. Cà Mau.
Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bình Định: Hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định vừa tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng 115kg tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.
Kiên Giang công bố đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040

Kiên Giang công bố đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040

Tỉnh Kiên Giang chính thức công bố Đồ án quy hoạch chung TP. Phú Quốc đến năm 2040.
Bắc Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động trong năm 2024

Bắc Giang sẽ giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Bắc Giang sẽ phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 32.000 lao động và đào tạo nghề cho 30.000 người.
6 triệu người Việt đang mắc phải bệnh hiếm

6 triệu người Việt đang mắc phải bệnh hiếm

Trên thế giới có khoảng 6.000 căn bệnh hiếm gây ảnh hưởng tới 300 triệu người, trong đó Việt Nam đang có 6 triệu người mắc phải.
Đà Nẵng: Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển

Đà Nẵng: Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển

Lễ hội Cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm của cộng đồng miền biển, cầu một năm trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang
Chính phủ cho ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4, sân bay Long Thành

Chính phủ cho ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4, sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Bình Dương: Cháy lớn tại nhà thuốc FPT Long Châu ở Dĩ An

Bình Dương: Cháy lớn tại nhà thuốc FPT Long Châu ở Dĩ An

Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra vào đêm qua tại nhà thuốc FPT Long Châu (đường Nguyễn An Ninh).
Quảng Nam: Thả 100.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Quảng Nam: Thả 100.000 cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Qua 9 đợt thả, đến nay số lượng cá đã thả xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) là 750.000 con, trị giá gần 500 triệu đồng.
Năm nhuận khác gì với các năm khác?

Năm nhuận khác gì với các năm khác?

Năm 2024 là năm nhuận, điều này có nghĩa là tháng 2 sẽ có 29 ngày. Ngày 29/2 còn được gọi là ngày nhuận và 4 năm mới có 1 lần.
Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Hải Phòng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật cầu Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo TP. Hải Phòng vừa có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Lại Xuân kết nối TP. Hải Phòng – Quảng Ninh.
Trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông

Trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông

Từ 15/1-14/2/2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông, làm 1.013 người chết và 1.982 người bị thương.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn thị trường carbon và ETS

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn thị trường carbon và ETS

Đại diện hơn 100 doanh nghiệp từ Thừa Thiên Huế trở ra đã tham gia khóa đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) và thị trường các-bon tại Hà Nội.
Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Tháng 2/2024, Nam Định thu hút khoảng 564.000 lượt du khách, tăng 200%, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023
Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở miền Bắc đến bao giờ?

Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở miền Bắc đến bao giờ?

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục rét ẩm kéo dài do không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất dao động 10-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Loài hoa dại lạ mà quen: Vừa là vị thuốc vừa làm món ăn ngon

Loài hoa dại lạ mà quen: Vừa là vị thuốc vừa làm món ăn ngon

Cây xuyến chi hay cây cúc áo, cây đơn kim… là cây thân thảo mọc ở nhiều nơi. Cây xuyến chi được biết đến là một vị thuốc dân gian có nhiều tác dụng chữa bệnh.
Thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 5 độ

Thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 5 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/2/2024: Đón không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 29/2/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 29/2/2024: Gió Đông Bắc giật cấp 8, biển động

Thời tiết biển hôm nay 29/2/2024, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024: Hà Nội  tiếp tục hứng đợt rét đậm diện rộng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024: Hà Nội tiếp tục hứng đợt rét đậm diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024, Hà Nội tiếp tục mưa và rét đậm do không khí lạnh tăng cường.
Sắp diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội

Sắp diễn ra Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội

Dự kiến "Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2024" sẽ được tổ chức vào ngày 15/3/2024 tại Hà Nội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động