Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết số 28) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cho đến nay, Bộ Công Thương đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng như phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 7409/BCT-TCCB ngày 22/11/2021 trả lời Công văn số 3597/LĐTBXH-BHXH ngày 15/10/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chính phủ cần quan tâm, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bộ Công Thương cho biết, cho đến nay, về tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 28, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành chỉ đạo và tổ chức triển khai các hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên tổ chức đảng trực thuộc. Đối với tổ chức đoàn thể, quần chúng, căn cứ hướng dẫn của Ban can sự Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc cũng đã khẩn trương phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Theo đó, với việc triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm và đúng tiến độ trong toàn Đảng bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhận thấy việc nắm vững nhận thức về mục tiêu, quan điểm, việc xác định các yêu cầu và nhiệm vụ triển khai cụ thể trong từng Nghị quyết đã bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương.

Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, thông qua công tác tổng hợp tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết cho thấy, 100% cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ cùng Đảng ủy, Chi ủy cùng cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết 28; tập trung những tư tưởng, định hướng, mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách BHXH đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách chính sách BHXH.

Về một số kết quả đạt được trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28, Bộ Công Thương cho hay, Bộ đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, tổng kết đánh giá thực hiện các luật, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và các văn bản liên quan cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến chính sách BHXH...

Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, góp ý, sửa đổi một số nội dung, như: Đánh giá việc thực hiện chính sách BHXH một lần đối với người lao động; đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm giảm tình trạng nhận BHXH một lần đối với người lao động nói chung và ngành Công Thương nói riêng; Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ…; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm…

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến lao động và cải cách chính sách BHXH, cụ thể: Nghiên cứu, tổng hợp có ý kiến đối với các Dự thảo sửa đổi, bổ sung văn bản luật theo lộ trình đặc biệt là Luật BHXH và văn bản các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến sửa đổi Bộ luật Lao động, nội dung liên quan đến người lao động, tiền lương và BHXH khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, hàng năm Bộ Công Thương nghiêm túc thực hiện Đề án tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Cụ thể, phê duyệt 2 lần/năm theo quy định để tinh gọn bộ máy, giải quyết chế độ đối với người lao động hưởng BHXH thuộc diện dôi dư theo quy định, góp phần thực hiện cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, các nội dung trên đã được thể chế hóa, ban hành quy định tại các Nghị định, Nghị quyết trong lộ trình cải cách chính sách BHXH thiết thực, đi vào cuộc sống, như: Thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khu vực phi chính thức; điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc. Bộ Công Thương cũng đã cụ thể hóa, hướng dẫn các đơn vị toàn ngành thực hiện, góp phần cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ Công Thương, việc cụ thể hóa Nghị quyết thành những biện pháp, chỉ tiêu, bước đi cụ thể phù hợp với đặc điểm, vị trí công tác của ngành Công Thương vẫn còn những hạn chế, mục tiêu đáp ứng yêu cầu về sự khẩn trương vẫn cần phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Về BHXH tự nguyện cũng chưa được như mong muốn, trong đó, Bộ Công Thương cho rằng, quy định về chính sách chưa đủ hấp dẫn, thu hút người tham gia như quy định về mặt thời gian đóng còn dài, chế độ hưởng còn hạn chế so với các loại hình bảo hiểm thương mại; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ đạo, văn bản điều hành liên quan đến cải cách chính sách BHXH nhiều lúc còn chưa kịp thời; chưa thực sự chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội…

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị, Chính phủ sớm chỉ đạo, đề xuất điều chỉnh sửa đổi Luật BHXH, Luật Việc làm và các luật liên quan theo tinh thần Nghị quyết. Quan tâm, hướng dẫn, giải quyết chính sách BHXH cho người lao động ở các khu công nghiệp kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động; nghiên cứu có gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng phù hợp, nhất là đối với công nhân lao động và giảm tình trạng nhận BHXH một lần.

Bộ Công Thương đề xuất thêm, đó là sửa đổi luật quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau, thai sản nhằm hỗ trợ thiết thực cho các bên giảm chi phí, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, có sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chính sách BHXH trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt tuyên truyền phổ biến những điểm mới, quy định mới thay đổi, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản về chính sách BHXH trực tiếp ảnh hưởng đến ngành Công Thương.

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hành trình kỳ diệu của ngư dân trở về đất liền sau 4 ngày rơi xuống biển

Hành trình kỳ diệu của ngư dân trở về đất liền sau 4 ngày rơi xuống biển

Sau 4 ngày vật lộn với những cơn sóng lớn ngoài biển khơi, một ngư dân đã được cứu sống thần kỳ đưa trở về đất liền.
Bắt 2 nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Bắt 2 nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Hải Dương

2 nghi phạm nổ súng, cướp tiệm vàng và bắn Trưởng Công an xã ở Hải Dương đã bị bắt sau 7 giờ gây án.
Xây dựng công trình không giấy phép, một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị xử phạt 130 triệu đồng

Xây dựng công trình không giấy phép, một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị xử phạt 130 triệu đồng

Công ty Cổ phần May BTM Thành Hóa vừa bị UBND huyện Hậu Lộc xử phạt 130 triệu đồng vì thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.
Hải Dương: Dùng súng cướp tiệm vàng, bắn trọng thương một Công an xã

Hải Dương: Dùng súng cướp tiệm vàng, bắn trọng thương một Công an xã

Lợi dụng trời mưa, hai tên cướp xông vào một hiệu vàng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, dùng búa đập vỡ tủ kính, bắn trọng thương con trai chủ nhà.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng tự nhiên

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng tự nhiên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo về vụ việc phá rừng tự nhiên tại thị xã Đức Phổ.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Nông: Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa làm sổ đỏ

Đắk Nông: Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa làm sổ đỏ

Nhóm của Sơn đã phao thông tin quen biết lãnh đạo sau đó nhận làm sổ đỏ, nhưng thực chất lên mạng chỉnh sửa sổ giả để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Gia Lai: 3 trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường bị phạt gần 1 tỷ đồng

Gia Lai: 3 trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường bị phạt gần 1 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai đã xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với 3 trang trại chăn nuôi heo tại huyện Chư Prông vì không có giấy phép môi trường theo quy định.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt hành hung 2 phóng viên giữa phố

Hà Nội: Tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt hành hung 2 phóng viên giữa phố

Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt và nhân viên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 phóng viên.
Khánh Hòa: Một Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện bị bắt

Khánh Hòa: Một Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện bị bắt

Một Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hoà) bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Đối tượng sát hại 3 người ở Khánh Hoà khai gì?

Đối tượng sát hại 3 người ở Khánh Hoà khai gì?

Do mâu thuẫn xuất phát từ sinh hoạt gia đình, Phan Danh Hưng (38 tuổi) đã sát hại vợ, cháu gái và hàng xóm đến can ngăn.
Thanh Hóa: Tai nạn giao thông giữa xe "hổ vồ" và xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Thanh Hóa: Tai nạn giao thông giữa xe "hổ vồ" và xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe “hổ vồ” và xe máy tại vòng xuyến đường tránh Quốc lộ 1A thuộc phường Đông Hải khiến người đàn ông tử vong.
Bạc Liêu: Nữ chủ tịch lãnh án 27 năm tù vì làm giả giấy tờ

Bạc Liêu: Nữ chủ tịch lãnh án 27 năm tù vì làm giả giấy tờ

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các đối tượng về tội “Rửa tiền”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan".
Mâu thuẫn tính tiền hát karaoke, kẻ đi tù, người bị đâm trọng thương

Mâu thuẫn tính tiền hát karaoke, kẻ đi tù, người bị đâm trọng thương

Trong lúc Thuật gọi nhóm của Huy ra tính tiền hát karaoke thì xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát khiến một người bị đâm trọng thương.
An Giang: Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo

An Giang: Lãnh án vì mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người khác lừa đảo

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hàng loạt các bị cáo về tội "Rửa tiền".
Thanh Hóa: Chỉ đạo làm rõ Dự án nhà ở xã hội AMC I chậm tiến độ báo chí phản ánh

Thanh Hóa: Chỉ đạo làm rõ Dự án nhà ở xã hội AMC I chậm tiến độ báo chí phản ánh

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội AMC I chậm tiến độ nhiều năm, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.
Hà Nội: Shipper cướp tiệm vàng gây xôn xao

Hà Nội: Shipper cướp tiệm vàng gây xôn xao

Nam thanh niên đã tốt nghiệp đại học, không xin được việc đúng chuyên ngành đành phải đi làm shipper. Khi gặp khó khăn về tiền bạc đã đi cướp tiệm vàng.
Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Thông qua ứng dụng Telegram, nhóm đối tượng ở các tỉnh thành đã hoạt động trong đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Đường dây ma túy "núp bóng" hàng quán, ngụy trang trong gói trà sữa, lon bia vận chuyển xuyên châu lục

Đường dây ma túy "núp bóng" hàng quán, ngụy trang trong gói trà sữa, lon bia vận chuyển xuyên châu lục

Đường dây ma túy chuyển hàng từ châu Âu về Việt Nam bằng cách ngụy trang trong túi trà sữa, cà phê và mở quán ăn đêm để làm điểm giao dịch chất cấm.
Đã bắt được nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hoà

Đã bắt được nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hoà

Phan Danh Hưng, nghi can sát hại 3 người ở Khánh Hoà đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại vùng rừng núi huyện Diên Khánh.
Tạm giữ đối tượng hành hung và bôi máu lên người cảnh sát giao thông

Tạm giữ đối tượng hành hung và bôi máu lên người cảnh sát giao thông

Sau khi bị bắt về trụ sở công an vì vi phạm giao thông, đối tượng tự cắn chảy máu tay rồi bôi vào người cảnh sát và đấm 2 chiến sĩ bị thương.
Tỉnh Thanh Hóa: Điều tra nam thanh niên lẻn vào nhà cưỡng bức phụ nữ hàng xóm

Tỉnh Thanh Hóa: Điều tra nam thanh niên lẻn vào nhà cưỡng bức phụ nữ hàng xóm

Đi uống rượu về, thấy nhà chị H. không khóa cửa, đối tượng Lê Văn Duẩn đã lẻn vào nhà, thấy chị P.T.H đang nằm một mình trên giường liền cưỡng ép hiếp dâm.
Đắk Lắk: Nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhân viên bảo vệ rừng nhập viện

Đắk Lắk: Nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhân viên bảo vệ rừng nhập viện

Một nhóm đối tượng lấn chiếm rừng ở buôn H’Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã dùng hung khí xông vào đánh nhân viên bảo vệ rừng phải nhập viện.
Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cấm dự thầu 3 năm vì thông tin không trung thực

Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cấm dự thầu 3 năm vì thông tin không trung thực

Do cung cấp các thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang bị cấm dự thầu 3 năm.
Gia Lai: Khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tại dự án phần mềm "ma"

Gia Lai: Khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tại dự án phần mềm "ma"

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ do liên quan đến chuỗi sai phạm dự án phần mềm.
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng tự nhiên ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ phá rừng tự nhiên ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ về vụ phá rừng tự nhiên tại thị xã Đức Phổ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động