Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết số 28) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cho đến nay, Bộ Công Thương đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng như phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 7409/BCT-TCCB ngày 22/11/2021 trả lời Công văn số 3597/LĐTBXH-BHXH ngày 15/10/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Chính phủ cần quan tâm, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bộ Công Thương cho biết, cho đến nay, về tình hình học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 28, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành chỉ đạo và tổ chức triển khai các hội nghị phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên tổ chức đảng trực thuộc. Đối với tổ chức đoàn thể, quần chúng, căn cứ hướng dẫn của Ban can sự Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc cũng đã khẩn trương phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Theo đó, với việc triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm và đúng tiến độ trong toàn Đảng bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhận thấy việc nắm vững nhận thức về mục tiêu, quan điểm, việc xác định các yêu cầu và nhiệm vụ triển khai cụ thể trong từng Nghị quyết đã bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương.

Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, thông qua công tác tổng hợp tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết cho thấy, 100% cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ cùng Đảng ủy, Chi ủy cùng cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết 28; tập trung những tư tưởng, định hướng, mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách BHXH đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động; tạo sự đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách chính sách BHXH.

Về một số kết quả đạt được trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28, Bộ Công Thương cho hay, Bộ đã nghiên cứu ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phối hợp tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, tổng kết đánh giá thực hiện các luật, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định của Chính phủ và các văn bản liên quan cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến chính sách BHXH...

Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, góp ý, sửa đổi một số nội dung, như: Đánh giá việc thực hiện chính sách BHXH một lần đối với người lao động; đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm giảm tình trạng nhận BHXH một lần đối với người lao động nói chung và ngành Công Thương nói riêng; Đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ…; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm…

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến lao động và cải cách chính sách BHXH, cụ thể: Nghiên cứu, tổng hợp có ý kiến đối với các Dự thảo sửa đổi, bổ sung văn bản luật theo lộ trình đặc biệt là Luật BHXH và văn bản các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến sửa đổi Bộ luật Lao động, nội dung liên quan đến người lao động, tiền lương và BHXH khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, hàng năm Bộ Công Thương nghiêm túc thực hiện Đề án tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Cụ thể, phê duyệt 2 lần/năm theo quy định để tinh gọn bộ máy, giải quyết chế độ đối với người lao động hưởng BHXH thuộc diện dôi dư theo quy định, góp phần thực hiện cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, các nội dung trên đã được thể chế hóa, ban hành quy định tại các Nghị định, Nghị quyết trong lộ trình cải cách chính sách BHXH thiết thực, đi vào cuộc sống, như: Thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khu vực phi chính thức; điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc. Bộ Công Thương cũng đã cụ thể hóa, hướng dẫn các đơn vị toàn ngành thực hiện, góp phần cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ Công Thương, việc cụ thể hóa Nghị quyết thành những biện pháp, chỉ tiêu, bước đi cụ thể phù hợp với đặc điểm, vị trí công tác của ngành Công Thương vẫn còn những hạn chế, mục tiêu đáp ứng yêu cầu về sự khẩn trương vẫn cần phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Về BHXH tự nguyện cũng chưa được như mong muốn, trong đó, Bộ Công Thương cho rằng, quy định về chính sách chưa đủ hấp dẫn, thu hút người tham gia như quy định về mặt thời gian đóng còn dài, chế độ hưởng còn hạn chế so với các loại hình bảo hiểm thương mại; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ đạo, văn bản điều hành liên quan đến cải cách chính sách BHXH nhiều lúc còn chưa kịp thời; chưa thực sự chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội…

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 thời gian tới, Bộ Công Thương kiến nghị, Chính phủ sớm chỉ đạo, đề xuất điều chỉnh sửa đổi Luật BHXH, Luật Việc làm và các luật liên quan theo tinh thần Nghị quyết. Quan tâm, hướng dẫn, giải quyết chính sách BHXH cho người lao động ở các khu công nghiệp kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động; nghiên cứu có gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng phù hợp, nhất là đối với công nhân lao động và giảm tình trạng nhận BHXH một lần.

Bộ Công Thương đề xuất thêm, đó là sửa đổi luật quy định linh hoạt hơn nhằm giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, quỹ ốm đau, thai sản nhằm hỗ trợ thiết thực cho các bên giảm chi phí, tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, có sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới kinh tế, xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chính sách BHXH trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt tuyên truyền phổ biến những điểm mới, quy định mới thay đổi, sửa đổi, bổ sung trong các văn bản về chính sách BHXH trực tiếp ảnh hưởng đến ngành Công Thương.

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 12/4, Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế có trụ sở hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Mất 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo cộng tác viên online

Hà Nội: Mất 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo cộng tác viên online

Nhận được lời mời làm cộng tác viên online, chị H. đã thực hiện theo hướng dẫn và chuyển gần 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ, nhưng sau đó không rút được.
An Giang: Bắt Phó chủ tịch TP. Long Xuyên

An Giang: Bắt Phó chủ tịch TP. Long Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa có quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên.
Hà Nội: Phát hiện thêm công trình quy mô lớn xây dựng sai quy hoạch

Hà Nội: Phát hiện thêm công trình quy mô lớn xây dựng sai quy hoạch

Công trình quy mô gần một nghìn mét vuông của Công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm tại Khu công nghiệp Từ Liêm (Hà Nội) được xây dựng sai quy hoạch.
Đồng Nai: Vì sao cựu Phó Tổng giám đốc Công ty LDG bị bắt?

Đồng Nai: Vì sao cựu Phó Tổng giám đốc Công ty LDG bị bắt?

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Chủ tịch phường Nghĩa Đô nhận tiền tỷ để "làm ngơ" cho vi phạm xây dựng

Hà Nội: Chủ tịch phường Nghĩa Đô nhận tiền tỷ để "làm ngơ" cho vi phạm xây dựng

Ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Tiktok “Vua quạt” đăng clip xin lỗi và tới làm việc với công an

Tiktok “Vua quạt” đăng clip xin lỗi và tới làm việc với công an

Tài khoản Tiktok mang tên “Vua quạt” đã đăng tải clip xin lỗi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh; đồng thời sáng nay 12/4 đã đến cơ quan công an để làm việc.
Chi tiết mức án của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát

Chi tiết mức án của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, 4 bị cáo bị án tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 20 năm tù hoặc thấp hơn.
Đề nghị di dời tòa nhà 6 tầng Lexus Thăng Long để bán đấu giá đất

Đề nghị di dời tòa nhà 6 tầng Lexus Thăng Long để bán đấu giá đất

UBND TP. Hà Nội đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Lexus Thăng Long lên phương án xử lý phần tài sản trên đất, trả lại mặt bằng để bán đấu giá.
Toà tuyên thế nào về khối tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan?

Toà tuyên thế nào về khối tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan?

Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về ba tội danh, Hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản.

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế 5 doanh nghiệp bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế 5 doanh nghiệp bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang thông tin, Chi cục Thuế Khu vực TP. Tuyên Quang - Yên Sơn vừa ra loạt quyết định về việc cưỡng chế thuế các doanh nghiệp trên địa bàn.
Quảng Nam: Bắt 3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo

Quảng Nam: Bắt 3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo

3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Bình Thuận: Bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D

Bình Thuận: Bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D về tội nhận hối lộ.
Quảng Nam: Một doanh nghiệp bị phạt 80 triệu đồng vì chiếm đất nông nghiệp

Quảng Nam: Một doanh nghiệp bị phạt 80 triệu đồng vì chiếm đất nông nghiệp

Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang đã chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn để xây dựng và đưa vào sử dụng công trình môi trường.
Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tử hình là hình phạt chung cho cả ba tội danh.
Bắc Giang: Tạm giữ 64 chiếc xe điện nghi nhập lậu

Bắc Giang: Tạm giữ 64 chiếc xe điện nghi nhập lậu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ 64 chiếc xe điện nghi nhập lậu của Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Quốc An.
Mạo danh Phó giám đốc, lừa đảo chạy chế độ trợ cấp

Mạo danh Phó giám đốc, lừa đảo chạy chế độ trợ cấp

Mạo danh Phó giám đốc Văn phòng đại diện Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Thái Bình, Phạm Văn Yên đã lừa khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy để bán cho ngư dân

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy để bán cho ngư dân

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ 19 gói ma túy dạng đá.
Bắt Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Bắt Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.
Bình Thuận: Phát hiện nhà xưởng tái chế nhớt trái phép quy mô lớn

Bình Thuận: Phát hiện nhà xưởng tái chế nhớt trái phép quy mô lớn

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 11.000 lít nhớt thải các loại tại một cơ sở tái chế nhớt thải có quy mô hơn 200m2 ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Sơn La: Công khai danh sách 71 doanh nghiệp nợ tiền thuế

Sơn La: Công khai danh sách 71 doanh nghiệp nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai danh sách 71 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 31/3/2024.
Bạc Liêu: Thương lái bịa chuyện ngân hàng ngừng giao dịch, chiếm đoạt tiền lúa của dân

Bạc Liêu: Thương lái bịa chuyện ngân hàng ngừng giao dịch, chiếm đoạt tiền lúa của dân

Trần Văn Út, một thương lái thu mua lúa ở tỉnh Bạc Liêu, đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đồng Nai: Cận cảnh dự án ID Junction được giao đất không qua đấu giá

Đồng Nai: Cận cảnh dự án ID Junction được giao đất không qua đấu giá

Dự án ID Junction (Đồng Nai) của Công ty Cổ phần Long Thành Riverside bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận được giao đất không qua đấu giá.
Thừa Thiên Huế: Làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản để lừa đảo

Thừa Thiên Huế: Làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản để lừa đảo

Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phát đi cảnh báo tình trạng làm giả biên lai giao dịch chuyển khoản thành công để lừa đảo.
Hà Nội: Chính quyền yêu cầu dừng thi công, nhà xưởng không phép quy mô lớn cứ xây

Hà Nội: Chính quyền yêu cầu dừng thi công, nhà xưởng không phép quy mô lớn cứ xây

Công ty TNHH Gỗ An Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) không chấp hành việc dừng thi công xây dựng mà vẫn cố tình, lén lút cho thợ thi công vào buổi tối và các ngày nghỉ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động