Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nói chung trong đó có kết cấu hạ tầng thương mại (HTTM) được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/02/2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.

Trong đó chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển HTTM, các siêu thị và trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm tại các trung tâm sản xuất và tiêu thụ hàng hoá lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk và các đô thị có cảng cửa ngõ, các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và các trung tâm vùng khác; tập trung đầu tư phát triển các chợ đầu mối nông sản, các trung tâm phân phối lớn, trung tâm bán buôn theo nhóm hàng nông sản, các cửa hàng tiện lợi ở nông thôn, các cửa hàng chuyên doanh, siêu thị và trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm tại các thành phố tỉnh lỵ.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch hành động để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết 13-NQ/TW, đồng thời rà soát, ban hành các quy hoạch phát triển vùng, phối hợp với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển thương mại hoặc HTTM, làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển HTTM nói chung, trong đó bao gồm các loại hình HTTM hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, Trung tâm mua sắm; đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển HTTM.

Các chính sách, quy định của pháp luật và quy hoạch về phát triển kết cấu HTTM được hoàn thiện với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, trong đó ưu tiên các công trình quan trọng trong chính sách kết nối các trung tâm kinh tế, các công trình có tính lan tỏa, đẩy mạnh xã hội hóa, mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội nhằm đổi mới đầu tư phát triển HTTM, huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Những năm qua, HTTM đã được củng cố, có sự chuyển biến dần phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập. Đầu tư phát triển HTTM bước đầu đạt kết quả tích cực qua sự phát triển các siêu thị và trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm tại các khu vực tập trung sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, các chợ đầu mối nông sản, các trung tâm phân phối lớn, trung tâm bán buôn theo ngành hàng nông sản. Hệ thống chợ truyền thống được quy hoạch lại, nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, nhất là các chợ nông thôn. Hệ thống HTTM đã từng bước góp phần hình thành nên kênh phân phối thông suốt theo hướng văn minh hiện đại, bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.... phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Đặc biệt, có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hệ thống thương mại truyền thống (như chợ) sang hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại (siêu thị và trung tâm thương mại). Tỷ trọng về số lượng hệ thống thương mại hiện đại trong hệ thống HTTM nói chung gia tăng nhanh trong thời gian vừa qua. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, các cơ sở kinh doanh (siêu thị, trung tâm thương mại…) cũng đẩy mạnh hình thức thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến.

Mạng lưới chợ phát triển theo quy hoạch, hạn chế được tình trạng tự phát tại các địa phương, từng bước được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Chợ truyền thống tuy tốc độ gia tăng chững lại nhưng vẫn duy trì được cạnh tranh với các kênh phân phối hiện đại, với lưu lượng hàng hóa bình quân chiếm từ 35-40% (qua hệ thống phân phối hiện đại trung bình từ 22-25%) và tổng số chợ cả nước hiện có là 8.500 chợ trong quy hoạch. Về chợ đầu mối, cả nước có 61 chợ, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, các vùng tiêu thụ tập trung, có phạm vi lan tỏa rộng liên vùng. Các chợ đầu mối đã thể hiện và khẳng định chức năng của mình trên thị trường, đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thương mại nói riêng, vừa góp phần khuyến khích sản xuất vừa góp phần kích thích, điều tiết và gắn kết thị trường.

Hiện nay, cả nước có 1084 siêu thị tại 62/63 tỉnh, thành phố và 240 trung tâm thương mại tại 57/63 tỉnh thành. Phần lớn các siêu thị và trung tâm thương mại tập trung tại các thành phố lớn và khu vực nội thành. Số lượng siêu thị và trung tâm thương mại tại 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ chiếm đa số so với cả nước. Ngoài ra, còn hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh, được phân bố chủ yếu ở các thành phố lớn.

Hệ thống trung tâm logistcs đang được hình thành và phát triển. Cả nước có 75 trung tâm logistics tập trung tại 16/63 tỉnh thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Cần Thơ). Việc phát triển kết cấu hạ tầng gắn với kết cấu hạ tầng logistics trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, nhiều công trình lớn, hiện đại đã được đưa vào khai thác. Hệ thống hạ tầng giao thông có những bước phát triển mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm đã tạo sự kết nối hiệu quả hơn giữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giữa các vùng miền, các loại hình giao thông, góp phần tái cơ cấu hợp lý lĩnh vực vận tải, đảm bảo kết nối hài hòa các phương thức vận tải, phát huy thế mạnh của từng phương thức, làm giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn kết chặt chẽ kết cấu hạng tầng với kết cấu hạ tầng logistics.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương rà soát, triển khai phát triển mạnh mẽ HTTM theo các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, trong đó chú trọng tới các hạ tầng chợ (chợ đầu mối); trung tâm logistics..., sử dụng nguồn lực hợp lý để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung ưu tiên phát triển các loại hình HTTM có tính lan tỏa, có tác động đáng kể hỗ trợ sản xuất lưu thông. Quan tâm đầu tư kết cấu HTTM thiết yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan tới phát triển hạ tầng thương mại khi các cơ chế, chính sách hiện nay chưa có tính đột phá để hỗ trợ cho phát triển HTTM nói chung, đặc biệt là các loại hình cần tập trung phát triển trong thời gian tới như hạ tầng logistics, chợ đầu mối, cụ thể:

Thứ nhất là sửa đổi và hoàn thiện các văn bản liên quan đến phát triển các loại hình hạ tầng thương mại, trước mắt là sửa đổi Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển quản lý chợ.

Thứ hai là phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan nhằm hỗ trợ, khuyến khích công tác đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại. Phối hợp hoàn thiện, các chính sách về đầu tư công theo hướng tạo điều kiện để ngân sách nhà nước đặc biệt là ngân sách địa phương đầu tư, cải tạo nâng cấp các chợ hiện có đã xuống cấp.

Thứ ba là tập trung thu hút, khuyến khích phát triển đối với một số loại hình HTTM có tính lan tỏa, tác động lớn đến sản xuất lưu thông như đối với phát triển Trung tâm logistic (phục vụ cho bán buôn, bán lẻ, đồng bộ, hiện đại áp dụng công nghệ cao), chợ đầu mối…. Trước mắt, cần có sự thống nhất về quan điểm phát triển từ Trung ương tới địa phương để rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư phát triển cho phù hợp với thực tiễn và mang tính đột phá.

BAN CHỈ ĐẠO 35 BỘ CÔNG THƯƠNG
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/8: Việt Nam nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng xanh, bền vững

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/8: Việt Nam nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng xanh, bền vững

Năng lượng, xúc tiến thương mại là một trong những vấn đề được đề cập nhiều trong lĩnh vực Công Thương qua góc nhìn báo chí hôm nay.
TS. Lương Văn Khôi: Hội nghị thương vụ có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất định

TS. Lương Văn Khôi: Hội nghị thương vụ có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất định

Tổ chức Hội nghị trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thời điểm này rất có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang nhiều bất định.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/8: Xăng có thể về 22.000 đồng/lít

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/8: Xăng có thể về 22.000 đồng/lít

Dự báo về giá xăng dầu vẫn là thông tin “nóng” được các trang báo đăng tải trong ngày hôm nay 18/8.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/8: Việt Nam chi 242,6 triệu USD nhập khẩu dược phẩm từ Hoa Kỳ

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/8: Việt Nam chi 242,6 triệu USD nhập khẩu dược phẩm từ Hoa Kỳ

7 tháng đầu năm, cả nước chi hơn 1,93 tỷ USD nhập khẩu dược phẩm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu từ Hoa Kỳ 242,6 triệu USD.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/8: Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu sang Anh phải dán nhãn mới

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/8: Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu sang Anh phải dán nhãn mới

Diễn đàn báo chí hôm nay đề cập sâu đến việc từ ngày 1/1/2023, hầu hết sản phẩm công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu sang Anh phải dán nhãn UKCA.

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Bộ Công Thương: Bản lĩnh - Tiên Phong - Đoàn Kết - Phát triển

Tuổi trẻ Bộ Công Thương: Bản lĩnh - Tiên Phong - Đoàn Kết - Phát triển

Đại hội Đoàn Bộ Công Thương với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh-Tiên Phong-Đoàn Kết-Phát triển” thể hiện ý chí, khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bộ Công Thương.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/8: Tăng khả năng phòng vệ cho doanh nghiệp ngành thép

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/8: Tăng khả năng phòng vệ cho doanh nghiệp ngành thép

Góc nhìn báo chí hôm nay đề cập nhiều đến vấn đề hoàn thiện khung khổ pháp lý, cũng như nâng cao khả năng phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp ngành thép.
Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2027: Bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành

Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022 – 2027: Bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành

Chiều 14/8, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/8: Thị trường nội địa dần bình ổn

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/8: Thị trường nội địa dần bình ổn

Diễn đàn báo chí ngày 14/8 có những nhận định tích cực về thị trường nội địa đang dần bình ổn, trong đó có vai trò quan trọng của ngành Công Thương.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 13/8: Nguy cơ thiếu điện hiện hữu và giải pháp căn cơ

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 13/8: Nguy cơ thiếu điện hiện hữu và giải pháp căn cơ

“Tiết kiệm điện đang được xem là giải pháp căn cơ cho nền kinh tế xanh và an ninh năng lượng quốc gia” - là nội dung nổi bật trong góc nhìn báo chí.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Việc công khai 7 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu bị tước giấy phép cho thấy, Bộ Công Thương rất nỗ lực để lành mạnh thị trường xăng dầu.
PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, PGS, TS Ngô Trí Long đánh giá cao sự minh bạch trong việc công khai thông tin quản lý xăng dầu của Bộ Công Thương.
Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Theo TS Vũ Đình Ánh, vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp nhập hàng phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác.
Chuyên gia Nguyễn Minh Phong: Quyết liệt trong quản lý kinh doanh xăng dầu là rất cần thiết

Chuyên gia Nguyễn Minh Phong: Quyết liệt trong quản lý kinh doanh xăng dầu là rất cần thiết

Theo chuyên gia Nguyễn Minh Phong, việc 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép thể hiện sự quyết liệt của Bộ Công Thương trong hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 12/8: Mặc giá xăng dầu giảm sâu, giá cước vận tải chỉ hạ nhỏ giọt

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 12/8: Mặc giá xăng dầu giảm sâu, giá cước vận tải chỉ hạ nhỏ giọt

Sau nhiều lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã về mốc 23-24.000 đồng mỗi lít, tuy nhiên giá vận tải chỉ giảm nhỏ giọt, và nhiều loại hàng hóa khác thì không giảm.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/8: Giảm công suất nhiệt điện than xuống 13,2% vào năm 2045

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/8: Giảm công suất nhiệt điện than xuống 13,2% vào năm 2045

Nội dung nổi bật qua góc nhìn báo chí ngành Công Thương ngày qua là vấn đề giảm công suất nhiệt điện than, tận dụng lợi thế xuất khẩu từ EVFTA.
PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Ngoài việc theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ngành Công Thương cần đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương đồng hành phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh thuần Việt để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

Để doanh nghiệp “Phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, theo TS Nguyễn Minh Phong, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tác động hai mặt của chính sách.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 10/8: Giá xăng ngày mai liệu có hạ?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 10/8: Giá xăng ngày mai liệu có hạ?

Diễn đàn báo chí hôm nay “nóng” vấn đề giá xăng ngày mai (11/8) liệu có hạ? khi giá xăng, dầu trên thế giới giảm mạnh.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 9/8: Bỏ các chất nguy hiểm trong sản phẩm tiêu dùng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 9/8: Bỏ các chất nguy hiểm trong sản phẩm tiêu dùng

Bộ Công Thương cảnh báo 3 sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm và Campuchia sẽ kiểm tra mì ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử cần bổ sung Giấy phép kinh doanh

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử cần bổ sung Giấy phép kinh doanh

Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc bổ sung giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 8/8: Nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam sang các nước châu Âu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 8/8: Nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam sang các nước châu Âu

Diễn đàn báo chí ngày 8/8 đề cập đến vấn đề xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Liên minh châu Âu năm 2022 có nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh.
Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh cho rằng, khi giá xăng dầu lên, nhiều loại hàng hoá điều chỉnh tăng, nhưng khi giá xăng dầu giảm, giá hàng hoá không giảm.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 7/8: Nỗ lực ứng phó với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng tỷ đô giảm tốc

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 7/8: Nỗ lực ứng phó với kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng tỷ đô giảm tốc

Kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng tỷ USD đã có sự sụt giảm đáng kể trong tháng 7/2022. Hiện các bộ, ngành đang tăng cường các giải pháp ứng phó.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động