Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương mới ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13/5/2024 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Bộ Công Thương luôn chú trọng công tác tập huấn tài chính, kế toán Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg.

Theo kế hoạch này Bộ Công Thương sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ, của ngành Công Thương triển khai các nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 7/CT-TTg, đảm bảo công tác truyền thông chính sách được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện chính sách; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động truyền thông chính sách từ cấp ủy, người đứng đầu đến các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; tạo được sự đồng thuận của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các chính sách đã ban hành; đồng thời, tiếp thu ý kiến của nhân dân để hoàn thiện chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công việc thực thi chính sách.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc công khai thông tin, phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2027 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"; Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương.

Xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách hàng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách.

Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương.

Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở các đơn vị, các Trường, Viện thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương. Xây dựng mạng lưới truyền thông chính sách trong toàn ngành Công Thương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông chính sách. Thực hiện việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí, truyền thông làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông chính sách. Đa dạng các kênh truyền thông để phù hợp với từng nhóm công chúng, trong đó ưu tiên đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

Tổng hợp, theo dõi thông tin về quá trình hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách. Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc liên quan đến các chính sách trong lĩnh vực Công Thương.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả giữa các Trường, Viện thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương với các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác truyền thông chính sách.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các sở Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ Xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị hoặc bổ sung nhiệm vụ truyền thông chính sách vào kế hoạch nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác truyền thông chính sách, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị căn cứ vào hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách của Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 1908/QĐ-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2027 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027".

Tăng cường ứng dụng công nghệ, các nền tảng số và các phương thức truyền thông mới để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách. Sử dụng Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị phục vụ công tác truyền thông chính sách và cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương phát huy vai trò tích cực của cơ quan báo chí thuộc Bộ trong thực hiện truyền thông chính sách ngành Công Thương, nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận; gắn công tác truyền thông chính sách với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khuyến khích đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức truyền thông chính sách, bảo đảm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả;

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền thông chính sách trên Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương; tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

Tăng cường chất lượng, dung lượng nội dung truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các sở Công Thương và các cơ quan báo chí truyền thông khác trong công tác truyền thông chính sách về ngành Công Thương.

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ báo cáo kết quả truyền thông chính sách hàng năm trước ngày 25 tháng 12 (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết tại đây.

Đức Lâm
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long vừa có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam - ông Jaya Ratnam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo nước Cộng hòa Dominicana

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo nước Cộng hòa Dominicana

Ngày 11/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana.
Bộ Công Thương khảo sát, tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương

Bộ Công Thương khảo sát, tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương

Bộ Công Thương tổ chức đoàn khảo sát tìm hiểu hoạt động dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng tại Bình Dương, nhằm xây dựng báo cáo logistics Việt Nam 2024.
Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Quốc hội về việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP

Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo Quốc hội về việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP

Sáng 8/6, tại Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo trước Quốc hội về văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh.
Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị IPEF

Chùm ảnh: Những hoạt động quan trọng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị IPEF

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng IPEF tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã liên tục có các hoạt động tiếp xúc và làm việc song phương với các đối tác.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC

Bộ Công Thương làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC

Sáng 12/6, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của các doanh nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: IPEF là động lực để các nước thúc đẩy quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: IPEF là động lực để các nước thúc đẩy quan hệ hợp tác

Tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, khuôn khổ IPEF sẽ đặt nền móng vững chắc cho hoạt động hợp tác của các nước thành viên.
Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch IPEF

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch IPEF

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu tại buổi ăn trưa kết hợp làm việc trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch bên lề Hội nghị Bộ trưởng IPEF.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024 và các hoạt động bên lề

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024 và các hoạt động bên lề

Tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng (IPEF), Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch và các hoạt động bên lề.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng IPEF 2024

Ngày 6/6, tại Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng (IPEF), Diễn đàn Đầu tư Kinh tế sạch và các hoạt động bên lề.
Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần 3

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Điện lực (sửa đổi) lần 3

Chiều 6/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu

Sáng 5/6, tại Kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trả lời câu hỏi của đại biểu về các giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, phải nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đặt s​ức khỏe nhân dân lên hàng đầu khi xây dựng Nghị định thuốc lá thế hệ mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Đặt s​ức khỏe nhân dân lên hàng đầu khi xây dựng Nghị định thuốc lá thế hệ mới

Liên quan đến thuốc lá điện tử, làm nóng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương luôn nhất quán quan điểm cần phải bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Khai mạc Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Khai mạc Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Hồng.
Sáng 5/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục trả lời chất vấn

Sáng 5/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục trả lời chất vấn

Sáng 5/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Ưu tiên thu hút FDI có cam kết lan toả và hợp tác với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển

Ưu tiên thu hút FDI có cam kết lan toả và hợp tác với doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển

Chiều 4/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có những giải đáp liên quan đến chính sách thu hút vốn đầu tư FDI và nâng cao hiệu quả thực hiện các hiệp định FTA.
Bộ Công Thương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hiệu quả các vụ phòng vệ thương mại.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên:

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: ''Sức khỏe'' nền kinh tế và doanh nghiệp là ''thước đo'' hiệu quả hội nhập

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thước đo hội nhập phải đo bằng ''sức khỏe'' của nền kinh tế đất nước, bằng sự hội nhập của chính doanh nghiệp Việt Nam.
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương trước phiên chất vấn của Quốc hội

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương trước phiên chất vấn của Quốc hội

Trước khi bước vào phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có báo cáo trước Quốc hội về một số kết quả đạt được của ngành thời gian qua.
Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn

Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn

Chiều 4/6, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Phan Thị Thắng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Quyết định của Thủ tướng, Thứ trưởng Phan Thị Thắng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đà Nẵng về di dời đường điện cao thế xây dựng cao tốc

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đà Nẵng về di dời đường điện cao thế xây dựng cao tốc

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực, tuyệt đối đảm bảo an toàn trong thi công, đáp ứng tiến độ phục vụ xây dựng cao tốc.
Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vi phạm

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, kiên quyết thu hồi giấy phép xuất khẩu gạo, rau quả nếu vi phạm các quy định của pháp luật.
Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động