Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 21:11

Bộ Công Thương ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

18:10 | 29/10/2021
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký 04 Thông tư số 09/2021/TT-BCT, 10/2021/TT-BCT, 11/2021/TT-BCT, 12/2021/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1, thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, mìn phá đá quá cỡ, thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên.
Đề xuất sửa đổi 13 nhóm nội dung vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Theo đó, căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp thuốc nổ TNP1 ký hiệu QCVN12-1:2021/BCT; thuốc nổ nhũ tương rời bao gói với ký hiệu QCVN12-2:2021/BCT; mìn phá đá quá cỡ ký hiệu QCVN12-3:2021/BCT; thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên ký hiệu QCVN12-4:2021/BCT.

Tại các Thông tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Hóa chất; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghiệp; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quam chịu trách nhiệm thi hành các Thông tư.

Các Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Hoàng Lan