Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 12/06/2021 23:58

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

11:22 | 15/10/2020
Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) lần thứ V, ngày 14/10, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.
Đại hội Thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra với ngành BHXH rất nặng nề với thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức. Kế thừa, phát huy các thành tích đã đạt được, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung sức lực và trí tuệ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH; triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT…

0839-3
BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Theo đó, phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 6 nội dung, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng (TĐKT); đẩy mạnh đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo, thế mạnh của tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống, tạo thành cao trào hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực, cụ thể là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH, Luật BHYT; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH mức 85%; phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm, thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đảm bảo chất lượng khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng;

Thứ sáu, xây dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể của các đơn vị trong ngành nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của ngành.

Hoa Quỳnh