Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

PV

PV

Ngày 19/7, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đảng bộ PV GAS phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị Ban chấp hành Đảng bộ PV GAS: Tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ XI

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; xem xét, bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS trủ chì Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn chỉ rõ: Những nội dung Hội nghị xem xét, thảo luận, quyết định là những vấn đề lớn, bao quát hai nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, đó là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tổng công ty. Đồng chí đề nghị từng đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến để hội nghị đạt được mục tiêu đề ra.

Hội nghị thống nhất khẳng định, 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức do việc huy động khí cho sản xuất điện thấp so với kế hoạch Tập đoàn giao và thấp so với cùng kỳ năm 2021 (bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021); chi phí cho các hoạt động tăng cao do giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào tăng; tình trạng bất ổn toàn cầu, chiến sự Nga - Ukraine, các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc… làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên phạm vi thế giới. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến ngành khí chậm sửa đổi, ban hành để phù hợp với tình hình mới.

Trong bối cảnh đó, tiếp tục phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với các giải pháp toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực: Hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, cung cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng tiêu thụ Condensate (167%), LPG (123%).

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành kế hoạch từ 34-87% (tổng doanh thu trên 54,5 nghìn tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế trên 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 187% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế trên 6,9 nghìn tỷ đồng, đạt 187% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước trên 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch) và tăng 6-59% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 11,8%, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 8,0%, bằng 138% so với cùng kỳ năm 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng công ty; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty được quan tâm đúng mức. Đây chính là những tiền đề hết sức quan trọng để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2022.

Tại Hội nghị, với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu tham dự đã thống nhất bổ sung những quan điểm mới của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về quyết tâm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào Chương trình số 14-CTr/ĐU ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Từ hội nghị, Đảng ủy PV GAS yêu cầu bổ sung những nội dung mới, phù hợp vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức phù hợp; rà soát, đánh giá một cách khách quan kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, phân tích làm rõ nguyên nhân của những mặt làm chưa tốt, những chỉ tiêu chưa đạt, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả; chuẩn bị rà soát, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng của cấp mình; đồng thời căn cứ Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị để bổ sung những nội dung mới, phù hợp vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của tổ chức đảng cấp mình, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công ty VinBrain hợp tác với Golden Zanekka, triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Công ty VinBrain hợp tác với Golden Zanekka, triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Ngày 15/8, Công ty VinBrain và Công ty Golden Zanekka Public ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar.
Tập đoàn JERA mua 35% cổ phần của công ty năng lượng Việt Nam

Tập đoàn JERA mua 35% cổ phần của công ty năng lượng Việt Nam

Tập đoàn JERA Nhật Bản cho biết sẽ mua 35% cổ phần Công ty CP Điện Gia Lai với giá 15 tỷ yên.
Habeco là tâm điểm tại Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022

Habeco là tâm điểm tại Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022

Tuần qua, Hiệp hội Bia–Rượu–Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022 và (HABECO) là nhà tài trợ vàng tham dự triển lãm năm nay.
Vietcetera dịch chuyển toàn bộ nền tảng lên Amazon Web Services

Vietcetera dịch chuyển toàn bộ nền tảng lên Amazon Web Services

Vietcetera- một trong những đơn vị truyền thông số tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, đã chuyển toàn bộ nền tảng lên đám mây Amazon Web Services.
Vòng chung kết Giải Golf Lexus Cup 2022: Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Vòng chung kết Giải Golf Lexus Cup 2022: Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Tiếp nối thành công từ các giải đấu trước đây, năm nay Lexus Cup 2022 được diễn ra từ ngày 12/08 – 13/09 tại sân Golf Hoiana Shores, Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục

Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị các phương án ứng phó mùa mưa bão

Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị các phương án ứng phó mùa mưa bão

Dự báo mưa bão sẽ có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, Điện lực Thanh Hóa đã chuẩn bị các phương ứng phó.
Tập đoàn BRG được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022

Tập đoàn BRG được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022

Tập đoàn BRG đã được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022 tại Lễ trao giải HR Asia Awards do Tạp chí HR Asia tổ chức vừa qua.
Lọc hóa dầu Bình Sơn tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022

Lọc hóa dầu Bình Sơn tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022

Ngày 14/8, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ Tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.
Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes

Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes

Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes.
Artistry tài trợ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022

Artistry tài trợ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022

Thương hiệu Artistry thuộc Amway Việt Nam – thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp đã tài trợ mỹ phẩm 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc

Chiều 15/8 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Lễ khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc.
Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm”

Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm”

Manulife Việt Nam vừa được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2022 lần thứ 7 năm 2022.
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chính thức ra mắt ứng dụng di động SNP ePort

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chính thức ra mắt ứng dụng di động SNP ePort

Ứng dụng di động SNP ePort trên chính thức ra mắt tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng Super Mobile App.
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hai nhân sự làm Phó Tổng giám đốc tổng công ty.
Công đoàn Vinataba: Biểu dương 74 lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021

Công đoàn Vinataba: Biểu dương 74 lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021

Vừa qua, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ tuyên dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021.
Eurowindow River Park – Căn hộ 3 phòng ngủ “được lòng” khách hàng tại Hà Nội

Eurowindow River Park – Căn hộ 3 phòng ngủ “được lòng” khách hàng tại Hà Nội

Quỹ căn hộ 3 phòng ngủ tại Eurowindow River Park đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống rộng rãi, tiện nghi nhưng giá “mềm” chỉ từ 1,9 tỷ đồng.
Bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu được Shinhan Life tiếp tục đồng hành

Bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu được Shinhan Life tiếp tục đồng hành

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Shinhan Life Việt Nam tục đồng hành cùng Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố hỗ trợ cho các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn.
Được đánh giá cao về “E-S-G”, công ty Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

Được đánh giá cao về “E-S-G”, công ty Vinamilk nhận giải phát triển bền vững 2022

Công ty Vinamilk đã được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
Hanwha Life Việt Nam được vinh danh top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

Hanwha Life Việt Nam được vinh danh top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

Tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” tổ chức mới đây, Hanwha Life Việt Nam đã lần đầu tiên được vinh danh.
Ngành điện Quảng Trị: Trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình Nguyễn Văn Bồi

Ngành điện Quảng Trị: Trao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình Nguyễn Văn Bồi

Chiều 12/8, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận huyện Triệu Phong tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Bồi.
Tổng công ty Khí Việt Nam đấu giá theo lô chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại PV Pipe

Tổng công ty Khí Việt Nam đấu giá theo lô chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại PV Pipe

Bắt đầu từ ngày 9/8/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thực hiện tổ chức đấu giá theo lô chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại PV Pipe.
Tập đoàn Sun Group tiếp tục được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Tập đoàn Sun Group tiếp tục được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Tối 11/8, tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2022, Tập đoàn Sun Group một lần nữa được xướng tên tại hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.
Tập đoàn Novaland góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Tập đoàn Novaland góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Tập đoàn Novaland vừa vinh dự góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam: Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam: Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam vừa được HR Asia Awards vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.
Panasonic tiếp tục được vinh danh Top doanh nghiệp phát triển bền vững

Panasonic tiếp tục được vinh danh Top doanh nghiệp phát triển bền vững

Panasonic Việt Nam vừa được bình chọn trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động