Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chú trọng đến công tác xây dựng và hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ sở bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, chống gian lận thương mại, đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có các cuộc họp chuyên đề để đánh giá tình hình thực thi nhiệm vụ này trong thời gian qua và đưa ra những định hướng, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới. Ban cán sự đảng Bộ nhận định bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của Bộ vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Một số văn bản ban hành/ trình cấp có thẩm quyền chưa đảm bảo tiến độ theo quy định, phải lùi/rút ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc một số Thông tư ban hành có những điểm còn chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; việc đăng ký kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật chưa được đánh giá kỹ lưỡng dẫn đến vẫn còn tình trạng có kế hoạch phải xin rút…

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chú trọng đến công tác xây dựng và hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương

Ngày 26/1/2022 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương với mục tiêu “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, quán triệt đến từng cán bộ, công chức đơn vị trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật”, trong đó “ Chú trọng việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách để đề xuất việc hoàn thiện pháp luật. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đặt trong tổng thể của cả hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Chỉ thị 03 cũng chỉ rõ để có thể nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với Vụ Pháp chế - đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong ngành Công Thương.

Thứ hai, các đơn vị cần có sự đánh giá kỹ lưỡng khả năng về nguồn lực và tính khả thi việc thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi gửi Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị về Vụ Pháp chế tổng hợp đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Bộ Công Thương.

Thứ ba, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phê duyệt; Thủ trưởng đơn vị và công chức tham mưu phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật đối với các văn bản bị chậm tiến độ và văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thứ tư, tăng cường năng lực xây dựng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Chủ động lấy ý kiến chuyên gia, chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật; tăng cường và chủ động trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật.

Thứ năm, chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị đầu mối giúp việc Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, cụ thể:

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng kết quả thẩm tra đề nghị xây dựng và kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Văn phòng Bộ Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo nguồn lực tài chính cho các đơn vị trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Phối hợp với Vụ Pháp chế trong quá trình trình xem xét thi đua của các đơn vị (kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương hằng năm, là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng).

Thực thi chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, thời gian qua, Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã: Phối hợp với các đơn vị có liên quan xin ý kiến Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về dự thảo Quyết định ban hành, dự thảo Quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm và Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hằng năm của Bộ Công Thương… trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không ngừng đổi mới đa dạng phương pháp, cách thức tuyên truyền, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật; Tăng cường các giải pháp tổ chức thi hành pháp luật, nghiêm túc trong việc xây dựng, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm, kịp thời và hiệu quả ở địa phương./.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 29/5: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm rõ giải pháp ổn định giá vật tư?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 29/5: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm rõ giải pháp ổn định giá vật tư?

Tiếp chuỗi hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Sơn La, sáng nay, diễn đàn báo chí đăng nhiều bài viết về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 28/5: Phát triển ngành công nghiệp sữa xanh, bền vững

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 28/5: Phát triển ngành công nghiệp sữa xanh, bền vững

Ngày 28/5 diễn ra lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu của Vinamilk tại tỉnh Sơn La, kỳ vọng tiếp tục phát triển ngành công nghiệp sữa xanh, bền vững.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 27/5: Doanh nghiệp trước thách thức “xanh hoá”

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 27/5: Doanh nghiệp trước thách thức “xanh hoá”

Chủ đề xuất nhập khẩu, tiêu dùng, công nghiệp,... là các nội dung nổi bật dưới góc nhìn báo chí trong ngày hôm nay 27/5.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 26/5: Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 26/5: Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia

Diễn đàn báo chí ngày 26/5 nổi bật các vấn đề của ngành Công Thương: Hội nhập, công nghiệp, thương mại,…
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 25/5: Cần sử dụng công cụ thuế để kiểm soát giá xăng dầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 25/5: Cần sử dụng công cụ thuế để kiểm soát giá xăng dầu

Liên quan đến giá xăng dầu là vấn đề “nóng” được phản ánh trên các trang báo ngày hôm nay 25/5.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương: Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho tiêu dùng quý 2

Bộ Công Thương: Đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho tiêu dùng quý 2

Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối thực hiện kế hoạch phân giao tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu tối thiểu bổ sung đã được giao trong quý 2 nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 24/5: Không còn ùn tắc khi xuất khẩu nông sản qua biên giới phía Bắc

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 24/5: Không còn ùn tắc khi xuất khẩu nông sản qua biên giới phía Bắc

Diễn đàn báo chí ngày 24/5 đề cập đến tình hình xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh dần trở lại bình thường.
Đại biểu Quốc hội: Sàng lọc, xử lý nghiêm các trường hợp "ăn theo" giá xăng dầu để trục lợi

Đại biểu Quốc hội: Sàng lọc, xử lý nghiêm các trường hợp "ăn theo" giá xăng dầu để trục lợi

Theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy - đoàn Tây Ninh, cùng với việc có giải pháp để hạ nhiệt giá xăng dầu cần tăng cường thanh, kiểm tra để bình ổn giá.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 23/5: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng mạnh

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 23/5: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng mạnh

Chủ đề xuất nhập khẩu được báo chí phản ánh nhiều trong ngày 23/5. Trong đó, đáng chú ý là thông tin nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng gần 7 tỷ USD.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 22/5: Giá xăng dầu ngày 23/5 diễn biến thế nào?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 22/5: Giá xăng dầu ngày 23/5 diễn biến thế nào?

Ngày 23/5 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định. Dự báo, giá xăng sẽ tăng trong đợt điều chỉnh này.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 21/5: Tăng kết nối giao thương, tăng hiệu quả tiêu thụ hàng Việt

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 21/5: Tăng kết nối giao thương, tăng hiệu quả tiêu thụ hàng Việt

Kết nối giao thương, giá xăng dầu, Luật Bảo vệ người tiêu dùng áp dụng trên nền tảng thương mại điện tử... là những thông tin mà báo chí phản ánh ngày hôm nay.
Công nghiệp là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Công nghiệp là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Ngành công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế trong thời gian tới.
Vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm phòng vệ thương mại

Vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm phòng vệ thương mại

Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại – bà Phạm Châu Giang đã có cuộc chia sẻ hệ thống cảnh báo sớm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó các vụ kiện phòng vệ thương mại
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/5: Công nghiệp hỗ trợ tìm đường vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/5: Công nghiệp hỗ trợ tìm đường vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chủ đề sản xuất công nghiệp hỗ trợ, tiêu dùng... vẫn tiếp tục là các nội dung nổi bật được báo chí phản ánh trong ngày hôm nay 20/5.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/5: Giá thép giảm có vai trò của Bộ Công Thương

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/5: Giá thép giảm có vai trò của Bộ Công Thương

Diễn đàn báo chí ngày 19/5 đề cập tới vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là giá thép giảm mạnh sau 7 lần tăng giá; bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/5: Bộ Công Thương lên kịch bản tháng, quý để điều hành giá xăng dầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/5: Bộ Công Thương lên kịch bản tháng, quý để điều hành giá xăng dầu

Thị trường, xuất nhập khẩu, năng lượng là các nội dung nổi bật trong ngành Công Thương được phản ánh nhiều qua góc nhìn báo chí ngày 18/5.
Ngăn chặn những vi phạm gian lận trên sàn thương mại điện tử

Ngăn chặn những vi phạm gian lận trên sàn thương mại điện tử

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số kiểm tra hơn 3.000 vụ lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu, với số
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/5: Chủ đề công nghiệp, thương mại được quan tâm

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/5: Chủ đề công nghiệp, thương mại được quan tâm

Công nghiệp, thương mại, thị trường là những chủ đề của ngành Công Thương được đề cập nhiều trên diễn đàn báo chí ngày 17/5.
Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia về giá xăng dầu để ổn định nguồn cung, chủ động điều tiết giá.
Thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Theo hãng Statista, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỷ USD vào năm 2025.
Chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản

Chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản

Trong quý I/2022, Việt Nam là thị trường cung cấp trái chuối lớn thứ 7 cho thị trường Nhật Bản.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/5: Cần thu hút doanh nghiệp sản xuất thép đầu tư vùng duyên hải miền Trung

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/5: Cần thu hút doanh nghiệp sản xuất thép đầu tư vùng duyên hải miền Trung

Báo chí ngày 16/5 đề cập tới những vấn đề đang được dư luận tiếp tục quan tâm, như: Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất thép phát triển, hạ nhiệt giá xăng dầu...
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4: Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4: Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4 tập trung vào các vấn đề nóng trong lĩnh vực hội nhập, giá xăng dầu.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/5: “Điểm nhấn” 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/5: “Điểm nhấn” 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương

Diễn đàn báo chí ngày 14/5, điểm nhấn 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.
Bộ Công Thương đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang “vượt dịch” thành công

Bộ Công Thương đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang “vượt dịch” thành công

Trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid -19, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất hiệu quả của Bộ Công Thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động