EVNNPT học tập và làm theo gương Bác: Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia vươn tầm châu lục

Bài 4: Văn hóa EVNNPT - chìa khóa để phát triển bền vững

Trong hơn 15 năm thành lập và phát triển, việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp luôn được lãnh đạo Tổng công ty EVNNPT triển khai thực hiện.
PTC3 tổ chức Ngày hội Văn hóa EVNNPT 2019 SPMB tổ chức đào tạo Văn hóa EVNNPT năm 2019

Cùng với quá trình phát triển của Tổng công ty, các giá trị văn hóa mang bản sắc EVNNPT đã được hình thành, thấm sâu và chi phối tình cảm, suy nghĩ, hành vi của mỗi cán bộ công nhân viên EVNNPT. Trong hơn 15 năm thành lập và phát triển, việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT đã luôn được lãnh đạo Tổng công ty quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên những thành công của EVNNPT.

Xây dựng nền tảng giá trị cốt lõi

Ngày 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trên nhiều phương diện. Trên cơ sở khẳng định lại quan điểm xuyên suốt của Đảng là văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư chỉ rõ những nhiệm vụ cần thực hiện hiệu quả để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, đó là: Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của tất cả người dân Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, EVNNPT đã phát triển mạnh về quy mô và ngày càng nâng cao về chất lượng, công nghệ, luôn đảm bảo vai trò “xương sống” của hệ thống điện. Cùng với quá trình phát triển của Tổng công ty, các giá trị văn hóa mang bản sắc EVNNPT đã được hình thành.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng (đứng giữa), Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú (đứng bên phải) và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn (đứng bên trái) kí cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp trước sự chứng kiến của các lãnh đạo EVNNPT, tháng 4/2023
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT - Nguyễn Tuấn Tùng (đứng giữa), Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú (đứng bên phải) và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT – Trịnh Tuấn Sơn (đứng bên trái) kí cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp trước sự chứng kiến của các lãnh đạo EVNNPT, tháng 4/2023

Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: “Tạo dựng văn hóa mang bản sắc riêng của doanh nghiệp là một trong những điều kiện tiên quyết để EVNPT sớm trở thành một trong những tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện. Trên con đường xây dựng và phát triển ấy, EVNNPT luôn coi xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu cấp thiết để duy trì, phát huy hình ảnh tốt đẹp, tạo nền tảng để EVNNPT phát triển bền vững”.

Năm 2015, Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được ban hành và triển khai thực hiện (đến năm 2018 sửa đổi nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập). Ngay sau đó Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 26/4/2016 về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPT đã hoàn thành tốt công tác triển khai văn hóa doanh nghiệp theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của EVN và theo các kế hoạch EVNNPT đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đội ngũ cán bộ công nhân viên được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó khuyến khích, khơi dậy, động viên tinh thần làm việc, cống hiến, đề xuất nhiều cải tiến, sáng kiến của CBCNV toàn EVNNPT; mỗi CBCNV dù ở vị trí công tác nào luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện trách nhiệm được giao một cách tốt nhất. Văn hóa EVNNPT đã thực sự đi vào cuộc sống; từ đó đã duy trì sự đoàn kết, gắn kết CBCNV EVNNPT xây dựng hình ảnh con người EVNNPT có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Việc ban hành tài liệu Văn hóa EVNNPT và tài liệu giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT đã phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT. Với phạm vi áp dụng trong toàn Tổng công ty, các tài liệu này nhằm hướng dẫn, thống nhất trong lời nói, hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên EVNNPT, với mong muốn xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ ứng xử văn minh trong mỗi CBCNV. Đây là những bộ tài liệu có giá trị vô cùng quan trọng trong công tác quản trị của EVNNPT, khẳng định các giá trị văn hóa của EVNNPT.

Tài liệu Văn hóa EVNNPT với sứ mệnh của Tổng công ty là “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”; với tầm nhìn “Vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện”; với 5 giá trị cốt lõi: “tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm, tận tâm và tin tưởng” những giá trị được hun đúc, kết tinh từ nhiều thế hệ những người làm truyền tải điện và truyền thống hào hùng của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam; với 5 chuẩn mực đạo đức: “nhân văn - nhân ái, đoàn kết - thống nhất, tuân thủ - tôn trọng, trách nhiệm - tận tâm, lạc quan - tin tưởng” được EVNNPT đúc kết, trở thành “cẩm nang” Văn hóa EVNNPT. Qua đó, có thể thấy được tâm huyết của tập thể, lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu EVNNPT với công tác văn hóa doanh nghiệp, không phải chỉ trong hiện tại, mà còn nghĩ cả cho tương lai, làm sao để giữ gìn và phát triển văn hóa trong doanh nghiệp EVNNPT…

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, đồng thời mong muốn phát triển Văn hóa EVNNPT lên tầm cao mới, năm 2021, Đảng ủy EVNNPT tiếp tục ban hành Nghị quyết số 40-NQ/ĐU về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai văn hóa doanh nghiệp để đưa Văn hoá EVNNPT đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp; đồng thời, lan toả mạnh mẽ Văn hoá EVNNPT đến cộng đồng xã hội. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về thực thi văn hóa doanh nghiệp dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của EVNNPT hướng tới xây dựng văn hóa số trong EVNNPT. Các đơn vị bám sát định hướng chung của EVNNPT và đặc thù của đơn vị để xây dựng kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp theo hướng đổi mới, tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch; xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi về chuyên môn, phong cách và lề lối làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự. Xây dựng thành công hình ảnh EVNNPT và đơn vị trở thành một đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Có được thành công đó chính là nhờ sự quyết tâm, là sự đồng hành của lãnh đạo Tổng công ty trong suốt quá trình triển khai xây dựng thực hiện tài liệu Văn hoá EVNNPT. Lãnh đạo EVNNPT vốn là người thấu hiểu những gian nan, khó nhọc mà người lính truyền tải phải trải qua khi thực hiện nhiệm vụ của mình, lại người trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn, chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu Văn hóa EVNNPT, do vậy các câu chữ trong tài liệu đều rất chuẩn mực và gần gũi, dễ hiểu đối với mỗi cán bộ công nhân viên. Mỗi cán bộ công nhân viên từ người công nhân lao động trực tiếp cho đến người cán bộ lãnh đạo, quản lý ai cũng thấy mình trong đó và thấy trách nhiệm của mình trong việc thực thi Văn hoá EVNNPT.

Điều đặc biệt hơn là với quyết tâm cao của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công trong việc phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu đơn vị đối với việc thực hiện Văn hóa EVNNPT nên ngay sau khi ban hành tài liệu văn hóa EVNNPT, người đứng đầu EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã trực tiếp đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, các cán bộ nhân viên tại Cơ quan EVNNPT, lực lượng tuyên truyền viên và giảng viên nội bộ của EVNNPT thấm nhuần các giá trị của Văn hóa EVNNPT để triển khai đào tạo trong toàn EVNNPT. Tổng công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực hiện Văn hóa EVNNPT.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng trao đổi nội dung chuyển đổi số, văn hóa số năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo Tổng công ty
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng trao đổi nội dung chuyển đổi số, văn hóa số năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo Tổng công ty

Văn hóa doanh nghiệp đã thấm sâu vào tiềm thức mỗi cán bộ công nhân viên

EVNNPT đồng loạt triển khai các chương trình văn hóa doanh nghiệp, trong đó, tập trung vào các chương trình phong cách lãnh đạo, văn hóa học tập; phát triển nội dung văn hóa doanh nghiệp chung và bản sắc riêng… EVNNPT tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của CBCNV theo phương châm: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức và văn hóa cao; có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả, sống có trách nhiệm và nghĩa tình. Xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPT, theo đó lãnh đạo EVNNPT luôn là tấm gương trong rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để cán bộ công nhân viên tôn trọng và tin tưởng.

Trong 15 năm qua, EVNNPT đã đạt được rất nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ công nhân viên của EVNNPT đã trưởng thành vượt bậc về tinh thần, bản lĩnh và trình độ, năng lực… Có thể khẳng định, những thành quả EVNNPT đã đạt ngày nay là nhờ sự góp phần không nhỏ của công tác xây dựng, thực thi, phát triển Văn hóa EVNNPT.

Việc triển khai, lan tỏa và thấm sâu văn hóa doanh nghiệp đã mang lại những hiệu quả rõ rệt như: Hình thành những thói quen ứng xử như văn hóa đúng giờ; văn hóa hội họp, phát biểu; văn hóa làm việc; góp ý; lắng nghe; trang phục, đồng phục... mang lại sự hài lòng cho đồng nghiệp, người dân và đối tác… đồng thời nhiều chuyển biến tích cực như tinh thần đoàn kết, thống nhất trong CBCNV ngày một nâng cao; CBCNV luôn chủ động duy trì một tinh thần cống hiến cao nhất, tự giác phấn đấu nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy được sự sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động. Từ đó, lan tỏa tạo niềm tin, gắn kết trong tập thể, trên dưới một lòng vượt qua khó khăn, thách thức hướng đến mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy được sự sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Bằng cách tổ chức Ngày hội Văn hóa, các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, hội thao truyền thống, cuộc thi đi bộ xuyên tuyến đường dây truyền tải điện... EVNNPT và các đơn vị trực thuộc đã thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu của lãnh đạo các cấp thông qua các hoạt động văn hóa, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, cùng xây dựng môi trường làm việc tích cực trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp giải quyết công việc hiệu quả.

Trang văn hóa của EVNNPT trên trang thông tin điện tử EVNNPT hoạt động liên tục, ổn định và là công cụ giúp EVNNPT thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn hóa doanh nghiệp tới toàn thể CBCNV EVNNPT. Việc đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh về văn hóa doanh nghiệp lên websites EVNNPT nhằm xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen trong ứng xử giao tiếp của cán bộ công nhân viên theo chuẩn mực ứng xử văn hóa của EVNNPT. Triển khai việc xây dựng, nêu gương, học tập các điển hình văn hóa trong EVNNPT.

EVNNPT đã tổ chức nhiều hội thảo, đào tạo các lớp văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa số cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên EVNNPT trên cơ sở một nền tảng văn hoá tích cực học hỏi và làm chủ kiến thức, trong đó đề cao vai trò và trách nhiệm chỉ đạo, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Tổng công ty và các đơn vị.

Trong công tác quản lý vận hành, văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT được thể hiện khi tuân thủ bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Với người lao động, văn hóa doanh nghiệp chính là sự tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định trong công tác xử lý sự cố, kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thí nghiệm thiết bị…việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang lại lợi ích rất lớn, đặc biệt tạo điều kiện cho EVNNPT trong hành trình thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số. Cũng nhờ có văn hóa doanh nghiệp, các cán bộ, công nhân viên, người lao động đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số từ việc học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ đến các quy trình, thao tác trong quản lý vận hành.

Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú thay mặt EVNNPT nhận Bằng khen của EVN trong thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021
Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú thay mặt EVNNPT nhận Bằng khen của EVN trong thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021

EVNNPT đang tiếp tục đầu tư vào con người, quy trình và công nghệ và nuôi dưỡng một nền văn hóa cải tiến liên tục, phấn đấu là môi trường nơi mọi người được khuyến khích chia sẻ ý tưởng của mình, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau làm việc để đạt được các mục tiêu chung. Tăng cường mối quan hệ với đối tác và các bên liên quan, đồng thời xây dựng EVNNPT là đơn vị có vị trí, vai trò quan trọng đối với đất nước nói chung và ngành điện nói riêng, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, ngày 4/4/2023 trong Hội nghị tổng kết công tác văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016- 2021 và triển khai hành trình văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025, EVNNPT đã vinh dự được Tập đoàn điện lực Việt Nam trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021.

Phát triển và gìn giữ Văn hóa EVNNPT

Cũng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa trong thời gian tới là: Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở; khắc phục tư tưởng “duy kinh tế”, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa.

EVNNPT ủng hộ Quỹ vắc – xin phòng chống COVID-19
EVNNPT ủng hộ Quỹ vắc – xin phòng chống COVID-19

Đồng chí Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Nhận thức rõ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy EVNNPT xác định văn hóa doanh nghiệp là giá trị cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh riêng của doanh nghiệp và luôn được xem là nền tảng, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên số và CMCN4.0, văn hóa doanh nghiệp càng thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của mình đó là mở đường dẫn lối cho sự phát triển sáng tạo và liên tục đổi mới. Với nhiệm vụ chuyển đổi số và nhận thức được rằng văn hóa số là nền tảng của công cuộc chuyển đổi số, EVNNPT đã triển khai đào tạo và nhiều chương trình để phổ biến nâng cao hiệu quả hoạt động trong Tổng công ty.

Giá trị tinh thần to lớn EVNNPT có được trong quá trình hình thành và phát triển đó chính là Văn hóa EVNNPT. Việc thực thi, phát triển và gìn giữ Văn hóa EVNNPT trở thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, việc cần thực thi ngay đó là phát huy vai trò của lãnh đạo. Lãnh đạo luôn phải là người gương mẫu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để cấp dưới tôn trọng và tin tưởng; là những nhân cách điển hình, then chốt trong việc đẩy mạnh thực thi Văn hóa EVNNPT. Công tác tuyên truyền văn hoá doanh nghiệp cũng được triển khai với nhiều hình thức khác nhau để sự lan toả nhận thức về Văn hoá EVNNPT đến với lãnh đạo và từng cán bộ công nhân viên.

Bước vào giai đoạn mới, với hành trình văn hoá mới, trong bối cảnh EVN đã hoàn thiện hệ thống tài liệu Văn hóa EVN, bộ quy tắc ứng xử Văn hóa EVN, EVNNPT đã triển khai đến toàn thể CBCNV và đang triển khai sửa đổi tài liệu Văn hóa EVNNPT trên nguyên tắc áp dụng thống nhất 05 giá trị cốt lõi trong Tài liệu Văn hóa EVN trong toàn Tập đoàn và bổ sung thêm giá trị, bản sắc riêng có của EVNNPT.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên lực lượng giám sát thi công, vận hành TBA 500kV Vân Phong
Lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên lực lượng giám sát thi công, vận hành TBA 500kV Vân Phong

Trên cơ sở kế hoạch của EVN, EVNNPT đã xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp EVNNPT giai đoạn 2022 – 2025, với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực thi văn hóa doanh nghiệp, đưa văn hóa doanh nghiệp tiếp tục đi sâu hơn nữa vào các lĩnh vực và hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập, đổi mới sáng tạo, văn hóa số, văn hóa an toàn trở thành những đòn bẩy tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của EVNNPT

Chặng phía trước của EVNNPT còn nhiều khó khăn, EVNNPT và các đơn vị cần khơi dậy niềm tự hào của mỗi cán bộ công nhân viên EVNNPT về những giá trị truyền thống của EVNNPT, tự hào về bản sắc Văn hóa EVNNPT và hướng đến hành trình văn hóa xây dựng một EVNNPT trong ngôi nhà chung EVN: Một EVNNPT chuyên nghiệp và đáng tin cậy, một EVNNPT tiên phong và sáng tạo, một ngôi nhà chung EVNNPT đoàn kết và nghĩa tình, có trách nhiệm xã hội cao.

Một số mục tiêu Đảng ủy EVNNPT phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025:

- Hoàn thành 100% các nội dung công việc đề ra trong Kế hoạch đẩy mạnh, tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên EVNNPT hàng năm được tuyên truyền, tập huấn về Văn hóa EVNNPT để văn hóa doanh nghiệp luôn thấm nhuần trong mỗi cán bộ công nhân viên cũng như mọi hoạt động của EVNNPT.

- 100% các đơn vị tổ chức đào tạo Tài liệu Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT và được kiểm tra, sát hạch để đánh giá mức độ nhận thức của cán bộ công nhân viên về Văn hóa EVNNPT.

- Số lượng tin, bài cao hơn 20% so với tiêu chí chấm điểm hàng năm do EVN ban hành, đồng thời nâng cao chất lượng tin bài, video clip văn hóa doanh nghiệp.

- Hàng năm, tổ chức các Hội thi, ngày Hội Văn hóa, hoạt động tôn vinh tinh thần sáng tạo của CBCNV nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và thực thi văn hóa doanh nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị ít nhất 1 năm/1 lần.

Bùi Xuân Tiến
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hiệu quả từ phần mềm “Hệ thống giám sát thị trường điện” tại Nhiệt điện Hải Phòng

Hiệu quả từ phần mềm “Hệ thống giám sát thị trường điện” tại Nhiệt điện Hải Phòng

Nhờ ứng dụng “Hệ thống giám sát thị trường điện” công tác lấy dữ liệu liên quan đến thị trường điện của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng được kịp thời.
PC Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn-hiệu quả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

PC Hải Phòng: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn-hiệu quả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đảm bảo cung ứng điện ổn định đồng thời đã cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” cho hơn 1.400 trẻ em

Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” cho hơn 1.400 trẻ em

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình “Xuân YêuThương” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các Trung tâm Casa Herbalife Việt Nam trên toàn quốc.
Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25/2/2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Bình Điền- MeKong đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê hiệu quả
Công đoàn TKV: Triển khai chuyên đề Chính sách – Pháp luật năm 2024 đến cán bộ làm công tác công đoàn

Công đoàn TKV: Triển khai chuyên đề Chính sách – Pháp luật năm 2024 đến cán bộ làm công tác công đoàn

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề Chính sách - Pháp luật (CSPL) năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

PepsiCo tăng cổ tức

PepsiCo tăng cổ tức

Lần tăng cổ tức trong năm 2024 là lần tăng thứ 52 liên tiếp của Pepsi. Tăng trưởng doanh số của công ty vẫn chậm, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại đang mở rộng.
Tập đoàn MetLife tiếp tục có tên trong top “Những công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới”

Tập đoàn MetLife tiếp tục có tên trong top “Những công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới”

Tập đoàn MetLife tiếp tục ghi tên trong top “Những công ty đáng ngưỡng mộ nhất thế giới” năm 2024 của tạp chí Fortune bên cạnh các thương hiệu Apple, Starbucks…
Lợi nhuận Tập đoàn SCG đạt 750 triệu USD trong năm 2023, tăng 21%

Lợi nhuận Tập đoàn SCG đạt 750 triệu USD trong năm 2023, tăng 21%

SCG vừa thông báo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2023 cho thấy, lợi nhuận tập đoàn đạt 750 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Vững bước trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu ngành thuốc lá

Vững bước trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu ngành thuốc lá

Không ngừng chủ động, sáng tạo nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đã giúp Viện Thuốc lá ngày càng phát triển
Điện lực huyện An Dương đảm bảo cung cấp điện đổ ải vụ Đông Xuân 2024

Điện lực huyện An Dương đảm bảo cung cấp điện đổ ải vụ Đông Xuân 2024

PC Hải Phòng đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ bơm nước gieo cấy cho vụ Đông Xuân năm 2024 trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
BOT Đường tỉnh 830 được điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ về phương án tài chính ban đầu

BOT Đường tỉnh 830 được điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ về phương án tài chính ban đầu

Ngày 01/3/2024, phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT đường tỉnh 830 sẽ được UBND tỉnh Long An điều chỉnh về mức ban đầu như hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư
TKV: Mang xuân mới tới người lao động

TKV: Mang xuân mới tới người lao động

Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn TKV đã hăng hái bước vào năm sản xuất mới, với khí thế mới cùng niềm tin một năm nhiều thắng lợi.
TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV – Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

TKV tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ sau Tết nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn.
Thép Việt Úc: Chủ động, mạnh mẽ chinh phục chặng đường mới

Thép Việt Úc: Chủ động, mạnh mẽ chinh phục chặng đường mới

Năm 2024 – Công ty Liên doanh Sản xuất Thép Vinausteel - Thép Việt Úc tự hào chào đón tuổi 30, kỷ niệm hành trình 30 năm với tâm huyết, sáng tạo và trách nhiệm.
Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - TKV chăm lo tết Giáp Thìn 2024 chu đáo cho người lao động toàn tập đoàn
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn:  Khẳng định vai trò nhà thầu quân đội trên các công trình trọng điểm

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn: Khẳng định vai trò nhà thầu quân đội trên các công trình trọng điểm

Trường Sơn đã khẳng định vai trò quan trọng, sự lớn mạnh và tinh thần trách nhiệm của Binh đoàn – nhà thầu quân đội trên các dự án trọng điểm.
Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Thắng lợi nhờ quyết liệt chuyển đổi số

Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Thắng lợi nhờ quyết liệt chuyển đổi số

Năm 2023, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt kết quả kinh doanh vượt trội, lọt “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam” nhờ chuyển đổi số mạnh mẽ, linh hoạt.
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ giành giải thưởng kép tại Asian Management Excellence Awards 2024

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ giành giải thưởng kép tại Asian Management Excellence Awards 2024

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa được vinh danh hai giải thưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc Giải thưởng Quản lý Xuất sắc châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan.
“Tết thợ mỏ - 2024” mang niềm vui đến với người lao động

“Tết thợ mỏ - 2024” mang niềm vui đến với người lao động

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Chương trình "Tết thợ mỏ - 2024" Xuân Giáp Thìn tại 3 vùng: Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí.
Hơn 1.000 người lao động được Công đoàn VISSAN chăm lo Tết

Hơn 1.000 người lao động được Công đoàn VISSAN chăm lo Tết

Công đoàn Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra) vừa phối hợp cùng Công ty VISSAN tổ chức “Tết sum vầy - Xuân tri ân 2024” cho hơn 1.000 người lao động.
Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng gần 20%

Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng gần 20%

Vinamilk công bố báo cáo tài chính Quý 4/2023, ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 15.630 tỷ đồng và 2.351 tỷ đồng.
Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Tập đoàn Vingroup

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines và phái đoàn cấp cao Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Vingroup
Những kinh nghiệm cần biết về văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Những kinh nghiệm cần biết về văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh

Để lựa chọn được văn phòng cho thuê tại TP. Hồ Chí Minh phù hợp các doanh nghiệp cần có những kinh nghiệm hữu ích về dịch vụ này.
Điện máy gia dụng Hòa Phát ra mắt bộ sưu tập thiết bị nhà bếp

Điện máy gia dụng Hòa Phát ra mắt bộ sưu tập thiết bị nhà bếp

Điện máy gia dụng Hòa Phát vừa ra mắt và hoàn thiện đầy đủ bộ sưu tập thiết bị nhà bếp với tính năng hiện đại, công suất mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và an toàn.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng phát động thi đua nâng cao độ khả dụng các tổ máy

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng phát động thi đua nâng cao độ khả dụng các tổ máy

Năm 2024 Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đặt mục tiêu sản xuất 7.740 triệu kWh, trong đó tập trung giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng các tổ máy.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động