Sớm làm chủ công nghiệp quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ xa

Bài 4: Mở rộng liên kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia

Sản phẩm công nghiệp quốc phòng ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bài 3: Nhận diện các luận điệu chống phá quá trình hiện đại hóa lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Bài 1: Nên "sửa sang giáo mác" để phòng việc bất ngờ Bài 2: Làm chủ công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí trong điều kiện mới

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngành công nghệ cao có bước phát triển vượt bậc. Nổi bật là, tổ chức lực lượng công nghệ cao được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân đội, ngày càng gắn kết, hòa nhập với công nghiệp quốc gia. Cơ chế quản lý, hệ thống tổ chức ngày càng hoàn thiện, tinh, gọn, hiệu quả. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được coi trọng, thu hút, bổ sung ngày càng nhiều.

Bài 4: Mở rộng liên kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia

Kết quả này trực tiếp bác bỏ những luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng chúng ta không biết cách tổ chức sản xuất công nghiệp quốc phòng, làm lãng phí nguồn tài nguyên đất nước.

Tự lực, tự cường phát triển ngành công nghệ cao hiện đại, đồng bộ, có nhiều bên tham gia

Đến nay, ngành công nghệ cao đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật cho lực lượng lục quân và góp phần quan trọng hiện đại hoá các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, tình báo, tác chiến không gian mạng,... giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đồng thời làm chủ được công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất được nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí chiến lược, tạo bước tiến vượt bậc về năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất. Cùng với phát triển theo chiều sâu, nghiên cứu phát triển các loại vũ khí hiện đại, thông minh, sản phẩm công nghiệp quốc phòng ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh quyết liệt. Xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tấn công mạng diễn ra gay gắt. Sự phát triển mạnh mẽ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động sâu sắc đến khoa học - công nghệ quân sự; nhiều loại vũ khí mới ra đời, xu hướng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh từ xa là phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới, cấp thiết về quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước bối cảnh đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta chủ trương xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ, chiến thuật cao theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, như: nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai các dự án đầu tư tiềm lực, phát triển sản phẩm trọng điểm; huy động nguồn lực tài chính Nhà nước và các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng; thu hút, đào tạo, giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; khuyến khích, phát huy, trọng dụng nhân tài,...

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất nước. Tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại, vừa sản xuất, vừa sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chuyên ngành sản phẩm, phù hợp thế bố trí chiến lược 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục chuyển một số viện nghiên cứu sang mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ và nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp quốc phòng.

Muốn làm được như vậy, các đơn vị mũi nhọn như Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các Bộ có liên quan như Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện nghiên cứu… cần đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí chiến lược, vũ khí lục quân thế hệ mới, bảo đảm khả năng cơ động và tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Tập trung các nguồn lực nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, góp phần hiện đại hoá Quân đội.

Để các đề án, dự án, chiến lược mang tính khả thi cao, cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng; mở rộng liên kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia.

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng là vấn đề lớn, bao hàm nhiều nội dung, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về nguồn nhân lực, tài chính, khoa học công nghệ,... Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cần xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho các ngành, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược xây dựng, phát triển của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với các dự án trọng điểm, sản phẩm mũi nhọn.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; chú trọng hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp quốc phòng với các đối tác trong và ngoài nước. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phát triển công nghiệp quốc phòng; ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có thế mạnh phục vụ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, có chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp then chốt quốc gia, như: hóa chất, luyện kim, cơ khí chế tạo máy, điện tử, tin học, viễn thông,... tham gia vào chuỗi sản xuất của công nghiệp quốc phòng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Con người, nhân tố cốt lõi để xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng

Một yếu tố đặc biệt quan trọng là chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, cùng với xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với mục tiêu, lộ trình xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thu hút nhân tài, tiềm năng chất xám từ các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ sở nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước tham gia các chương trình, dự án công nghệ cao của công nghiệp quốc phòng. Ưu tiên thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật những ngành đặc thù quốc phòng, nhất là các chuyên gia đầu ngành, kỹ sư trưởng và tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Có chính sách đãi ngộ tốt, có đặc thù cao để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị và công tác thị trường của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Có chính sách thỏa đáng, phù hợp đối với lực lượng làm công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ lõi, đặc thù quân sự, tạo nên thế và lực mới để công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong chuyến đi thực tế giữa năm 2020 tới một số nhà máy, viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, được mắt thấy hệ thống xe đón đưa công nhân ở Nhà máy Z111; nhà công vụ ở Nhà máy Z195... mới thấy hết sự quan tâm chăm sóc của các đơn vị, cơ quan nhà máy tới người làm công tác nghiên cứu hay công nhân lao động, chúng tôi đã hiểu tại sao nhiệm vụ phát triển con người, chăm lo cho con người, xây dựng con người mới luôn được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đặt lên hàng đầu. Và chính vì đã và đang làm rất tốt điều này, nhiều năm qua, đội ngũ những người lính Quân giới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng ngày càng nặng nề.

Chia sẻ về câu chuyện về tương lai Trung tá Hoàng Văn Đức, Thiếu tá Bùi Văn Đồng, kỹ sư Tuấn Anh, kỹ sư Trần Anh Đức ở viện Hàng không vũ trụ Viettel đều có chung nhận định, việc chúng ta làm chủ kỹ thuật quân sự ở trình độ cao giúp chúng ta làm chủ về mặt tác chiến, chủ động về kỹ thuật; từ đó giúp chúng ta không bị phụ thuộc vào nguồn sản phẩm từ bên ngoài. Khi làm chủ về kỹ thuật, làm chủ về nhân lực, chúng ta còn mở rộng ra nhiều sản phẩm kỹ thuật quân sự công nghệ cao trong tương lai. Làm chủ kỹ thuật chúng ta đang có và ứng dụng tốt nhất các thành tựu KHKT thế giới là sự chủ động tốt nhất cho tương lai. Thiếu tá Bùi Văn Đồng nhận định, với nền tảng kỹ thuật hiện tại của Viettel, với lực lượng nhân lực hiện có, tương lai sẽ chúng ta tự tin sẽ còn có thêm nhiều sản phẩm ở trình độ cao hơn.

Nói thêm về sự sáng tạo của các kỹ sư, Trung tá Hoàng Văn Đức đặc biệt nhấn mạnh tới sự tự chủ của từng cá nhân. Điều này cần sự thực chất, chứ không thể chạy theo phong trào chung chung. Sáng tạo thực sự là bắt buộc khi công tác ở một đơn vị như Viện Vũ trụ hàng không Viettel. Sáng tạo là gốc của sự đột phá, từ quản lý điều hành cho tới giải pháp kỹ thuật. Sáng tạo còn mang ý nghĩa là sống còn của đơn vị. Kỹ sư Tuấn Anh cho rằng, kích thích ý tưởng sáng tạo trong đội ngũ kỹ sư trẻ, có cơ chế cho phép các kỹ sư có ý tưởng sáng tạo được phát triển ý tưởng có tính ứng dụng là giải pháp căn cơ và thu hút những người đam mê khoa học.

Hoa Huyền
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công nghiệp quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Nhiều cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng, trong đó có một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu.
Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng thể chế đối với chiến lược phát triển công nghiệp cũng như các ngành công nghiệp chủ lực.
Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Các chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ xây dựng nền công nghiệp tự chủ được triển khai mạnh mẽ, đã làm nên bức tranh công nghiệp với gam màu tươi sáng.
“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

"Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm thể hiện sâu sắc tư tưởng của Người về công tác cán bộ trên các mặt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động