Đề xuất mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh

08:56 | 12/09/2016
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.  
Đề xuất mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh xử lý vụ việc cạnh tranh theo hồ sơ khiếu nại quy định tại Điều 58 của Luật Cạnh tranh hoặc tổ chức, cá nhân bị cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại thông tư này.

Dự thảo đề xuất cụ thể mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh. Về mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh: Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10.000.000 đồng; Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh là 100.000.000 đồng.

Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 10.000.000 đồng.

Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50.000.000 đồng.

Tổ chức thu phí được để lại 80% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc xử lý vụ việc cạnh tranh và thu phí theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Số còn lại 20% phải nộp vào ngân sách nhà nước

Chậm nhất là ngày 5 tháng sau, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước nơi thu nộp để theo dõi và quản lý. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.