Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 12/12/2019 00:33

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: Đại hội cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp

17:23 | 18/07/2019
Cuối tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP (LILAMA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.      

Tại Đại hội, các cổ đông của LILAMA đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy- CTCP; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và nhiều văn bản quan trọng khác.

tong cong ty lap may viet nam ctcp dai hoi co dong thuong nien 2019 thanh cong tot dep

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Trong năm 2018, LILAMA đã thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả và hoặc ngoài kinh doanh chính theo Đề án Tái cấu trúc đã được phê duyệt. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh, tình hình tài chính của các công ty và bối cảnh thị trường, việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng vốn của LILAMA gặp không ít khó khăn và chưa đạt được như kỳ vọng.

Tuy nhiên với sự phấn đấu nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, LILAMA đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể: Doanh thu 10.089,3 tỷ đồng/8.542,2 tỷ đồng, đạt 118,1% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 55,4 tỷ đồng/52 tỷ đồng, đạt 106,5% so với kế hoạch năm. Nộp ngân sách 526 tỷ đồng/400 tỷ đồng, đạt 131,5% so với kế hoạch năm.

Với viễn cảnh thị trường nhiều khó khăn như được dự báo, Tổng công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 một cách thận trọng, đảm bảo tính khả thi và hiện thực hóa cao nhất với một số chỉ tiêu chính như sau: Vốn điều lệ là 797,26 tỷ đồng, tổng doanh thu là 5.750,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 150 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cổ tức là 5%/năm.

Một trong định hướng hoạt động quan trọng của Hội đồng quản trị năm 2019 đó là tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty tích cực đẩy nhanh việc thực hiện Đề án Tái cấu trúc (điều chỉnh lần 3) và Kế hoạch thực hiện Đề án đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng công tác thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã xây dựng. Sau khi Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (chỉnh sửa lần 4) được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng công ty triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc theo kế hoạch.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành rất cao.