Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 20/06/2021 02:10

Qui định mới về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS của Hải quan

10:27 | 27/05/2021
Kể từ ngày 1/6/2021, qui định mới về bảng mã loại hình xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan sẽ có hiệu lực, thay thế mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện trên hệ thống thông quan tự động (VNACCS) từ năm 2015.

Tổng cục Hải quan cho biết, kể từ năm 2015, cùng với việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành bảng mã loại hình xuất nhập khẩu và áp dụng trên hệ thống này. Đến nay, sau hơn 6 năm thực hiện, cùng với sự sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thì qui định về bảng mã loại hình xuất nhập trên hệ thống VNACCS/VCIS đã phát sinh một số vướng mắc, cần phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Quyết định số 1357/2021/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, loại hình xuất khẩu quy định mới gồm 16 mã, trong đó giữ nguyên 5 mã cũ; sửa đổi 10 mã; bổ sung thêm 01 mã (mã C12 - hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài), bãi bỏ 01 mã (mã E56 - xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa).

Các loại hình nhập khẩu mới, qui định gồm 24 loại, trong đó giữ nguyên 6 mã cũ; sửa đổi 16 mã, bổ sung thêm 2 mã gồm (A43 - nhập khẩu hàng hóa thuộc chương trình ưu đãi thuế; A44 - nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế).

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, việc ban hành và thực hiện bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới là nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về thống kê và quản lý hải quan. Ngoài ra, các Luật Thuế xuất nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, cũng cần điều chỉnh, bổ sung một số mã loại hình cho phù hợp với chính sách thuế, chẳng hạn như: bổ sung loại hình hàng hóa được thanh toán, nộp thuế bằng vốn ngân sách nhà nước, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên…Để thực hiện kịp thời, thuận lợi qui định mới về bảng mã loại hình xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về chuyển tiếp nhằm xử lý đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày qui định bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới có hiệu lực. Trong đó, các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày 1/6/2021, nếu có thay đổi mục đích sử dụng và đăng ký tờ khai hải quan mới, thì sử dụng mã loại hình xuất nhập khẩu theo quy định mới kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Đối với các mã loại hình xuất nhập khẩu mới, nhưng thủ tục hải quan chưa có quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, thì chưa thực hiện cho đến khi có các quy định cụ thể.

Ngọc Quỳnh