Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 15:54
Xin chờ trong giây lát...

Phát huy giá trị văn hóa dân tộc và nguồn lực tôn giáo trong phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập - Phần II: Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nguồn lực tôn giáo để phát triển kinh tế

20/11/2021 14:00
Việt Nam có 54 dân tộc anh em, hàng chục tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau cùng tồn tại, song hành phát triển. Trong suốt chiều dài lịch sử, các dân tộc tôn giáo đâ phát huy các giá trị tốt đẹp của mình góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Video cũ hơn