Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/07/2021 22:55

Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội

15:33 | 14/04/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trong đó, dành hẳn một chương về doanh nghiệp xã hội (DNXH), nêu rõ trách nhiệm của DNXH và chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN), thành viên, cổ đông của DNXH.

Cụ thể, Nghị định nêu rõ, trách nhiệm của DNXH phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Trừ trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời gian đã cam kết, DNXH phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ mà DNXH đã tiếp nhận để thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký nếu không thực hiện hoặc thực hiện đầy đủ cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư.

Nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội
Trách nhiệm của DNXH là phải duy trì mục tiêu xã hội

Chủ DNTN, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn và đối tượng có liên quan là cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc ở nhiệm kỳ hoặc thời gian có liên quan chịu trách nhiệm liên đới đối với các thiệt hại phát sinh trong trường hợp DNXH vi phạm các nội dung trên.

Điều kiện tiếp nhận viện trợ, tài trợ của DNXH là tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đặc biệt, DNXH được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam như sau: Doanh nghiệp lập văn bản tiếp nhận tài trợ gồm các nội dung: Thông tin về cá nhân, tổ chức tài trợ, loại tài sản, giá trị tài sản hoặc tiền tài trợ, thời điểm thực hiện tài trợ; yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ và họ, tên, chữ ký của người đại diện bên tài trợ (nếu có); trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp cận tài trợ, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ, kèm theo thông báo phải có bản sao văn bản tiếp nhận tài trợ.

Nghị định cũng nêu rõ, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để chuyển đổi thành DNXH sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, từ thiện. DNXH sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động kể từ ngày DNXH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi từ Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành DNXH thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định cũng nêu rõ, DNXH thực hiện chia, tách doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập với DNXH hoặc doanh nghiệp khác theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn đã cam kết và giải thể DNXH, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà DNXH đã nhận phải trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ, chuyển đổi cho các DNXH khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự, hoặc chuyển giao cho Nhà nước theo quy định của Bộ Luật dân sự.

Hồ sợ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể DNXH được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến DNXH, Nghị định cũng có các nội dung về doanh nghiệp Nhà nước và nhóm công ty; doanh nghiệp quốc phòng an ninh; công bố nội dung thông tin của doanh nghiệp Nhà nước và cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp Nhà nước.

Nguyễn Hòa