Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 17/12/2018 21:30
Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Không để phát sinh thủ tục hành chính mới

10:21 | 17/05/2018
Cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại nhiều Luật, trong đó có Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát kỹ, không để phát sinh thủ tục hành chính mới.   
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày cho biết, việc ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại các Luật: Hóa chất, Điện lực, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Phòng chống tác hại thuốc lá, An toàn thực phẩm, Dược, Công chứng, Trẻ em, Đầu tư, Đầu tư công, Khoa học và công nghệ, Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019 là cần thiết, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh. 

Theo đó, Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 14 Điều, trong đó 13 Điều quy định việc sửa đổi 13 Luật và 1 Điều về quy định hiệu lực thi hành. Việc xây dựng Dự thảo Luật hướng tới mục tiêu bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể; ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân hoặc sửa đổi tên quy hoạch ngành đảm bảo phù hợp với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch. 

Tại phiên họp, thay mặt Cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị: Phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật cần tuân thủ nguyên tắc chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định trong các luật có nội dung liên quan đến quy hoạch. 

Qua nghiên cứu, Cơ quan thẩm tra nhận thấy, so với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các luật quy định tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch, đã có nhiều nội dung phát sinh, một số điều, khoản có trong Phụ lục chưa được đưa vào dự thảo sửa đổi. Do vậy, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát kỹ lưỡng các điều, khoản của các Luật có liên quan để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi. 

Thảo luận về dự thảo trên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với quan điểm của Cơ quan thẩm tra, đồng thời đề nghị, trong quá trình rà soát, sửa đổi Dự án Luật phải bảo đảm không phát sinh ra vấn đề phức tạp mới, không phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dự án Luật đủ điều kiện thông qua tại một kỳ họp theo thủ tục rút gọn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy ban của Quốc hội tại Phiên họp thứ 24; bảo đảm Luật Quy hoạch khi có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2019 sẽ tạo ra bước tiến tích cực, góp phần cải cách thủ tục hành chính. 

Hoàng Châu