Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 12:16

Không bổ sung thêm vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

12:11 | 24/09/2021
Không đề xuất, bổ sung thêm vốn ngân sách trung ương đã được giao trong kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đó là một trong những nội dung được Chính phủ đưa ra tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch ĐTC trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa phương), Quyết định 1535/QĐ-TTg cũng giao danh mục, mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý, cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Không bổ sung thêm vốn ngân sách trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp

Theo đó, để triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao để thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch ĐTC trung hạn cho các cơ quan, đơn vụ sử dụng vốn ĐTC chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ theo quy định bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về ĐTC.

Ngoài sử dụng, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án chưa bố trí đủ vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư được phê duyệt, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ương và địa phương không đề xuất, bổ sung thêm vốn ngân sách trung ương đã được giao cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cho các dự án.

Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp. Cụ thể, chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định, nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.

Khẩn trương thực hiện giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 trước ngày 30/9/2021 cho các dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 đối với các dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Nguyễn Hòa