Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 20:31

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính giai đoạn 2022-2024

16:03 | 19/09/2021
Ngay sau khi Chính phủ ban hành chỉ thị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách 2022 với một số yêu cầu về xây dựng kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà
Điểm nhấn trong bức tranh tài chính giai đoạn 2022-2024
Giai đoạn 2022-2024 phấn đấu thu nội địa tăng 8-9%/năm, thu XNK tăng 5-6%/năm. Ảnh: ST

Thu XNK tăng 5-6%/năm

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/TT-BTC về xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024, các bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và đơn vị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024 theo quy định tại Luật NSNN, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm, Thông tư số 69/2017/TT-BTC, các Luật về thuế, phí, lệ phí, Luật Đầu tư công; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Trường hợp nhu cầu chi của các bộ, cơ quan Trung ương và đơn vị cấp tỉnh trong các năm 2022-2024 tăng hoặc giảm lớn so với dự toán và ước thực hiện chi năm 2021, lớn hơn khả năng nguồn lực tài chính - NSNN mà cơ quan tài chính, đầu tư đã cập nhật, thông báo cho 3 năm 2022-2024 thì các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị cấp tỉnh có thuyết minh, giải trình, có các giải pháp huy động thêm các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đảm bảo các nhu cầu chi phải cân đối được nguồn lực thực hiện. Dự toán chi năm 2022-2024 xây dựng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Việc lập kế hoạch thu NSNN sẽ được tiến hành trên cơ sở đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường; khả năng phát triển kinh tế cả nước, từng ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trong 2022-2024 phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, nội dung trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; các yếu tố thay đổi về năng lực đầu tư, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động thương mại, XNK của từng năm; các yếu tố tác động của quá trình hội nhập quốc tế. Kế hoạch thu NSNN cũng căn cứ các yếu tố dự kiến làm tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu do điều chỉnh chính sách thu, bổ sung mở rộng cơ sở tính thuế, tăng cường quản lý thu theo Nghị quyết số 07-NQ/TƯ; triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập; một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; động viên từ khu vực kinh tế phi chính thức.

Về mục tiêu cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2022-2024, phấn đấu tốc độ tăng thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại DN, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi bình quân chung cả nước của Ngân hàng Nhà nước khoảng 8-9%/năm; tốc độ tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bình quân khoảng 5-6%/năm. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung, tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. Bộ cũng yêu cầu việc dự toán các khoản thu phí, lệ phí các năm 2022-2024 theo hướng tích cực, chi tiết theo từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định và chỉ tổng hợp vào dự toán thu NSNN phần phí, lệ phí nộp NSNN.

Đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh

Liên quan việc lập kế hoạch chi NSNN 3 năm 2022-2024, việc lập kế hoạch chi của các bộ, cơ quan trung ương và cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh phải có thuyết minh cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, chính sách, chế độ đã hết thời gian thực hiện/mới được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt lưu ý việc triển khai các Nghị quyết số 18- NQ/TƯ, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ và tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP .

Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đồng thời với việc lập kế hoạch thu, chi NSNN từng năm của giai đoạn 2022-2024 sẽ phải tính toán xác định tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền ban hành từng năm của giai đoạn 2022-2024 trên phạm vi cả nước, kèm theo thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán, trong đó lưu ý lập kế hoạch chi đầu tư phát triển giai đoạn 2022-2024 căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đầu tư chuyển tiếp. Các Bộ cũng phải lập kế hoạch chi từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2022-2024 từng dự án theo tiến độ thực hiện đối với các Hiệp định, thỏa thuận vay đã ký kết và đang triển khai thực hiện, theo cam kết, đàm phán đối với các trường hợp mới ký kết, đã được phê duyệt chủ trương, đang đàm phán. Việc lập kế hoạch chi thường xuyên cũng phải chi tiết việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách, chế độ còn hiệu lực/hết hiệu lực; các mục tiêu, nhiệm vụ, chế độ, chính sách mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về lập kế hoạch tài chính - NSNN của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một số nội dung đáng chú ý. Theo đó, căn cứ số thu được giao, phạm vi thu NSNN theo quy định, dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cục thuế, cục hải quan địa phương và các cơ quan khác có liên quan lập kế hoạch thu NSNN năm 2022- 2024, trong đó phân tích, đánh giá cụ thể những tác động tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu do điều chỉnh chính sách thu gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập; một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển DN...

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu trên địa bàn, nguồn thu của địa phương theo chế độ phân cấp hiện hành, dự kiến số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do cơ quan có thẩm quyền thông báo trong 3 năm 2022-2024..., UBND cấp tỉnh chỉ đạo sở tài chính chủ trì, phối hợp với sở KH&ĐT, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan lập kế hoạch chi ngân sách địa phương năm 2022-2024, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đã được ban hành và cam kết chi; đối với các nhiệm vụ chi mới của địa phương trong từng năm của giai đoạn 2022-2024, bố trí theo thứ tự ưu tiên để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương, trong phạm vi khả năng nguồn lực từng năm 2022-2024. Việc lập kế hoạch số bội chi/bội thu, vay và trả nợ của ngân sách địa phương các năm 2022-2024 phải đảm bảo mức dư nợ vay của địa phương vào thời điểm cuối từng năm không vượt giới hạn theo quy định.

haiquanonline.com.vn