Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Những năm gần đây, Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Mê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng.
Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc TP Hà Giang: 7 mũi nhọn cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới

Là huyện vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Giang, những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng.

Kinh tế phát triển khá

Giai đoạn 2021-2025, huyện Bắc Mê xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đã ban hành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi khung thời vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất; nâng cao năng suất lao động, sản xuất theo chuỗi giá trị. Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các nguồn lực của xã hội phát triển các lĩnh vực huyện có thế mạnh theo hướng phát triển bền vững.

Kiên định với mục tiêu ấy, thời gian qua, kinh tế xã hội địa phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Kết quả thực hiện: 14 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đã có 03 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 02 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 08 chỉ tiêu đánh giá cuối năm %.

Đối với 45 chỉ tiêu huyện giao (25 chỉ tiêu chủ yếu, 20 chỉ tiêu cụ thể) có 16 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 10 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 03 chỉ tiêu đạt từ 70 đến dưới 90%; 01 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 70%; 15 chỉ tiêu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm.

Bên cạnh đó, huyện Bắc Mê chú trọng phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, bền vững theo hướng tăng nhanh dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch, coi trọng phát triển nông, lâm nghiệp - thuỷ sản. Điều chỉnh cơ cấu nội bộ ngành, lĩnh vực theo hướng ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực có tính đột phá, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng giao thông, tạo sinh kế cho người dân… Tăng cường mở rộng liên kết vùng với thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Yên Minh; huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; huyện Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Kết nối với thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu Thanh Thủy – Hà Giang, Cửa khẩu Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng... nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh để thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa nông sản, phát triển du lịch, dịch vụ.

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Cánh đồng mẫu tại Huyện Bắc Mê

Cùng với đó, huyện Bắc Mê xác định đưa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm. Nghiên cứu, từng bước hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Trong 9 tháng năm 2022, Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện 9.311,0 ha, đạt 100,4% kế hoạch, bằng 99,0% so cùng kỳ (cùng kỳ 9.398,4 ha); Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 34.071,9/34.015,5 tấn, đạt 100,2% kế hoạch, bằng 99,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ 34.380,4 tấn); Giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác ước đạt 55,2/55,2 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch, bằng 102,6 % so với cùng kỳ (cùng kỳ 53,8 triệu đồng).

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Mô hình chăn nuôi bà tại Huyện Bắc Mê

Cùng với đó, huyện Bắc Mê tiếp tục thực hiện Đề án nửa triệu con đại gia súc của tỉnh theo hướng phát triển chăn nuôi tập trung, theo vùng với quy mô trang trại, gia trại trâu, bò, lợn đen, dê, gia cầm bản địa gắn với nâng cao chất lượng đàn giống, trồng cỏ thâm canh gắn với chế biến phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thú y và bảo vệ môi trường, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc liên kết trong thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhằm ổn định đầu ra cho người chăn nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo vùng có lợi thế về mặt nước như: Yên Phong, Yên Phú, Lạc Nông, Minh Ngọc, Thượng Tân.

Mặt khác, huyện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh trồng rừng sản xuất theo hướng thâm canh, thực hiện trồng mới 3.500 ha rừng kinh tế bằng giống tốt, có giá trị kinh tế cao, theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Quan tâm bảo tồn một số loài cây lâm nghiệp bản địa, khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn để nâng cao giá trị đa dạng sinh học, ưu tiên phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 lên 65%.

Đặc biệt, huyện Bắc Mê còn khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận với các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện còn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các điểm khai thác khoáng sản, nhà máy thủy điện hoạt động có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; khuyến khích đầu tư, khôi phục, phát triển nghề thủ công truyền thống của địa phương nhằm thu hút lực lượng lao động tại chỗ, lao động nhàn rỗi, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Trong thời gian tới, huyện Bắc Mê xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng toàn diện, nhanh, bền vững; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, các dân tộc trên địa bàn; giảm dần số thôn, xã đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh

Bên cạnh đó, về phát triển kinh tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, hướng dẫn nhân dân phát triển nông lâm nghiệp.

Bước chuyển biến trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Mô hình trồng rau tại Huyện Bắc Mê

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của 8 xã (Thượng Tân, Giáp Trung, Yên Phong, Phú Nam, Đường Hồng, Đường Âm, Phiêng Luông, Yên Cường). Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp năm trước sang và các công trình trong kế hoạch năm 2022 và các công trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng hợp đồng, tiến độ thanh quyết quyết toán các công trình xây dựng hoàn thành và bàn giao quản lý, khai thác sử dụng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường và đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng, kỹ thuật, thẩm mĩ, tiến độ theo quy định. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch, phấn đấu các nguồn vốn được giao giải ngân đạt 100% trong năm.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ giá cả và chất lượng hàng hóa thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư. Kiểm tra các hoạt động của các thành phần kinh tế năm 2022. Tiếp tục thực hiện giải thể đối với các HTX hoạt động không hiệu quả, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đúng kế hoạch.

Văn Huyện
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Giang

Tin mới nhất

Vùng cao Bắc Hà nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Vùng cao Bắc Hà nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Vụ đông năm 2022, Bắc Hà đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo mô hình, tiêu chuẩn Việt Gap, trồng các loại rau màu đặc sản có nguồn gốc ôn đới.
Đắk Lắk: Lan tỏa phong trào khởi nghiệp tại huyện biên giới Buôn Đôn

Đắk Lắk: Lan tỏa phong trào khởi nghiệp tại huyện biên giới Buôn Đôn

Tại huyện biên giới nghèo Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hoạt động khởi nghiệp diễn ra sôi nổi, nhiều mô hình được đánh giá cao, giúp thanh niên gây dựng kinh tế.
Điện Biên: Đa dạng giải pháp nâng cao năng lực chế biến nông sản

Điện Biên: Đa dạng giải pháp nâng cao năng lực chế biến nông sản

Việc nâng cao năng lực chế biến nông sản giúp các loại nông sản của Điện Biên như gạo, cà phê, chè… tăng giá trị.
Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đắk Lắk phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Xúc tiến thương mại chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh cho các Hợp tác xã

Xúc tiến thương mại chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh cho các Hợp tác xã

Tối 16/11, tại Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung -Tây Nguyên năm 2022 .

Tin cùng chuyên mục

Nông dân vùng cao Bắc Hà giảm nghèo bền vững từ cây chè Shan tuyết

Nông dân vùng cao Bắc Hà giảm nghèo bền vững từ cây chè Shan tuyết

Bắc Hà, Lào Cai nổi tiếng là thủ phủ cây chè Shan tuyết với chè Bản Liền tự hào là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh đã tìm được chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu.
Đắk Lắk: Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã thuần nông Cư DliêM’nông

Đắk Lắk: Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã thuần nông Cư DliêM’nông

Đời sống của bà con xã thuần nông Cư DliêM’nông từng bước được cải thiện, từ đó hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Tỉnh Hà Tĩnh: Lan toả hơn nữa thương hiệu bưởi Phúc Trạch

Tỉnh Hà Tĩnh: Lan toả hơn nữa thương hiệu bưởi Phúc Trạch

Là một trong số các đặc sản của địa phương, bưởi Phúc Trạch đã và đang được các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tích cực quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ.
Huyện Bắc Mê ra mắt sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”

Huyện Bắc Mê ra mắt sản phẩm du lịch “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”

“Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê” là sản phẩm du lịch vừa được huyện Bắc Mê giới thiệu và xúc tiến quảng bá tại Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch.
Chư Mom Ray - xanh thẳm đất rừng biên giới

Chư Mom Ray - xanh thẳm đất rừng biên giới

Công ty Cao su Chư Mom Ray đã cải biến, dựng xây, kiến thiết vùng đất rừng biên giới Mô Rai, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum thành vùng quê xanh thẳm cao su.
Cargill Việt Nam “bắt tay” cùng CARE International phát triển nông nghiệp bền vững tại Đắk Lắk

Cargill Việt Nam “bắt tay” cùng CARE International phát triển nông nghiệp bền vững tại Đắk Lắk

Sáng 8/11, Công ty TNHH Cargill Việt Nam và Tổ chức CARE International ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Vươn Mình”.
Gia Lai: Cuộc sống mới ở vùng tái định cư xã Đak Smar

Gia Lai: Cuộc sống mới ở vùng tái định cư xã Đak Smar

Người dân ở vùng tái định cư xã Đak Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) bây giờ đã biết làm kinh tế, trẻ nhỏ được đến trường, cuộc sống ấm no hơn.
Cây cà phê, cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La

Cây cà phê, cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La

Sau nhiều thăng trầm, cây cà phê (Sơn La) giờ đây đã trở thành cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao, giúp bà con nơi đây xóa đói giảm nghèo bền vững.
Điểm sáng phong trào phụ nữ giảm nghèo bền vững ở vùng cao huyện Bắc Hà

Điểm sáng phong trào phụ nữ giảm nghèo bền vững ở vùng cao huyện Bắc Hà

Hội phụ nữ xã Nậm Đét (Bắc Hà) đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, trở thành điển hình tiêu biểu ở vùng cao huyện Bắc Hà.
Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP ở tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân trên địa bàn
Quảng Nam: Hiệu quả kinh tế cao từ cây chuyên canh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Nam: Hiệu quả kinh tế cao từ cây chuyên canh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc phát triển diện tích trồng cây chuyên canh mang lại hiệu qủa kinh tế cao cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi Đông Giang của tỉnh Quảng Nam.
Cây lùng xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Nghệ An

Cây lùng xóa đói, giảm nghèo ở huyện miền núi Nghệ An

Nhờ trồng cây lùng, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no...
Bắc Hà triển khai hỗ trợ 20 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết năm 2022

Bắc Hà triển khai hỗ trợ 20 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết năm 2022

Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo Quỹ ngày vì người nghèo huyện Bắc Hà đã ban hành quyết định phân bổ Quỹ vì người nghèo làm nhà đại đoàn kết năm 2022.
Tỉnh Kon Tum nỗ lực xóa vùng lõm sóng

Tỉnh Kon Tum nỗ lực xóa vùng lõm sóng

Đến nay, tỉnh Kon Tum còn 48 thôn (điểm) lõm sóng băng rộng di động. Tỉnh vẫn đang tiếp tục nỗ lực xóa vũng lõm sóng.
Phát triển cây quế hữu cơ: Hướng đi mới giảm nghèo bền vững ở vùng cao Nậm Lúc

Phát triển cây quế hữu cơ: Hướng đi mới giảm nghèo bền vững ở vùng cao Nậm Lúc

Cây quế hữu cơ là một trong những cây chủ lực, đây là định hướng hoàn toàn đúng trong điều kiện địa hình, khí hậu và điều kiện canh tác của Lào Cai.
Tăng năng lực chế biến, nâng giá trị nông sản Sơn La

Tăng năng lực chế biến, nâng giá trị nông sản Sơn La

Việc tăng cường năng lực chế biến, hạn chế bán thô đã giúp nông sản Sơn La nâng cao giá trị trên thị trường.
Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Gia Lai: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất

Các mô hình, dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thay đổi tư duy sản xuất người dân, đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai.
Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo của đồng bào dân tộc Điện Biên

Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo của đồng bào dân tộc Điện Biên

Dù mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con đồng bào dân tộc Tuần Giáo, Điện Biên, song việc tìm đầu ra cho sản phẩm táo mèo nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.
Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư lưới điện cho đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư lưới điện cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ưu tiên đầu tư lưới điện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 100% xã có điện, tỉnh Gia Lai cơ bản hoàn thành tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới.
Gia Lai: Nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh mới

Gia Lai: Nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh mới

Kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại các địa phương tỉnh Gia Lai.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động