Khai mạc họp kỳ thứ 4 - khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh

10:42 | 05/12/2016
Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (5-7/12/2016), quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và cả nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Khai mạc họp kỳ thứ 4 - khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh

Khai mạc họp kỳ thứ 4 - khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá kết quả về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; đồng thời nghiên cứu xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; Nghị quyết về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017...

HĐND Quảng Ninh tại kỳ họp này cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn nhiều nội dung quan trọng về thời sự chính trị, kinh tế- xã hội đang đặt ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khai mạc họp kỳ thứ 4 - khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Đọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Đọc đề nghị các đại biểu HĐND tập trung nghiên cứu, đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong năm qua và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp hữu hiệu tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

Cùng với xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND tỉnh sẽ xem xét thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết nghị thông qua phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2015; đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 trên tinh thần tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ chi thường xuyên, nhất là các khoản chi không tự chủ để có các giải pháp tiết kiệm, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình động lực như là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, Khu kinh tế Vân Đồn và các KKT, KCN khác, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Thứ hai, tiếp tục triển khai nghiêm túc chủ trương, giải pháp đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của BCH Trung ương Đảng (khóa 12) và Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa 13).

Bàn và quyết định tổng biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; quyết định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn trên tinh thần đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn theo hướng khoán kinh phí phụ cấp và qui định tối đa số biên chế theo qui mô cấp xã, cấp thôn; gắn với khoán kinh phí cho các hoạt động chung của cả hệ thống chính trị cấp xã, cấp thôn.

Thứ ba, bàn thông qua cơ chế bố trí nguồn lực thực hiện Đề án đưa 22 xã và 11 thôn khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với quan điểm ngân sách nhà nước chỉ phân bổ khi các xã xây dựng được Đề án cụ thể, sát với thực tiễn và xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay thực hiện, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, không chịu thoát nghèo. Với phương châm không làm thay, làm hộ xã, thôn, người dân và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ tư, bàn một số chính sách quan trọng khác để thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội: thông qua một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2020; chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020; chính sách khuyến khích phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2020 mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và chưa được hưởng các chính sách trợ cấp quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Đồng thời, thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất đợt 2 để thực hiện một số công trình, dự án KTXH trên địa bàn tỉnh,...

Thứ năm, xem xét các báo cáo giám sát của thường trực và các ban hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và đất, cát san nền; việc thực hiện đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn; công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân; thực hiện Luật Thi hành án hình sự đối với việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ và thi hành án treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó đánh giá, đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ sáu, để tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát bằng hình thức chất vấn của HĐND tỉnh, trên cơ sở các phiếu chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn một số vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận nhân dân quan tâm, có hiệu ứng xã hội tích cực để chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan chức năng theo luật định.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo luật định.

Xuân Phú - Đức Long

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.