Cao Bằng: Lấy ý kiến xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công

13:09 | 30/03/2015
Sở Công Thương Cao Bằng hiện đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công trên địa bàn.
Cao Bằng: Lấy ý kiến xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công

Kinh phí khuyến công được sử dụng theo nguyên tắc: Kinh phí khuyến công quốc gia bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý. Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do UBND tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động sản xuất sản phẩm có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Nội dung chi hoạt động khuyến công gồm: Chi đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Chi hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước, ngoài nước để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn. Chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; chi hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; chi hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu. Chi tư vấn lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh; liên kết trong sản xuất…

Bùi Việt

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/