Hải Phòng phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng để xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu mạnh.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường

Báo cáo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, việc triển khai thực hiện được cụ thể hóa, thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Nhờ sự nhất quán trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố. Cụ thể, góp phần đưa kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020 toàn diện trên mọi lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể…

Để đạt được những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hải Phòng có nhiều điểm mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực, như: phong cách làm việc của người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân (bàn bạc, thảo luận tìm ra khâu yếu, điểm nghẽn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá...).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Hải Phòng phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Trong tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều sáng tạo, sát với thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

“Những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương trong những năm qua. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Phân tích bối cảnh trong nước và thế giới có thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã xác định phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cụ thể, thiết thực hơn. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Phấn đấu đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”. Trong đó, nhấn mạnh giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân TP. Hải Phòng.

Hải Phòng phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025; trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030; có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045, góp phần cùng toàn Đảng và Nhân dân cả nước sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.