Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm

16:29 | 17/09/2021
Các bộ, cơ quan, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đó là nội dung trong Văn bản số 6547/VPCP-KTTH vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, trên cơ sở một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong giải ngân đầu tư công năm 2021 tại các Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm 2021, văn bản cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung vào 4 giải pháp chính. Thứ nhất, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, bố trí, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế, đảm bảo về thời hạn, chất lượng, khả thi.

Thứ ba, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Các bộ, cơ quan, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như: Thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Nguyễn Hòa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.