Bộ Công Thương: Hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp

20:20 | 10/08/2021
Thực hiện vai trò đầu mối của Bộ Công Thương, thời gian qua, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai tích cực các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương triển khai thực hiện từ khi Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được ban hành và Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014. Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương triển khai đa đạng, tương ứng với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương: Hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp
Công tác hỗ trợ pháp lý sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương triển khai thực hiện mạnh mẽ, sâu rộng nhằm đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của cộng đồng doanh nghiệp

Theo Vụ Pháp chế, điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý của ngành Công Thương thời gian qua là việc tích cực phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới tới người dân và doanh nghiệp; triển khai quyết liệt nhiều hoạt động để tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp và nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ, nghiên cứu, điều chỉnh các quy định pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ Công Thương cũng thường xuyên cập nhật và có chỉ đạo ngay lập tức đối với những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, hơn nửa năm 2021, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và việc chuyển giao nhiệm kỳ mới của Chính phủ nên một số hoạt động pháp chế, pháp luật của Bộ Công Thương cũng bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ, trong đó có công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của Vụ Pháp chế, bằng nỗ lực của toàn ngành và sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo Bộ Công Thương công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ được Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ quan tâm chú trọng để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BTP của Bộ tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, trong gian đoạn khó khăn, cấp bách ảnh hưởng đến nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng được Bộ Công Thương đã được quan tâm, chú trọng và tăng cường thực hiện.

Trong đó, ngày 18/1/2021, Vụ Pháp chế đã tham mưu Bộ trưởng ký Quyết định số 142/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương, tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ Pháp chế đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương của các doanh nghiệp, đến nay đã công nhận được một tổ chức tư vấn. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh triển khai việc công nhận rộng rãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương, trong tháng 6/2021, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã thừa ủy quyền Bộ Công Thương có Công văn đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp đăng tải thông tin, thông báo về việc tham gia công nhận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo Quyết định số 3496/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, có văn bản giới thiệu các thành viên đủ điều kiện của Liên đoàn tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương.

Đại diện Vụ Pháp chế - cho hay, cho đến nay, nhất là trong giai đoạn doanh nghiệp gặp nhiều thách thức trước dịch bệnh, những hỗ trợ về pháp lý của Bộ Công Thương được cộng đồng kinh doanh, doanh nghiệp đánh giá tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong bối cảnh dịch bệnh, dự báo sẽ tiếp tục gây khó khăn cho công tác hoàn thiện thể chế pháp luật của Bộ Công Thương, tuy nhiên, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương nói riêng năm 2021.

Tuy nhiên, để công tác pháp chế trong các tháng cuối năm năm 2021 đạt được các mục tiêu, phương hướng đã đề ra và mang lại hiệu quả tốt hơn, nhất là đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghệp, Vụ Pháp chế đề xuất có những tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác này. Trong đó ưu tiên kinh phí để xây dựng Cổng thông tin pháp luật Công Thương (hiện nay là Trang Thông tin pháp luật Công Thương) để cải thiện về phần mềm, dung lượng khai thác, sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác pháp chế nói chung và các tính năng phục vụ, hỗ trợ pháp lý trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Vụ Pháp chế kiến nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ nghiên cứu, xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2015.

Bộ Công Thương đã xây dựng chuyên trang Thông tin pháp luật Công Thương với địa chỉ truy cập: http//legal.moit.gov.vn. Trong đó, mục văn bản pháp quy cập nhật toàn bộ các văn bản do Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại trước đây và Bộ Công Thương ban hành; các Điều ước quốc tế song phương về công nghiệp, thương mại; Điều ước quốc tế khu vực và Điều ước quốc tế đa phương cung cấp miễn phí cho các đối tượng tham gia truy cập. Đặc biệt, những văn bản này được sắp xếp theo từng lĩnh vực, giúp cho các đối tượng khi truy cập vào trang web có thể tìm được tất cả văn bản trong cùng một lĩnh vực.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.