Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu

09:11 | 03/08/2021
Chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu

Thông tư nêu rõ, nguyên tắc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thông tư cũng quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời hạn quy định nêu trên, HOSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định sau:

Trước ngày 1/7/2023: HOSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Từ 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới

Thông tư 57 cũng nêu rõ, trong thời hạn quy định (chậm nhất đến ngày 30/6/2025), HNX thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu theo quy định sau:

Từ ngày 1/7/2023: HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

Từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023: HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX sang HOSE.

Từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025: HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE thì HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.