Chương trình mục tiêu quốc gia: Lấy ý kiến góp ý rộng rãi xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn

11:00 | 11/06/2021
Ủy ban Dân tộc đang xây dựng và triển khai lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Dự thảo Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cũng như các nguyên tắc, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, địa phương. Đồng thời, quy định chi tiết về các tiêu chí phân bổ vốn, về hệ số ưu tiên đầu tư vốn ngân sách và các căn cứ tính hệ số ưu tiên đầu tư. Đặc biệt, dự thảo đã xác định chi tiết hệ số và định mức hỗ trợ cho từng Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình). Đây là cơ sở quan trọng, căn cứ pháp lý cho việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia: Lấy ý kiến góp ý rộng rãi xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn
Việc bố trí vốn thực hiện Chương trình sẽ có trọng tâm, trọng điểm

Theo nội dung Dự thảo, căn cứ kế hoạch vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn để thực hiện các nội dung của Chương trình, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định, cụ thể như sau:

Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển hỗ trợ từ ngân sách trung ương được giao: Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình và điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ cho các xã đảm bảo tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ cho các xã trong cả giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng các tiêu chí phân bổ vốn.

Đối với kế hoạch vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách trung ương: Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện các Dự án thành phần của Chương trình, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ cụ thể cho các cấp (tỉnh, huyện, xã), các ngành để triển khai hiệu quả nguồn vốn được giao và hoàn thành các mục tiêu, theo thứ tự ưu tiên như sau:

Bố trí vốn để triển khai, thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện đối với các nội dung: Nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình, bao gồm: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất; bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số; đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định, ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong thực hiện Chương trình; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bố trí kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa phương. Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Phần vốn sự nghiệp còn lại, phân bổ trực tiếp cho các xã để thực hiện các nội dung của Chương trình, trong đó bao gồm kinh phí duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình đầu tư sau khi đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên địa bàn xã.

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đã đăng toàn bộ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình trên Cổng thông tin điện tử và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đây thực sự là điều kiện thuận lợi để mỗi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi thể hiện quan điểm, chính kiến, trách nhiệm đối với cuộc sống, tương lai của chính mình, của địa phương nơi mình sinh sống, thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mà Đảng đã xác định.

Hoài Thương

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.