Chuyển đổi số tại địa phương: Cấp sở giữ vai trò "hạt nhân"

17:20 | 14/05/2021
Ngày 14/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 63 Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhận định: Chuyển đổi số hiện nay là chủ trương lớn của quốc gia, được nhắc đến 22 lần trong Văn kiện Đại hội XIII, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của đất nước. Chuyển đổi số hiện đã lan rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và đóng vai trò quan trọng tạo đà cho những bước phát triển sắp tới của kinh tế đất nước.

Chuyển đổi số tại địa phương: Cấp sở giữ vai trò
Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương

Chuyển đổi số được coi là bước phát triển tiếp theo của tin học hoá, của ứng dụng công nghệ thông tin. Trước đây, khi làm tin học hoá, làm ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy của chúng ta chủ yếu chỉ giới hạn trong các cơ quan nhà nước. Giờ đây, các Sở hãy là hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương mình, không chỉ giới hạn trong cơ quan nhà nước, mà rộng ra cả doanh nghiệp và xã hội.

Chuyển đổi số tại địa phương gồm 3 trụ cột chính, lần lượt là, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tin học hoá là tối ưu quy trình đã có. Chuyển đổi số không chỉ là tối ưu quy trình đã có, mà còn là thay đổi quy trình đã có, thay đổi mô hình đã có, bằng quy trình mới, bằng mô hình mới.

Ở Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối quốc gia, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, đô thị thông minh. Vì vậy, ở địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu cho tỉnh để triển khai một cách tương ứng các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực thi.

Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng là hai mặt của một xu hướng phát triển tất yếu. Chúng ta phải chuyển đổi số nhanh, bền vững, đồng thời phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng. An toàn, an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng. Thông thường, chúng ta chỉ cảm nhận được tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng sau khi xảy ra sự cố, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. “An toàn, an ninh mạng là cái phanh, không phải để dừng chuyến xe chuyển đổi số lại, mà giúp người lái xe yên tâm nhấn ga đi nhanh hơn” - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị: Cục Tin học hoá và Cục An toàn thông tin - đầu mối phụ trách chuyển đổi số và an toàn thông tin của Bộ, cùng nhau phối hợp chặt chẽ, mỗi Cục cử 1 cán bộ lãnh đạo, 1 cán bộ có năng lực theo dõi, đồng hành cùng với Sở, hỗ trợ Sở giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và an toàn an ninh mạng.

“Hãy coi việc của Sở là việc của mình. Khi có việc gì thì họp trực tuyến ngay. Họp trực tuyến không giải quyết được thì về tận Sở, ở lại Sở, giải quyết xong vấn đề thì mới rút đi” - Thứ trưởng chỉ đạo, đồng thời yêu cầu, Cục An toàn thông tin cần khẩn trương chủ trì, dự thảo văn bản hướng dẫn các Sở về chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng, trình lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 5/2021.

Ngành thông tin và truyền thông có thế mạnh là có lực lượng doanh nghiệp công nghệ số đông đảo, có đến 60.000 doanh nghiệp công nghệ số trên toàn quốc. Vì vậy, chúng ta hãy huy động các doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết vấn đề của quốc gia và của địa phương. Đây cũng chính là tinh thần của chuyển đổi số. Các Sở hãy huy động nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia giải quyết vấn đề của địa phương. Ví dụ, doanh nghiệp viễn thông tỉnh sẵn sàng, doanh nghiệp bưu chính tỉnh sẵn sàng, doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số sẵn sàng.

Ngoài ra, chúng ta đang có một công cụ mạnh là Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Các Sở có thể thiết lập Mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của tỉnh, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia giải quyết các vấn đề của tỉnh dưới sự điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quỳnh Nga

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.