EVNGENCO 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

21:01 | 12/05/2021
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định phê duyệt về các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty mẹ- EVNGENCO 2 sang Công ty cổ phần (CTCP). Đây là đơn vị doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước kể từ khi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập đến nay.
Công bố các quyết định nhân sự HĐTV tại EVNGENCO 2

Ngày 11/5/2021, tại TP. Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) lần đầu.

Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty mẹ- EVNGENCO 2 sang Công ty cổ phấn
Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty mẹ- EVNGENCO 2 sang CTCP

Trước đó, ngày 6/5/2021, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh lại cơ cấu vốn điều lệ trong phương án CPH đã được phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-UBQLV ngày 29/12/2020 của Ủy ban về việc triển khai một số nội dung liên quan đến công tác CPH Công ty mẹ-EVNGENCO2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 theo kết quả bán cổ phần thực tế. Vốn điều lệ của Công ty mẹ-EVNGENCO2 sau khi điều chỉnh là 11.866.443.670.000 đồng.

Ngày 8/5/2021, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ- EVNGENCO2 và Hội đồng thành viên EVN về việc triển khai các nội dung để tổ chức ĐHCĐ lần đầu doanh nghiệp sang CTCP. Trong đó nêu rõ những nội dung Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt. Tiếp theo đó, Ban chỉ đạo CPH đã có báo cáo số 2381/BC-EVN về các nội dung thông qua tại ĐHCĐ lần đầu.

Ngày 11/5/2021 Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản về các nội dung trình biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ lần đầu chuyển Công ty mẹ-EVNGENCO2 sang CTCP gửi Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ-EVNGENCO2 và Hội đồng thành viên EVN. Theo đó, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xem xét, quyết định về các nội dung, điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động; Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 của EVNGENCO 2-CTCP cũng như các nội dung trình biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ lần đầu. Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm toàn diện về nhân sự giới thiệu bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, quy định của Đảng và các quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng thành viên EVN chịu trách nhiệm trong việc xem xét, đánh giá, lựa chọn và đề xuất, quyết định phương án nhân sự bầu HĐQT đảm bảo đúng quy định của Đảng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tại ĐHCĐ lần đầu chuyển Công ty mẹ- EVNGENCO2 sang CTCP, đại diện EVNGENCO2 báo cáo tóm tắt quá trình triển khai CPH của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2. Các cổ đông tham gia thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Dự thảo Quy chế quản trị của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát,…

Tại Đại hội, Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ-EVNGENCO2 đã công bố các Quyết định cử Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 2 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ I (2021 - 2025) tại EVNGENCO 2. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban chỉ đạo CPH. Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần và bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần HĐQT, BKS của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty CP được giới thiệu.

Hội đồng quản trị EVNGENCO 2- CTCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định giao ông Trần Phú Thái Thành viên HĐQT EVNGENCO 2-CTCP thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2-CTCP.

Ban kiểm soát EVNGENCO 2- CTCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Tùng- Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát EVNGENCO 2- CTCP.

Ngay sau Đại hội, EVNGENCO2 sẽ tiến hành ĐKKD và chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP theo quy định của Nhà nước và dự kiến chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/07/2021.

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.461 MW, chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN. EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 51%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt. Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59 MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Ngày 08/02/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE), EVNGENCO 2 đã tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng là 580.120.840 cổ phần, mức giá khởi điểm chào bán là 24.520 đồng/cổ phần. Kết quả phiên đấu giá có 14 nhà đầu tư đấu giá trúng, tổng khối lượng mua là 262.500 cổ phần. Mức đấu giá trúng bình quân là 24.578 đồng/cổ phần. Ngày 07/5/2021, 262.500 cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM với mã chứng khoán là GE2.

Lan Anh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.