Trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật quý về “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Ngày 19/1/2021, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu 3 nội dung, gồm: "Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam", với các tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Báo Thanh niên; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khai mạc trưng bày
Khai mạc trưng bày

Các hiện vật, tài liệu đã tái hiện, giới thiệu về vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật quý về “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
Trưng bày là dịp đặc biệt để cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trưng bày thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô
Trưng bày đã thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô

Phần nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội", gồm các tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội…; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư….

Thông qua các tài liệu, hiện vật giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; những thắng lợi của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12/1920.
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12/1920

Riêng phần nội dung "Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" gồm các tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu như: Các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…

Bức họa Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930
Bức họa Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930.
Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt - Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, tháng 2/1930
Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng, năm 1930
Sơ đồ tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và các hội quần chúng, năm 1930

Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại nhằm không chỉ đổi mới trưng bày mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn để thu hút khách tham quan.

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hiện vật quý về “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
Các hiện vật chào mừng Đại hội Đảng lần thứ V
Voi Tết bằng dây guột, Đảng Nhân dân cách mạng Lào tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, tháng 3/1982
Voi Tết bằng dây guột, Đảng Nhân dân cách mạng Lào tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, tháng 3/1982

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia – TS Nguyễn Văn Đoàn - nhấn mạnh, thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5/2021.

Hoa Quỳnh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.