Ninh Bình: Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

16:15 | 30/11/2020
Giai đoạn 2016-2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được Ninh Bình thực hiện tập trung, quyết liệt theo hướng sáng tạo, thực chất. Đặc biệt, tiêu chí lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào rộng khắp.

Người dân là chủ thể thực hiện

Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ", những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh Ninh Bình đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ đến từng cơ sở. Từ đó, tinh thần đoàn kết, chung sức của cộng đồng nhân dân được phát huy, tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

0539-bai-15
Đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp giúp nâng cao cuộc sống của người dân

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện bằng những việc làm, mô hình, phong trào thiết thực. Từ đó huy động sức mạnh đoàn kết, dân chủ chung tay thực hiện có hiệu quả các mục tiêu lớn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, các hạng mục xây dựng nông thôn mới như: Việc lựa chọn các công trình, hình thức tổ chức xây dựng, các chính sách về huy động nguồn lực như xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, khu thể thao, đường giao thông, kênh mương thủy lợi… đều được tổ chức họp dân thông báo, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Người dân tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những thắc mắc, kiến nghị cơ bản đều được giải quyết kịp thời.

Bên cạnh thực hiện có chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới do Trung ương quy định, tỉnh Ninh Bình đã quy định thêm tiêu chí số 20 về "ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân" để xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, trước khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xã phát phiếu lấy ý kiến các hộ dân, chỉ khi nhận được từ 90% số phiếu đồng tình trở lên thì mới đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua thực tiễn cho thấy, tiêu chí này được đông đảo nhân dân đồng tình nhất trí và tích cực tham gia.

Hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ninh Bình xác định, các xã khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Dự kiến hết năm 2020, Ninh Bình sẽ có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 90,67% tổng số xã trên địa bàn tỉnh; có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 01 thành phố (Tam Điệp) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 3 huyện (Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn) đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024. Đến năm 2025, có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu trên, Ninh Bình đã tranh thủ và huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của hợp tác xã, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp. Đặc biệt, tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm "Dân làm, nhà nước hỗ trợ", tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động tối đa nguồn lực để tạo đột phá; chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh đã cấp thêm 11.095 tấn xi măng, làm được 324 tuyến đường với tổng chiều dài 63km. Lũy kế toàn tỉnh đã tiếp nhận 232.512 tấn xi măng, làm được 15.422 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1.843km. Ninh Bình hiện có 101 xã đã hoàn thành và được phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, 6 xã đang thực hiện dở dang, 4 xã chỉnh trang đồng ruộng và 8 xã không thực hiện do đất ít, gọn và đặc thù địa bàn.

Đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới bằng tiêu chí số 20 là một trong những cách làm sáng tạo của Ninh Bình. Qua đó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đổi mới; đời sống kinh tế, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Minh Tú

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.