Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

09:29 | 16/11/2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là VCITS 2011) trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Tuy nhiên, đến nay VCITS 2011 cần được sửa đổi, ban hành mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

2418-1003-xnk

Nội dung của Dự thảo Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được cập nhật, sửa đổi trên cơ sở phân loại danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu chia làm 5 cấp, cấp 1 tuân thủ hoàn toàn theo EBOPS 2010, từ cấp 2 đến cấp 5 được phát triển phù hợp với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam. Cụ thể:

- Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12;

- Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng;

So với VCITS 2011, dự thảo sửa đổi danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có một số thay đổi gồm:

- Bổ sung “Dịch vụ gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

- Bổ sung thêm dịch vụ hưu trí và bảo lãnh tiêu chuẩn trong dịch vụ bảo hiểm và hưu trí;

- Bổ sung thêm dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp (FISIM) vào dịch vụ tài chính.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.