Đính chính quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô qua sử dụng

18:10 | 11/03/2020
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 731/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).    

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

dinh chinh quy dinh ve dau gia han ngach thue quan nhap khau o to qua su dung
Quyết định số 731/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 4/3/2020

Và theo đề nghị của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Bộ Công Thương thông báo đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cụ thể như sau:

Tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “2. Ô tô đã qua sử dụng … Giấy chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu” nay sửa thành “2.Ô tô đã qua sử dụng… chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu”.

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “1. Nguyên tắc,… pháp luật bán đấu giá” nay sửa thành “1. Nguyên tắc, … pháp luật đấu giá tài sản”.

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BCT đã in: “Công suất động cơ ≥ 3.000cm3 (chiếc)” nay sửa thành “Công suất động cơ > 3.000 cm3 (chiếc)”.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, Quyết định số 731/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 4/3/2020 và là một phần không tách rời của Thông tư số 04/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hoa Quỳnh

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/