Miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

16:48 | 14/02/2020
Ngày 14/2, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 864/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 197/TTg-KTTH ngày 7/2/2020 và Quyết định số 155/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn chi tiết.

Cụ thể, đối với danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 155/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn hàng hóa miễn thuế nhập khẩu bao gồm: Hàng hóa nhập kinh doanh, tiêu dùng trong nước: Đối với các mặt hàng thuộc số thứ tự 1, 2, 4, 5 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC; hàng hóa nhập kinh doanh sản xuất thuộc số thứ tự 3 của danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC.

mien thue nhap khau doi voi cac mat hang phuc vu phong chong dich covid 19
Nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế nằm trong danh mục được miễn thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa là nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế (thuộc số thứ tự 3 của danh mục ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC), cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp sản xuất thực hiện nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu để phục vụ sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng sản xuất khẩu trang y tế hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, tại chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu trên tờ khai nhập khẩu, cơ quan Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo Mã XN502 - Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá phòng dịch.

Cũng tại Công văn số 864/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan nêu rõ, với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 7/2/2020 đến ngày ban hành công văn này, doanh nghiệp đã khai báo loại hình tờ khai theo các mã không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo miễn thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định 155/QĐ-BTC. Trong khi đó, về chế độ báo cáo, Tổng cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng được miễn thuế theo danh mục ban hành kèm Quyết định 155/QĐ-BTC phải báo cáo với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu tình hình sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế chậm nhất 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày có văn bản công bố hết dịch mà doanh nghiệp không báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa, cơ quan Hải quan lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan và xử phạt theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, số tiền thuế nhập khẩu được miễn theo mẫu số 02/BCMT phụ lục II vào ngày 10 hàng tháng về Tổng cục Hải quan, báo cáo số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tồn kho theo mẫu 03/BCMT phụ lục III chậm nhất 65 ngày sau khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành rà soát các mặt hàng thuộc danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch ban hành kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế theo mẫu số 01/BCMT, báo cáo tình hình miễn thuế nhập khẩu theo mẫu số 02/BCMT để tiến hành kiểm tra sau thông quan hoặc chỉ đạo các chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp theo hướng dẫn tại công văn này và các trường hợp khác khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa nhập khẩu tăng bất thường.

Hoàng Châu

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.