Bộ Công Thương đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu

14:15 | 10/06/2019
Trước vấn đề được các cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm “xây dựng cửa hàng xăng dầu phải theo chuẩn nào?”, đại diện Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP.

Theo Bộ Công Thương, ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó có sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về quy hoạch cửa hàng xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

bo cong thuong dang xay dung quy chuan quoc gia ve cua hang xang dau

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu sẽ giúp các địa phương không còn lúng túng trong công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu như hiện nay

Cụ thể, bãi bỏ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy định tại Khoản 1, Điều 24, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP là: “Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tổng hợp, rà soát thông tin, điều tra, khảo sát từ các cơ quan, doanh nghiệp về các quy định, các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan, qua đó làm căn cứ phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước.

Trong thời gian xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, việc xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu căn cứ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các quy định khác có liên quan như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2013/BCT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước (QCVN 10: 2015/BCT) của Bộ Công Thương.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01: 2008/BXD), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07: 2016/BXD) của Bộ Xây dựng.

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.

Như vậy, việc "xây dựng cửa hàng xăng dầu phải theo 'chuẩn' nào?” thì quy định chỉ bãi bỏ điều kiện về cửa hàng bán lẻ xăng dầu có địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; còn các điều kiện về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Hoàng Lan

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/