Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 06:30

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng sửa đổi

10:04 | 08/06/2018
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 8/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này quy định về nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/5/2018, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội - Võ Trọng Việt - cho biết: Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích “Chiến tranh không gian mạng”, vì cụm từ này được dùng tại một số điều khoản trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị cần thống nhất cách giải thích các cụm từ “Chiến tranh thông tin” và “Chiến tranh mạng”. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thấy rằng, khái niệm “Chiến tranh không gian mạng” sẽ được quy định tại dự thảo Luật An ninh mạng, cùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Do đó, đề nghị Quốc hội không bổ sung giải thích cụm từ này vào dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đối với khái niệm “Chiến tranh thông tin”, UBTVQH đã chỉnh lý lại như dự thảo Luật trình Quốc hội.

Liên quan đến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “địa bàn trọng điểm về quốc phòng”, UBTVQH thấy rằng, việc quy định “địa bàn trọng điểm về quốc phòng” thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng trong từng thời kỳ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Về đối ngoại quốc phòng (Điều 14), có ý kiến cho rằng, khoản 1 là nguyên tắc, không phải đối ngoại quốc phòng và đề nghị quy định rõ chính sách về đối ngoại quốc phòng. Liên quan đến vấn đề này, UBTVQH thấy rằng, khoản 1 quy định về vị trí, mục tiêu của đối ngoại quốc phòng, còn nguyên tắc đối ngoại quốc phòng, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định tại khoản 3. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị Quốc hội cho bổ sung từ “để” trước cụm từ “thực hiện đường lối” như dự thảo Luật. Về đề nghị quy định rõ chính sách về đối ngoại quốc phòng, UBTVQH thấy rằng, nội dung này đã được quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Luật.

Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng (Điều 15), có ý kiến cho rằng, khoản 2 chủ yếu chỉ quy định về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, ít thể hiện việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, nên đề nghị bổ sung cho đầy đủ. UBTVQH thấy rằng, điểm a quy định kết hợp 2 chiều giữa quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; điểm c quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội; điểm b, điểm đ và điểm e quy định kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng. Quy định như dự thảo Luật là đầy đủ và phù hợp.

Về đề nghị quy định cụ thể về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần. UBTVQH thấy rằng, hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác. Các đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...; có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp....

Đình Dũng - Nguyễn Hạnh