Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường làng nghề

14:44 | 05/09/2017
Ngày 31/8, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6136/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.  
Ảnh minh họa

Theo quyết định, giai đoan 2017-2020, thành phố sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Khảo sát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng các cơ chế và chính sách phù hợp để triển khai thành công các dự án cấp bách trong việc đầu tư - xây dựng - vận hành các mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng, khí thải tại các làng nghề. Xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích các nhà đầu tư trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

Nâng cao nhận thức cộng đồng làng nghề gắn sản xuất với trách nhiệm về môi trường đồng thời triển khai đánh giá, phân loại làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội theo tiêu chí đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thiết kế mạng lưới quan trắc và đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động phục vụ kiểm soát ô nhiễm tại 80 làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 2/1/2013. Triển khai đầu tư xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm xử lý ô nhiễm theo công nghệ tiên tiến và phù hợp với các nhóm làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các loại hình sản xuất khác nhau được đầu tư theo mô hình dự án cấp bách được thành phố hỗ trợ 100% kinh phí.

Định hướng từ 2020-2030, thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp và tổ chức để tiến hành phân loại, tái chế chất thải; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Tiếp tục xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc và tích hợp cơ sở dữ liệu liên ngành, trực tuyến, phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội. Bảo đảm 100% các làng nghề của Hà Nội được công nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường; khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nguyễn Hạnh