Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 20/09/2018 09:28
Quảng Bình:

Phê duyệt đánh giá tác động môi trường Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

16:25 | 11/01/2018
Theo đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, ngày 25/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 3321/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch”.

Theo đó,  phạm vi, quy mô, công suất của Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trên tổng diện tích 250,5 ha.

Giai đoạn 1: San gạt toàn bộ mặt bằng Dự án; Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Xây dựng bến nhập than số 1 đáp ứng tàu đến 100.000 DWT, cầu dẫn cho bến than; Xây dựng đê chắn sóng, cao độ +8,5m.

Giai đoạn 2: San lấp mặt bằng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 với tổng diện tích san nền khoảng 44,8 ha; Xây dựng bến nhập than số 2 đáp ứng tàu đến 100.000 DWT, cầu dẫn cho bến than.

 Trụ sở Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 xã Quảng Đông, huyện Quảng Trach, Quảng Bình

Quyết định cũng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án với đơn vị liên quan như: Thi công xây dựng và vận hành các hạng mục của Dự án phải đảm bảo đáp ứng QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường; Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của Dự án, bảo đảm đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường; xử lý, bảo đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường;

Mặt khác, quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ quy định về giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động; Phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ - CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Quy định về quản lý tiếp nhận và xư lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam; Quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án;

Thực hiện chương trình giám sát, quan trắc môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác; lưu giữ số liệu giám sát, quan trắc để các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết;

Chủ Dự án có trách nhiệm Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của Dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

 

Thăng Long