Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 02:37

Ngân sách hỗ trợ 100% cho nhiều hoạt động công nghiệp hỗ trợ

11:28 | 17/05/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT); Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2018.  

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT theo quy định tại Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/thương hiệu để quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm CNHT và được hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/chuyên đề tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp CNHT được hỗ trợ tối đa 70% các khoản chi phí: Tổchức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ tối đa 12 triệu/1 đơn vị tham gia tổ chức hội chợtriển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước; Hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/đơn vị tham gia tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài.

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài khi đoàn chuyên ngành CNHT cótối thiểu 07 doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ tối đa 28 triệu/1 đơn vị tham gia giao dịch, xúc tiến đầu tư tại khu vực châu Á, 42 triệu/đơn vị tham gia giao dịch tại khu vực châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á…

Với việc hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, Bộ Tài chính hướng dẫn, mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các nội dung: Chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; chi giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp CNHT tại Việt Nam; hỗ trợ mua trang thiết bị thử nghiệm chính cho các phòng thử nghiệm để nâng cao năng lực các Trung tâm phát triển CNHT theo đề án do Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo Nghị định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ Công Thương về hoạt động CNHT tại địa phương.

Mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng cho các nội dung: Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp CNHT trong nước; Chi hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ tối đa 50% được áp dụng cho các nội dung gồm: Hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực CNHT; Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; Mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; Thuê chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực…

Cùng với đó, Thông tư 29 còn quy định mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng trong việc xây dựng và công bố thông tin về CNHT hàng năm; mức chi quản lý chương trình đề án CNHT; mức chi chung hoạt động CNHT; mức chi hoạt động CNHT ở địa phương. Các đơn vị được nhận hỗ trợ phải đảm bảo nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định tại khoản 2 Điều 10 Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg và sản phẩm phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công Thương đối với phát triển công nghiệp quốc gia; UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương), đơn vị cũng phải đảm bảo đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ).

Bên cạnh đảm bảo các điều kiện trên, trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, đơn vị phải đảm bảo không thuộc một trong các trường hợp: đã chủ trì đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương; sử dụng kinh phí đề án phát triển CNHT theo quy định hiện hành thì mới được nhận hỗ trợ.

Các tổ chức có kinh nghiệm hoạt động phát triển CNHT, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Những tổ chức, cá nhân đãđược hỗtrợtheo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ theo chính sách của Chương trình này.

 

Lan Anh