Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 15/08/2018 19:37

MB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 21,6 nghìn tỷ đồng

15:16 | 01/06/2018
Ngày 31/5/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có Văn bản số 3994/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng (mười tám nghìn một trăm năm mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng) lên 21.604.513.810.000 đồng (hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh bốn tỷ, năm trăm mười ba triệu, tám trăm mười nghìn đồng) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018 và Hội đồng quản trị của MB thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-MB-HĐQT ngày 19/4/2018.

MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép cho NHNN. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng, các cổ đông cũng đã thông qua phương án 1.319 tỷ đồng trong 3.449 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư năng lực bao gồm xây dựng trụ sở, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị cần thiết khác; 2.130 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. MB cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cho năm 2018, trong đó, lợi nhuận trước thuế là 6.800 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017. Tổng tài sản đến cuối năm 2018 dự kiến tăng 11%, đạt 347.600 tỷ đồng; huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng 11%, đạt 245.400 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 15%, đạt 212.500 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Năm 2018, MB cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến lược giai đoạn 2017-2021 đã đề ra, thúc đẩy nhanh 4 chuyển dịch chiến lược xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.

Thanh Lịch