Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 5 năm/lần

08:03 | 09/09/2017
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định hiện hành như sau: Tự kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ mỗi năm một lần đối với cơ sở dạy nghề trong phạm vi cả nước; kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ 5 năm một lần đối với cơ sở dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

Theo dự thảo, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là 5 năm/lần đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Theo dự thảo, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp gồm: 1- Đánh giá ngoài; 2- Thẩm định kết quả đánh giá ngoài; công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, các bước đánh giá ngoài: 1- Đăng ký đánh giá ngoài; 2- Thành lập đoàn đánh giá ngoài; 3- Khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài; 4- Lập hồ sơ đánh giá ngoài.

Các bước thẩm định kết quả đánh giá ngoài gồm: 1- Tổ chức kiểm định lập kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá ngoài và gửi tất cả thành viên Hội đồng kiểm định hồ sơ đánh giá ngoài; 2- Hội đồng kiểm định thực hiện nghiên cứu, xem xét hồ sơ đánh giá ngoài, đưa ra ý kiến nhận xét, yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình (nếu cần thiết); 3- Trong trường hợp Hội đồng kiểm định có yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình, tổ chức kiểm định gửi văn bản yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình; 4- Hội đồng kiểm định họp, đưa ra quyết nghị về kết quả đánh giá ngoài.

Theo Báo Điện tử Chính phủ