Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Hà Nội giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối

17:09 | 12/09/2017
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn TP. Hà Nội. Chương trình sẽ được thành phố thực hiện trong tháng 9/2017.
Ảnh minh họa

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trực thuộc UBND thành phố thực hiện công tác giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 3791/UBND-TH ngày 4/8/2017. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể đầu tư, quản lý sau đầu tư và hiệu quả đầu tư đối với một số chợ hạng 1, chợ đầu mối nói riêng, từ đó giám sát hiệu quả đầu tư toàn bộ các chợ trên địa bàn nói chung.

Đối với các chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý, các đơn vị, ban quản lý chợ trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư theo trách nhiệm đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh, khai thác. Chịu sự theo dõi, kiểm tra, đánh giá của UBND thành phố (trực tiếp là Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định quản lý sau đầu tư các chợ hạng 1, chợ đầu mối và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước quản lý phát triển chợ trên địa bàn theo quy định.

UBND thành phố giao các sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị, ban quản lý chợ loại 1, chợ đầu mối thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư theo trách nhiệm của đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất, mức thuế, phí, bố trí điểm kinh doanh, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị khi có yêu cầu của thành phố đối với các chợ loại 1, chợ đầu mối trong phạm vi địa phương, lĩnh vực quản lý. Tổng hợp, trình UBND thành phố các kiến nghị với thành phố và các sở, ngành về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ loại 1, chợ đầu mối thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý, thẩm quyền quản lý của đơn vị để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hiệu quả.

Đối với các chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ rà soát, lập danh mục, thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư chợ loại 1, chợ đầu mối do đơn vị quản lý trước 30/9/2017; đề xuất giải pháp tháo gỡ, biện pháp khắc phục với từng trường hợp gửi các sở: công thương, kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Nguyễn Hạnh